Zamówienia społecznie odpowiedzialne - Katalog Dobrych Praktyk

Korzyści wynikające ze stosowania prospołecznych instrumentów w zamówieniach publicznych

Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych wspiera zrównoważony rozwój społeczny i sprzyja włączaniu grup najsłabszych i najbardziej oddalonych od rynku pracy. Co to może oznaczać w praktyce? Korzyści jest przynajmniej kilka:

  1. Wzrost zatrudnienia wśród osób bezrobotnych trwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Udzielenie zamówienia publicznego podmiotowi ekonomii społecznej (często lokalnemu w stosunku do siedziby Zamawiającego) związane jest z zatrudnieniem do realizacji umowy osób pochodzących z tego samego terenu, co Zamawiający i powoduje spadek bezrobocia na danym obszarze oraz zmniejszenie kosztów utrzymania przez samorząd osób bezrobotnych.
  2. Lepsza redystrybucja podatków z tytułu PIT I CIT, które zostają w Gminie w związku z tym, iż zlecenie wykonuje lokalny Wykonawca, a pracownicy u niego zatrudnieni odprowadzają podatki zgodnie z miejscem zamieszkania.
  3. Zmniejszenie świadczeń pomocy społecznej wypłacanych osobom trwale bezrobotnym, co umożliwi relokację środków pomocy społecznej na inne niezbędne cele, związane choćby z kwestiami demograficznymi, a wymagające doinwestowania w polityce miejskiej.
  4. Poprawa funkcjonowania grup defaworyzowanych na rynku pracy. Udzielanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych przynosi bardzo istotną „wartość dodaną” polegającą na tym, że osoby do tej pory wykluczone czy też marginalizowane społecznie i/lub zawodowo mają możliwość powrotu do społeczeństwa i aktywnego w nim zaistnienia. Będzie to możliwe jedynie dzięki podjęciu przez nie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej realizujących usługi użyteczności publicznej zlecane przez jednostki miejsce w ramach społecznie odpowiedzialnych zamówień.
  5. Promocja przedsiębiorców, którzy zajmują się społeczną i zawodową integracją osób społecznie marginalizowanych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne mogą w znaczący sposób korzystnie wpływać na lokalnych przedsiębiorców, a w szczególności pozwalają promować i wspierać tych, którzy zajmują się społeczną i zawodową integracją osób społecznie marginalizowanych.
  6. Zwiększenie stabilności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez zapewnienie stabilnego rynku realizacji zadań publicznych. Zapewni to możliwość nie tylko utrzymania, ale i wzrostu zatrudnienia, jak również wzrostu wynagrodzeń, bo stworzy dobrej jakości miejsca pracy.
  7. Budowa dobrobytu lokalnego. Usługi użyteczności publicznej to usługi, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych( mogą to być między innymi usługi opiekuńcze albo usługi komunalne). „Z uwagi na fakt, że spółdzielnie socjalne są mikro- lub małymi przedsiębiorstwami, ich zasięg oddziaływania ma charakter lokalny. Tym samym spółdzielnie tworzą miejsca pracy w obrębie wspólny samorządowej, a pieniądze pracowników pozostają w gminie powiększając lokalny dobrobyt.
  8. Świadczenie usług użyteczności publicznej wysokiej jakości – stosowanie określonych (prospołecznych rozwiązań) wiąże się z wymogiem jakości i terminowości. Współpraca ze spółdzielnią socjalną (działającą w skali lokalnej) pozwala nie tylko tworzyć miejsca pracy dla członków wspólnoty samorządowej i powiększa lokalny dobrobyt, ale także pozwala na lepszą kontrolę jakości świadczonych usług. Szczególnym przypadkiem jest samorządowa spółdzielnia socjalna, która jest tworzona bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego. Daje to JST kontrolę nad spółdzielnią i realizowanymi przez nią zadaniami.

 

Przejdź do kolejnego rozdziału