Zamówienia społecznie odpowiedzialne - Katalog Dobrych Praktyk

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzi jeden z najprężniej działających Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Polsce, posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i status Ośrodka Wsparcia Wysokiej Jakości. Prowadzony przez SNRSS OWES wspiera sektor ekonomii społecznej poprzez animację, doradztwo, szkolenia, usługi specjalistyczne, coaching, badania. Działania mają na celu poprawę sytuacji w sektorze ES, poprzez współpracę lokalnych partnerów publiczno-prywatno-społecznych od 12 lat wypracowuje rozwiązania innowacyjne, również w obszarze edukacji SNRSS.

Do realizacji celów Stowarzyszenie podchodzi kompleksowo. Od edukacji, poprzez animację i budowanie przyjaznego środowiska, do wspierania w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy. Dociera do środowisk lokalnych w całym kraju. Promuje idee związane z rozwojem JST w kierunku stosowania społecznie odpowiedzialnych rozwiązań. Wśród nich znajdują się m.in. takie działania jak:

 • Podejmowanie inicjatyw i edukacja w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień pu-blicznych.
 • Działania na rzecz włączania rewitalizacji społecznej w procesy rewitalizacyjne gmin, powiatów i miast.
 • Promocja społecznie odpowiedzialnych wykonawców i dostawców usług i produktów dla biznesu i JST.

Realizuje projekty międzynarodowe – m.in. w ramach programu Erasmus+ oraz edukacyjne. Promuje idee spółdzielcze i jako jedna z pierwszych organizacji w kraju angażuje się w działania na rzecz edukacji z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Organizuje również spotkania w szkołach, ale także mniej formalne inicjatywy w zakresie edukacji jak społecznie zaangażowane seanse kinowe. Regularnie wydajemy Magazyn Spółdzielczy SOC oraz inne publikacje specjalistyczne.

 

 

Bibliografia

Akty prawne:

 • Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dn. 27 kwietnia 2006 roku. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205 z późn. zm.)
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
 • Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 (tj. Dz. U. z 2017., poz. 2077 z późn. zm.).

 

Raporty i opracowania:

 • Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, 2017 r.
 • Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Miasta Wrocławia, Wrocław 2018 r., dostęp przez: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/ekonomia-spoleczna-um-wroclaw
 • Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen. Podręcznik, Magdalena Wyszyńska, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań, 2018 r.
 • Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2018 r.
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017 r.
 • Przewodnik po modelu Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia, Wrocław, listopad 2018 r., dostęp przez: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/news/17708/Lokalny-Program-Rozwoju-Ekonomii-Spolecznej-miasta-Wroclawia_SOW.pdf
 • Raport Najwyższej Izby Kontroli o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, NIK, Warszawa 2017, dostęp przez: https://www.nik.gov.pl/plik/id,13176,vp,15591.pdf
 • Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych. Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki, dokumenty rządowe i samorządowe, przykłady, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Warszawa, 2015 r.

 

 

Przejdź do kolejnego rozdziału