Zamówienia społecznie odpowiedzialne - Katalog Dobrych Praktyk

Charakterystyka instrumentów prospołecznych w ustawie o Prawie zamówień publicznych

Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów oceny ofert przez jednostki samorządu terytorialnego jako narzędzie służące włączaniu podmiotów ekonomii społecznej w realizację ustawowych zadań samorządów w zakresie świadczenia usług społecznych, których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST w aktualnym porządku prawnym nie wymaga zaistnienia specyficznych warunków prawnych dla jego stosowania. Co to oznacza w praktyce stosowania tych rozwiązań? Oznacza to, że rozwiązania służące ww. celom wynikają wprost z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), do których należy zaliczyć:

  • Klauzula zastrzeżeniowa - art. 22 ust. 2 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (…)”;
  • Aspekty społeczne związane z realizacją zamówienia - art. 29 ust. 4 PZP, który stanowi, iż „Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia: (…)”;
  • Aspekty społeczne jako kryteria oceny ofert - art. 91 ust. 2 pkt 2 PZP, zgodnie z którym „Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: (…) 2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników (…)”;
  • Tryb uproszczony w zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi/ ograniczenia podmiotowe w przypadku zamówień na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne - art. 138p ust. 1 PZP, w myśl którego „Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: (…)”.
  • Wymagania dotyczące treści SIWZ - Ponadto należy też wskazać na możliwość podziału zamówienia na części jako istotny element służący utrwalaniu modelu włączania podmiotów ekonomii społecznej w realizację ustawowych zadań samorządów, przewidzianą w art. 36aa ust. 2 Pzp, zgodnie z którym zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a także w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji, że ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia udzielanych w ramach tej samej procedury.

Oprócz przepisów wyżej wymienionej ustawy Użytkownicy mogą także korzystać z przepisów przewidujących szczególny tryb udzielania zamówień, które również służą utrwalaniu wypracowanego Modelu. Do tych ostatnich zaliczamy przede wszystkim tryb udzielania zamówień zastrzeżonych dla spółdzielni socjalnych, wskazany w art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205), zgodnie z którym zamawiający - jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Przejdź do kolejnego rozdziału