STOSOWANIE KLAUZUL SPOŁECZNYCH ORAZ SPOŁECZNYCH KRYTERIÓW OCEN - PODRĘCZNIK

ZAŁĄCZNIK NR 2 PROGRAMY SZKOLEŃ

Uruchom lektora:
Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

1. Szkolenie dla przedstawicieli JST – grupa docelowa: (i) osoby podejmujące w JST decyzje o zakresie zamówienia publicznego, w tym o stosowaniu klauzul społecznych; pracownicy JST odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; (iii) członkowie komisji przetargowych, (iv) pracownicy JST biorący udział w kreowaniu i realizowaniu polityki społecznej

1.1. Pojęcie społecznie odpowiedzialnych zamówień i klauzul społecznych

1.2. Cele prospołeczne wynikające z Dyrektywy nr 2014/24/UE i ustawy – Prawo zamówień publicznych

1.3. Korzyści wynikające ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

 • Dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Dla wspólnoty samorządowej
 • Dla gospodarki lokalnej

1.4. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne a zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

1.5. Wewnętrzne uregulowania JST sprzyjające udzielaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

1.5.1. Regulamin udzielania zamówień jako narzędzie regulujące stosowanie rozwiązań prospołecznych

1.5.2. Obligatoryjna analiza możliwości zastosowania rozwiązań prospołecznych

1.5.3. Procedura podejmowania decyzji o zastosowaniu rozwiązania prospołecznego

1.6. Diagnozowanie potrzeb i możliwości stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień

 • Rola organów JST odpowiedzialnych za kreowanie i realizowanie polityki społecznej
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Lista przedsiębiorstw społecznych prowadzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Inne źródła wiedzy o potrzebach społecznych i inicjatywach prospołecznych na terenie JST

1.7. Plan społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

1.8. Przygotowanie postępowania o udzielenie społecznie odpowiedzialnego zamówienia publicznego

 • Dialog techniczny
 • Podział zamówienia na części i dopuszczenie ofert częściowych

1.9. Zamówienia zastrzeżone

 • Rodzaje podmiotów uprawnionych do ubiegania się o zamówienia zastrzeżone
 • Kategorie grup społecznie marginalizowanych

1.10. Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia

 • Zasady opisu przedmiotu zamówienia
 • Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników
 • Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
 • Aspekty społeczne w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia
 • Warunek dotyczący zatrudnienia do realizacji zamówienia osób z grup marginalizowanych

1.11. Prospołeczne kryteria oceny ofert

 • Definicja oferty najkorzystniejszej
 • Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia
 • Katalog przykładowych prospołecznych kryteriów oceny ofert

1.12. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

1.13. Aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych

1.14. Dostępne źródła wiedzy i wytyczne w zakresie prospołecznych zamówień publicznych

1.15. Przykłady dobrych praktyk – w ramach programów szkoleń przedstawione zostaną 2 praktyki Social Enterpreneurship Network: The working group for systemic solutions in the field of social economy – Poland w zakresie stosowania zapisów KPRES oraz Consortia supporting growth of the social enterprises– Italy – w zakresie tworzenia Konsorcjów PES przy realizacji zamówień publicznych. Szczegółowy opis powyższych praktyk można znaleźć na stronie internetowej www.socialeeconomy.pl w zakładce „Policy and Practises”.

2. Szkolenie dla przedstawicieli wykonawców (przedsiębiorstw społecznych) – grupa docelowa: (i) osoby zarządzające w strukturze wykonawcy, (ii) osoby odpowiedzialne za przygotowywanie ofert

2.1. Pojęcie zamówienia publicznego i zakres zastosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych

 • Zamówienie publiczne jako cywilnoprawna umowa odpłatna
 • Zamawiający (podmioty zobowiązane do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych)
 • Wykonawcy Próg kwotowy stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Wyłączenia ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Zastosowanie kodeksu cywilnego do umowy w sprawie zamówienia publicznego

2.2. Pojęcie dostaw, usług i robót budowlanych

 • Definicje dostaw, usług i robót budowlanych
 • Zamówienia mieszane
 • Znaczenie podziału na dostawy, usługi i roboty budowlane dla procedury udzielania zamówienia i treści umowy w sprawie zamówienia

2.3. Źródła wiedzy o udzielanych przez JST społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych

 • Ogłoszenia o dialogach technicznych
 • Ogłoszenia o zamówieniach publicznych publikowane na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych i Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
 • Ogłoszenia o zamówieniach publikowane w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej
 • Plany zamówień publicznych publikowane przez zamawiających
 • Ogłoszenia o zamówieniach publicznych, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Komercyjne bazy informacji

2.4. Zasady udzielania zamówień publicznych

 • Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
 • Zasada jawności – protokół postępowania, jawność ofert i umów, tajemnica przedsiębiorstwa
 • Zasada pisemności i elektronizacja zamówień publicznych

2.5. Preferencje prospołeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 • Zamówienia zastrzeżone
 • Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia
 • Prospołeczne kryteria oceny ofert
 • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 • Aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych

2.6. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych

 • Przetarg nieograniczony – etapy postępowania, dokumenty publikowane przez zamawiającego, terminy
 • Przetarg ograniczony – etapy postępowania, dokumenty publikowane przez zamawiającego, terminy

2.7. Praktyczne aspekty sporządzania ofert

 • Warunki udziału w postępowaniu – kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zdolność techniczna lub zawodowa
 • Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu i self-cleaning – obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia, okres ich stosowania, możliwość „samooczyszczenia” wykonawcy
 • Kryteria kwalifikacji w przetargu ograniczonym
 • Kryteria oceny ofert – cena lub koszt i najczęściej stosowane kryteria pozacenowe
 • Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe
 • Wadium – dopuszczalne formy, sposób wnoszenia, przesłanki zatrzymania
 • Forma oferty oraz składanych zamawiającemu dokumentów i pełnomocnictw
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Oferty częściowe

2.8. Formy współpracy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Konsorcjum – wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, cel zawiązania konsorcjum, zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu, odpowiedzialność za realizację umowy w sprawie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, konsorcjum a zmowa przetargowa
 • Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego – cel i forma udostępnienia zasobów, zobowiązanie do udostepnienia zasobów, odpowiedzialność podmiotu udostępniającego zasoby
 • Podwykonawstwo – zasada swobody podwykonawstwa i możliwość ograniczenia
 • Dokumenty i oświadczenia wymagane w przypadku konsorcjum, polegania na zasobach podmiotu trzeciego i korzystania z podwykonawstwa

2.9. Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 • Forma umowy
 • Możliwości zmiany umowy – zmiany nieistotne, zmiany przewidziane w umowie, zmiany dopuszczone w ustawie – Prawo zamówień publicznych
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dopuszczalne formy i wysokość, zwrot zabezpieczenia
 • Zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy

2.10. Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Informacja o czynności niezgodnej z prawem
 • Odwołanie – czynności i zaniechania, od których przysługuje odwołanie, koszty związane z odwołaniem, termin i sposób wniesienia, postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Skarga do sądu – koszty związane ze skargą, termin i sposób wniesienia

2.11. Przykłady dobrych praktyk – w ramach programów szkoleń przedstawione zostaną 2 praktyki Social Enterpreneurship Network: The working group for systemic solutions in the field of social economy – Poland w zakresie stosowania zapisów KPRES oraz Consortia supporting growth of the social enterprises– Italy – w zakresie tworzenia Konsorcjów PES przy realizacji zamówień publicznych.

 

Spis treści