Zamówienia społecznie odpowiedzialne - Katalog Dobrych Praktyk

Przykłady zapisów dotyczących zastosowanych aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Gmina Rzgów

Rzgów (do 1953 gmina Gospodarz) – gmina miejsko-wiejska województwie wielkopolskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie łódzkim. Siedziba gminy to Rzgów. Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwały 9174 osoby.

Przedmiot zamówienia: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na I półrocze 2018 roku.
Tryb udzielenia zamówienia: nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Zamówienia zastrzeżone na podstawie art. 22 ust. 2 oraz 2a ustawy Pzp: o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej praz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębniających organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) – 50%

 

III.1) Warunki udziału w postępowaniu
 (…) Określenie warunków: a) posiadają status zakładu pracy chronionej lub ich działalność (albo działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizować zamówienie) obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w rozumieniu art. 22 ust. 2 PZP, b) posiadają procentowy wskaźnik zatrudnienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w rozumieniu art. 22 ust. 2 PZP nie mniejszy niż 50% spośród wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę (albo przez ww. jednostki, które będą realizować zamówienie) - przy czym osoby te powinny należeć do następującej grupy społecznie marginalizowanej w rozumieniu ww. przepisu: bezrobotnych w rozumieniu ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców musi spełniać wymogi wskazane w lit. a i b powyżej. Wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie wymogów wskazanych w lit. a i b powyżej. Zamawiający uzna, że osoba zatrudniona przez Wykonawcę należy do grupy bezrobotnych
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.), jeżeli osoba ta w chwili bezpośrednio poprzedzającej zatrudnienie u Wykonawcy (albo w ww. jednostce, która będzie realizować zamówienie) była bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.).
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 7.1.
i 7.2. SIWZ: (…) e) odpowiednio: decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), lub inne dokumenty potwierdzające status Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez Wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych oraz f) dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.), zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i 2a PZP, Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki: a) posiadają status zakładu pracy chronionej lub ich działalność (albo działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizować zamówienie) obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w rozumieniu art. 22 ust. 2 PZP, b) posiadają procentowy wskaźnik zatrudnienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w rozumieniu art. 22 ust. 2 PZP nie mniejszy niż 50% spośród wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę (albo przez ww. jednostki, które będą realizować zamówienie) - przy czym osoby te powinny należeć do następującej grupy społecznie marginalizowanej w rozumieniu ww. przepisu: bezrobotnych w rozumieniu ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców musi spełniać wymogi wskazane w lit. a i b powyżej. Wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie wymogów wskazanych w lit. a i b powyżej. Zamawiający uzna, że osoba zatrudniona przez Wykonawcę należy do grupy bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.), jeżeli osoba ta w chwili bezpośrednio poprzedzającej zatrudnienie u Wykonawcy (albo w ww. jednostce, która będzie realizować zamówienie) była bezrobotna
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.) 36 8. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 8.1. Wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.3. lit. a) aktualne na dzień składania ofert. (…) 8.3. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 6.1. SIWZ, warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. SIWZ oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 7.1. i 7.2. SIWZ: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, (…) e) odpowiednio: decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), lub inne dokumenty potwierdzające status Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez Wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych oraz f) dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.), zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów została powołana przez powiat koniński oraz gminę Rzgów. Powstała we wrześniu 2016 roku. Podstawowym profilem działania podmiotu są prace związane z gospodarką komunalną, a głównie odbiór odpadów od mieszkańców gminy Rzgów. Zakres działalności spółdzielni obejmuje również usługi porządkowe, utrzymanie terenów zielonych, usługi kurierskie, a nawet opiekę nad osobami starszymi i dziećmi. Obecnie (2019 r.) Spółdzielnia Socjalna Komunalka zatrudnia 11 osób, wśród nich pracowników administracyjnych, kierowców – brygadzistów, pracowników gospodarczych.

Załącznik do SIWZ: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA (…) Składając ofertę w ww. postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że: 1. Wykonawca spełnia warunki udziału
w przedmiotowym postępowaniu tj.: a. posiada status zakładu pracy chronionej lub jego działalność (albo działalność jego wyodrębnionej organizacyjnie jednostki, która będzie realizować zamówienie) obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w rozumieniu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa PZP”); b. posiada procentowy wskaźnik zatrudnienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w rozumieniu art. 22 ust. 2 Ustawy PZP nie mniejszy niż 50% spośród wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę (albo przez ww. jednostkę, która będzie realizować zamówienie) - bezrobotnych
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.); (…) 37 3.1.2 Wymóg dotyczący zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3.25 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a. kierowca, b. pracownik gospodarczy odpowiedzialny za załadunek odpadów . 3.26. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.25 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień
w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.27. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w punkcie 3.25 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 38 3.28. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.25 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.25 czynności. 3.29.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

UMOWA (WZÓR)
§ 3. Obowiązki Wykonawcy
24. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. kierowca, b. pracownik gospodarczy odpowiedzialny za załadunek odpadów
25. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 24 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń
i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
26. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 24 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 39 ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
27. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 24 czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przewidzianą w § 7 ust. 1 lit. g Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 24 czynności. 28. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 7
Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: (…) g) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w punkcie § 3 ust. 24 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

 

 

Gmina Brudzew

Brudzew – gmina wiejska w woj. wielkopolskim, w powiecie tureckim. Gmina leży na terenach pokopalnianych i szuka na siebie nowego pomysłu (walczy z minimalizacją efektów ubocznych zwolnień i wykluczenia społecznego osób, które tracą pracę w kopalniach. Ekonomia społeczna jest jednym z tych rozwiązań.

Przedmiot zamówienia: Utrzymanie zabytkowego parku dworskiego, w tym: pielęgnacja terenów zielonych (park – 2,2535 ha), pielęgnacja w tym bieżąca konserwacja obiektów znajdujących się na terenie parku, m.in. ławek, placu zabaw dla dzieci, koszy na śmieci, boiska
o nawierzchni poliuretanowej.
Tryb udzielenia zamówienia: nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej progu unijnego
Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy posiadający status spółdzielni socjalnej, działającej na podstawie ustawy z dn. 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1205) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co zostanie zweryfikowane na podstawie danych wskazanych w formularzu oferty oraz oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do formularza oferty.

Kryteria wyboru oferty:
1.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium I: cena brutto za wykonanie zamówienia w okresie 12 m-cy – 80%
2) kryterium II: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób wykonujących zamówienie – 20%
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
(…) b. kryterium II: wynagrodzenie brutto za 1 godzinę dla osób świadczących usługi (max 20%): wskaźnik wynagrodzenie = (stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. Pracy osoby świadczącej usługi – wynikająca z badanej oferty / najwyższa stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. Pracy osoby świadczącej usługi – spośród badanych ofert) x 100% x 20%”

Spółdzielnia Socjalna Od deski do deski działa na terenie gminy Brudzew. Prowadzi działalność w zakresie produkcji, usług i wytwórstwa. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 2018 roku. Tworzą je dwa podmioty prawne – Gmina Brudzew i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew. Spółdzielnia Socjalna Od deski do deski oferuje usługi: -pielęgnacje terenów zielonych; – prace w ogrodzie; -koszenie trawników; -przycinanie drzew i krzewów; -drobne prace remontowe.

Komentarz:
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.).
„Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: (…)  zamówień
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.” (Ustawa Pzp).
Jednocześnie jednak w zapytaniu zastosowano następujące mechanizmy, które są stosowane w zamówieniach, których Pzp dotyczy:

1. „art. 29 ust. 4 Pzp który stanowi, iż „Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia: (…)”;
2. „art. 22 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (…)”;

Zamówienie zostało przeprowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro wprowadzony na mocy zarządzenia wójta Gminy Brudzew 6 grudnia 2018 roku.

Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna Od deski do deski

 

 

Gmina Wyrzysk - MOPS Wyrzysk

Wyrzysk (gmina miejsko-wiejska) w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim. Powierzchnia gminy to 159 km², z czego 2.031 ha stanowią lasy, a 11.622 ha grunty rolne. Gminę zamieszkuje 4.325 osób.

Przedmiot zamówienia: zakup usług opiekuńczych (gospodarczych i pielęgnacyjnych) świadczonych na rzecz osób określonych w art. 50 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017. 1769 t.j. z dnia 2017 09.22) – podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku –
w miejscu ich zamieszkania.”
Tryb udzielenia zamówienia: tryb udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 14 Pzp (zamówienie z wolnej ręki).
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych.
Procedura:
Przepis art. 67. 1. Ustawy Pzp reguluje sytuację wspólnej kontroli zamawiającego wraz z innymi zamawiającymi nad jednostką wspólnie im podległą. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
14) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
– w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego,
– uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,
– kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,”

Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty powstała w lipcu 2015 roku z inicjatywy sześciu gmin: Piły, Krajenki, Wyrzysk, Łobżenicy, Gminy Miejskiej Chodzież oraz Powiatu Chodzieskiego. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w świadczeniu usług pielęgniarskich rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych.

Przesłanki zastosowania procedury in house mają charakter podmiotowy; krąg zamawiających, krąg zamawiających, którzy mogą udzielić zamówienia
w oparciu o przesłanki z tego przepisu został ograniczony do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 13a ustawy o Pzp. Zamówienia, które mogą zostać udzielone w ramach instytucji in house nie są ograniczone przedmiotowo, oznacza to tym samym, że jeżeli zostaną spełnione przesłanki o charakterze podmiotowym, zamawiający może zlecić wykonanie w tym trybie wykonanie każdej usługi, roboty budowlanej czy dostawy.

Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty, Piła

 

 

Miasto Piła – MOPS Piła

Piła - miasto w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Powiat pilski zamieszkuje ok. 138 tys. osób, z czego ponad 73 tys. osób w samej Pile. Miasto już od kilku lat wspiera rozwój ekonomii społecznej – od 2012 roku jest członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej Zielona Piła. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile to jednostka budżetowa miasta.

Przedmiot zamówienia: usługi indywidualnych zajęć terapeutycznych z terapeutą ruchowym dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych, świadczonych
w ich miejscu zamieszkania na terenie miasta Piły,
o łącznym wymiarze 1200 godzin.
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Kryteria wyboru oferty:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności bezrobotnych (…).
Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób bezrobotnych nie mniejszy niż 50% osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej (…)
Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą do realizacji zamówienia
w charakterze terapeuty ruchowego.
Komentarz:
W zapytaniu zastosowanoinstrumenty prospołeczne jakograniczenie udziału w postępowaniu tylko dla podmiotów, których działalność obejmuje społeczna i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. Określenie przez Zamawiającego minimalnego procentowego wskaźnika zatrudnienia osób bezrobotnych nie mniejszy niż 50% osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki, o których mowa powyżej.
Postępowanie było prowadzone w trybie Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku dotyczącej beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Jednocześnie jednak w zapytaniu zastosowano mechanizmy, które są stosowane w zamówieniach, których PZP dotyczy.
„art. 22 ust. 2 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (…)”;

„art. 29 ust. 4 PZP, który stanowi, iż „Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia: (…)”;

Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty

 

 

Gmina Jaraczewo - GOPS w Jaraczewie

Jaraczewo - gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim. Gminę, której powierzchnia wynosi 133 km2 zamieszkuje 8289 osób.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 20019 roku usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) dla osób z terenu miasta i gminy Jaraczewo.
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:

(…) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne

(…) 9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, oprócz spełniania warunku wskazanego w pkt 1:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) którzy zatrudniają osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, tj. w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016, poz. 1828 ze zm.), a przy realizacji zamówienia będą uczestniczyły wyłącznie osoby będące uczestnikami integracji społecznej.
Kryteria wyboru oferty:
(…) 34. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium:
Cena – 100%
Wartość punktowa kryterium – cena, wyliczana będzie według wzoru:

ena oferty najtańszej
C= .....................  x 100
Cena oferty badanej
Sumę oceny tego kryterium stanowić będzie liczba uzyskanych punktów.

Spółdzielnia Socjalna Arka rozpoczęła działalność w listopadzie 2012 roku. Główną dziedziną działalności przedsiębiorstwa jest realizacja usług w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi czy z niepełnosprawnościami. Arka oferuje również pomoc psychologiczno-terapeutyczną czy organizację szkoleń oraz warsztatów w zakresie psychoedukacji i komunikacji społecznej.

Komentarz:
W zapytaniu zastosowano instrumenty prospołeczne jak: zastrzeżenie, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne – art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych.
„Tryb udzielania zamówień zastrzeżonych dla spółdzielni socjalnych, wskazany w art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205), zgodnie z którym zamawiający Jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”
Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna Arka, Gostyń

 

 

Gmina Poniec – OPS Poniec

Poniec - gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim. Powierzchnia gminy Poniec to 132km² a liczba ludności 7765 osób. Jednostką organizacyjną w zakresie pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Poniec jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. Ze świadczeń OPS w 2014 roku korzystało 812 osób.

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie publiczne na podstawie art.  138 Pzp
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:
Zamówienie określa, że zgodnie z art. 22 ust. 2 (Pzp)
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
(…)
5.2.Ponadto, Wykonawca powinien spełniać następujące kryteria dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. (…) posiada stosowny wpis w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z PKD 2007, tj. „pomoc społeczna bez zakwaterowania”.
(…)
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. (…) wykonał w okresie ostatnich trzech lat (…) co najmniej jedną usługę (…) polegającą na zorganizowaniu usług opiekuńczych o jednorazowej wartości nie niższej niż 50.000zł brutto.
Kryteria wyboru oferty:
(…)
11.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium I: cena brutto za godzinę usług opiekuńczych - 70%
2) kryterium II: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi - 30%
Komentarz:
W zamówieniu zastosowano następujące instrumenty prospołeczne:

1. zamówienie na podstawie art. 22 ust. 2 Prawo zamówień publicznych - zastrzeżenie, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

2. Społeczne kryterium oceny oferty (kryterium II) - gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi 30%.

Postępowanie było prowadzone na podstawie art. 138 o (Pzp) - w przypadkach, w których wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust.
1 Pzp (w przypadku zamówień klasycznych udzielanych przez JST - wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro), zamawiający może udzielić zamówienia stosując uproszczony tryb określony w przepisach ust. 2-4 przedmiotowego artykułu. Jednocześnie jednak, w zapytaniu zastosowano mechanizmy odpowiadające zapisom art. 22 ust. 2 Pzp.
„art. 22 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (…)”;

Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna Arka, Gostyń

 

 

Miasto Malbork

Malbork - miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim. Miasto jest siedzibą powiatu malborskiego. Malbork to miasto o powierzchni 17,2 km² i liczbie ludności 38 848 osób.

Przedmiot zamówienia: Prowadzeniu punktu konsultacyjnego w zakresie działań rewitalizacyjnych.
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o koszt, postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.)
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu
w zakresie: zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy, przy czym Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, co oznacza, że
w okresie ostatnich 12 miesięcy należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej.
(…)
5..5 O udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Kryteria wyboru oferty:
(…)
9.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
Cena oferty brutto – 100%
9.2. Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów za kryterium wskazane w pkt 9.1., licząc według wzoru:
C= najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert/ cena oferowana brutto badanej oferty x 100 = …..pkt

Spółdzielnia Socjalne Fabryka Inicjatyw działa na rzecz lokalnej społeczności od listopada 2017 r. Zajmuje się organizacją koncertów i innych wydarzenia kulturalne, wystawy, warsztaty artystyczne i praktyczne kursy dla dzieci i dorosłych.

Komentarz:
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zrealizowane na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.):
„Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
(…)  zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.” (Ustawa Pzp).
Jednocześnie jednak w zapytaniu zastosowano tryb udzielania zamówień zastrzeżonych dla zamawiających, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (…) (art. 22 ust. 2 Pzp).

Podmiot realizujący zlecenie:  Spółdzielnia Socjalna Fabryka Inicjatyw, Malbork

 

 

Gmina Sompolno

Gmina Sompolno – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim. Powierzchnia gminy to 137km2. Gminę zamieszkuje 10414 osób.

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na przygotowaniu do zimy wszystkich placów zabaw. Usługa polegać ma na wykonaniu zabiegów odchwaszczających, oczyszczeniu i konserwacji elementów placu zabaw oraz uporządkowaniu terenu wokół placów
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe (art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie spółdzielnie socjalne.
Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium - cena 100%
Komentarz:
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zrealizowane na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.):
„Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
(…)  zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.” (Ustawa Pzp).

Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna Nasza Przyszłość działa 2016 roku. Członkami założycielami Spółdzielni są Gmina Sompolno oraz Stowarzyszenie „Sady Sompolna”. Przedsiębiorstwo oferuje usługi w zakresie: utrzymania porządku i czystości wykaszania rowów i poboczy, koszenia trawników, usługi kurierskie.

Jednocześnie jednak w zapytaniu zastosowano tryb udzielania zamówień zastrzeżonych dla spółdzielni socjalnych, wskazany w art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205), zgodnie z którym zamawiający -jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,  może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podmiot realizujący zlecenie:  Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna Nasza Przyszłość

 

 

Miasto Malbork

Przedmiot zamówienia: Wycena zadania: Opracowanie scenariusza oraz przeprowadzenie lekcji edukacyjno-promocyjnych nt. Praktycznych sposobów oszczędzania energii jak również wpływu nadmiernego poziomu zużycia energii na stan środowiska naturalnego.
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o koszt/rozeznanie rynku – zamówienie realizowane zgodnie z art. 4 ust. 8 Pzp
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:
1.5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
Komentarz:
Powyższe zapytanie ofertowe zostało zrealizowane działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)
„Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
(…)  zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.” (Ustawa Pzp).
Jednocześnie jednak w zapytaniu zastosowano tryb udzielania zamówień zastrzeżonych dla zamawiających, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (…) (art. 22 ust. 2 PZP)
Podmiot realizujący zlecenie:  Spółdzielnia Socjalna Fabryka Inicjatyw, Malbork

 

 

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. Ośrodek realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki społecznej, a w szczególności pomocy społeczne

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej dla przedsiębiorstw społecznych.
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe; Wartość netto zamówienia nie przekracza 30000 euro (art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:
„W postępowaniu może wziąć udział Oferent, który zapewni realizację zlecenia przez osobę/osoby bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie oraz zarządzanie w/w przedsiębiorstwami społecznymi
i posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i/lub podmiotów ekonomii społecznej.”
Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena wykonania zamówienia:
- waga (%) – 50
- maksymalna ilość punktów - 50
2. Doświadczenie:
- waga (%) – 30
- maksymalna ilość punktów - 30
3. Klauzula społeczna:
- waga (%) – 20
- maksymalna ilość punktów - 20

Spółdzielnia Socjalna 100 Procent z Sopotu zajmuje się produkcją upominków, statuetek, nagród, elementów wyposażenia wnętrz i gadżetów reklamowych. Wytwarza swoje produkty za pomocą unikatowej technologii zatapiania przedmiotów w szkle akrylowym.

Komentarz:
Powyższe zapytanie ofertowe zostało zrealizowane działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)
„Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
(…) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.” (Ustawa Pzp).
Jednocześnie jednak w zapytaniu zastosowano społeczne kryterium oceny - kryterium „klauzula społeczna” ma na celu promocję PES (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej) i firm zatrudniających ponad 50% osób niepełnosprawnych. 20 punktów otrzyma Oferent, który należy do PES lub zatrudnia ponad 50% osób niepełnosprawnych, natomiast Oferent, który do tej grupy nie należy otrzyma 0 punktów.
Podmiot realizujący zlecenie:  Spółdzielnia Socjalna 100 Procent, Sopot

 

 

Gmina Dąbie - Szkoła Podstawowa w Dąbiu

Dąbie - gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim. Gmina o powierzchni 130 km2, zamieszkana przez 6404 osoby.

 

Przedmiot zamówienia: Wycena realizacji usług polegających na sprzątaniu oraz pracach konserwatorskich i naprawczych na terenie Szkoły Podstawowej w Dąbiu.
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie spółdzielnie socjalnej, działające na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
Kryteria wyboru oferty:
Cena – 100%
Do oceny ofert będzie brana pod uwagę oferowana cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia.
W cenie proponowanej przez Wykonawcę by on zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wykonania usługi, z wyjątkiem środków czystości i materiałów eksploatacyjnych np. paliwo.
(…)
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dąbie nr. OSZE.0050.66.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. informuje się, iż o zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie spółdzielnie socjalnej, działające na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
Komentarz
W zapytaniu ofertowym znajduje się informacja, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dąbie nr. OSZE.0050.66.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie spółdzielnie socjalnej, działające na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie powstała w 2016 roku. Przedsiębiorstwo realizuje usługi gastronomiczne (szczególnie w ramach programu dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w najbliższej okolicy. Od 2018 roku Spółdzielnia świadczy również usługi z zakresu utrzymania zieleni, czystości i porządku.

Zarządzenie nr OSZE.0050.66.2017 stanowi, iż w stosunku do zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro netto ze środków budżetu Gminy Dąbie wprowadza się regulamin: „Ustala się Regulamin dokonywania zakupów, usług i robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, który stanowi załącznik do zarządzenie”.
Regulamin ustanawia zasady ogólne udzielania zamówień, w tym:
1. „Zamówień dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w granicach wydatków, które zostały ujęte w budżecie gminy.
2. W przypadku każdego zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro dopuszczalne jest, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. NR 94, poz. 651 z późn. Zm.) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
3. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 2, musi znaleźć się we wniosku
o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia oraz w dokumentach przekazywanych wykonawcom”.

Zapis z pkt nr 2. odnosi się do art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205), zgodnie z którym zamawiający  - jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość pod przepisy ustawy Pzp, może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zapytanie ofertowe realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Podmiot realizujący zlecenie:  Spółdzielnia Socjalna „Ale Smacznie”.

 

 

Gmina Dąbie

Przedmiot zamówienia:Przedmiotem usług jest realizacja usług polegających na:

1. Utrzymaniu czystości oraz pielęgnacji terenów zielni miejskiej na obszarze miasta Dąbie:

a) Sezonowe koszenie terenów zielonych o powierzchni ok. 56040 m2 ,
b) Usuwanie zachwaszczeń pojawiających się przy żywopłotach i krzewach ozdobnych,
c) Odśnieżanie chodników na terenach zielonych;
d) Zamiatanie nieczystości z chodników przy obiektach użyteczności publicznej;
2. Wykonywanie prac porządkowych i sprzątających na terenie obiektu hali sportowej w Dąbiu (…)
3. Wykonywanie prac gospodarczych i naprawczych w obiektach użyteczności publicznej (…).

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dąbie nr. OSZE.0050.66.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. informuje się, iż o zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie spółdzielnie socjalnej, działające na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
Kryteria wyboru oferty:
Cena – 100%
Do oceny ofert będzie brana pod uwagę oferowana cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia.
W cenie proponowanej przez Wykonawcę by on zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wykonania usługi, z wyjątkiem środków czystości i materiałów eksploatacyjnych np. paliwo.
Komentarz:
W zapytaniu ofertowym znajduje się informacja, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dąbie nr. OSZE.0050.66.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie spółdzielnie socjalnej, działające na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
Zarządzenie nr OSZE.0050.66.2017 stanowi, iż w stosunku do zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro netto ze środków budżetu Gminy Dąbie wprowadza się regulamin: „Ustala się Regulamin dokonywania zakupów, usług i robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, który stanowi załącznik do zarządzenie”.
Regulamin ustanawia zasady ogólne udzielania zamówień, w tym:
1. „ Zamówień dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w granicach wydatków, które zostały ujęte w budżecie gminy.
2. W przypadku każdego zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro dopuszczalne jest, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. NR 94, poz. 651 z późn. Zm.) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy
z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
3. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 2, musi znaleźć się we wniosku
o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia oraz w dokumentach przekazywanych wykonawcom”.

Zapis z pkt nr 2. odnosi się do art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205), zgodnie z którym zamawiający  - jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość pod przepisy ustawy Pzp, może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zapytanie ofertowe realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Podmiot realizujący zlecenie:  Spółdzielnia Socjalna „Ale Smacznie”

 

Przejdź do kolejnego rozdziału