WOES: BADANIA I RAPORTY

MONITORING - Animacja i budowanie partnerstw lokalnych

Wstęp

Uruchom lektora:
Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu rezultaty badań przeprowadzone na zlecenie Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Publikacja WOES: badania i raporty jest podsumowaniem trzyletniego (2015-2018) etapu w działalności Ośrodka.

Publikacja dzieli się na trzy części – w pierwszej, poświęconej monitoringowi – przedstawiamy jakościowe i ilościowe rezultaty wypracowane w ciągu ostatnich trzech lat w kluczowych dla Ośrodka obszarach: animacji, inkubacji oraz doradztwa. Informacje tam przedstawione znajdują swoje rozszerzenie w dwóch raportach ewaluacyjnych z realizacji projektu pn.: Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej przygotowanych na zlecenie Stowarzyszenia przez Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o.

Celem badania była kompleksowa ocena projektu będącego przedmiotem ewaluacji pod kątem efektów jego realizacji. W wyniku badania ewaluacyjnego powstały rekomendacje – propozycje, których wdrożenie pozwoli na zwiększenie jakości działania WOES. Badanie służyło również ocenie osiągnięcia celów i rezultatów projektu, refleksji nad całością procesu realizacji projektu oraz zaangażowanymi nakładami w stosunku do efektów, oraz sformułowaniu rekomendacji do kolejnych działań na rzecz ekonomii społecznej. Czym możemy się pochwalić? Co moglibyśmy zmienić? Zobaczcie sami.

Ostatnią cześć publikacji stanowi raport: „Perspektywy rozwojowe polskich spółdzielni socjalnych w obliczu założeń Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekonomii cyrkularnej”. Ekonomia cyrkularna to zyskujący na popularności system, którego celem jest redukcja, a docelowo całkowite wyeliminowane niewykorzystanych w gospodarce odpadów i nieużytków zgodnie z zasadą 5R (refuse – odmawiaj rzeczy, które zaraz staną się odpadami, reduce – ograniczaj swój stan posiadania, reuse – odnawiaj rzeczy pozornie bezużyteczne, recycle – odzyskuj surowce, sortuj i rot – oddaj ziemi, czyli kompostuj resztki organiczne). Przynajmniej w kilku z tych obszarów swoją niszę znaleźć mogą również spółdzielnie socjalne we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami samorządowymi. Dlatego warto zobaczyć, co już teraz robią w tym obszarze inne państwa i miasta europejskie. W perspektywie najbliższych kilku lat może się to okazać niezwykle inspirujące.

Animacja i budowanie partnerstw lokalnych

Uruchom lektora:
Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Niniejsza część raportu z monitoringu i ewaluacji projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej zwanego projektem WOES) zawiera opis wsparcia uczestników projektuw zakresie animacji i budowania partnerstw lokalnych. Opis ten wskazuje zakres wsparcia, okres w jakim wsparcie było udzielane, grupę docelową korzystającą ze wsparcia i wreszcie rezultaty prowadzonych działań.

Chciałbym, żeby nasz sektor rozwijał się szybciej, niż do tej pory i żeby przynajmniej połowa społeczeństwa wiedziała, czym jest ekonomia społeczna, a 25-30% społeczeństwa było aktywnie w nią zaangażowane.

Dział animacji i partnerstw swoje działania definiuje przede wszystkim jako budowanie przyjaznego środowiska dla rozwijania ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej. Formowanie inicjatyw oraz łączenie potencjału z interesami poszczególnych aktorów społeczności lokalnej to główne cele działu. Ekonomia społeczna w subregionie konińskim jest na wyższym poziomie rozwoju, w porównaniu z średnim poziomem rozwoju na terenie kraju. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych od lat pracuje nad uświadamianiem i podnoszeniem poziomu wiedzy z zakresu ekonomii społecznej i pokrewnych dziedzin. Istotnym wyróżnikiem działań animacyjnych jest proces, który w swojej metodologii opiera się na diagnozowaniu potrzeb środowiska lokalnego. Tym samym wszelkie działania, które mają sprzyjać rozwojowi bądź tworzeniu przyjaznej infrastruktury, rozpoczynają się od szczegółowej diagnozy i analizy warunków zastanych w danej gminie czy powiecie. Ścieżka diagnostyczna polega na identyfikacji tych problemów społecznych, ekonomicznych, czy gospodarczych, które wpływają na brak możliwości uwolnienia potencjału gospodarczego lub społecznego. Zauważalnym problemem w subregionie konińskim jest transformacja społeczno-gospodarcza, której negatywnym skutkiem jest zamykanie dużych zakładów przemysłowych na obszarze powiatu tureckiego oraz konińskiego, dużym atutem może być z kolei rozwój przemysłu w powiecie wrzesińskim. Warunki, w jakich toczą się procesy diagnozyi identyfikacji wyzwań, przed jakimi stoją gminy, zostaną przedstawione w następnym rozdziale. Działalność animacyjna jest działalnością rozpoczynającą oraz wzmacniającą pewne procesy. Animacja, chociaż w pewnych elementach poddana procesowi wskaźnikowania rezultatów nie da się do końca w nich zamknąć. Tworzenie pozytywnych postaw oraz ukierunkowanie działań poprzez szereg rozmów, sesji dialogowych, organizowania spotkań reintegracyjnych i forów wykracza swoim wpływem poza okres realizacji projektu i poza przyjęte wskaźniki działalności animacyjnej. Zastosowane metody pracy mają sprzyjać wytworzeniu się pożądanych postaw samorozwoju środowiska lokalnego za pomocą metod dobrze znanych ekonomii społecznej. Poszukiwanie takich rozwiązań jest ściśle związane z potrzebami rynku pracy. Nie ulega wątpliwości, że praca animacyjna w projekcie wymusza skupienie się na dwutorowym rozwoju środowiska lokalnego. Po pierwsze, animacja tworzy pozytywne środowisko wokół istniejących już przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, po drugie tworzy warunki do powstawania nowych miejsc pracyw przedsiębiorstwach społecznych. W zależności od celu, jakiemu służą działania animacyjne, pracownicy OWES przyjmują różną metodykę działania. Owa metodyka działania wiąże się z potrzebą, która dzięki diagnozie zostaje zidentyfikowana w danej gminie/powiecie. Animator inaczej podchodzi do potrzeby wynikającej z braku miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami,a jeszcze inaczej do potrzeby znalezienia pracowników dla „twardego biznesu”, który boryka się z brakiem kadry. W przypadku pierwszej sytuacji animator będzie identyfikował możliwości osadzenia inicjatywy w warunkach rynkowych, jednocześnie zwracając uwagę na delikatność materii, związanej z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. W drugim natomiast przypadku rolą animatora będzie odnalezienie przedsiębiorstw społecznych, które już na samym początku współpracy, będą wstanie realizować oczekiwania wymagającego partnera biznesowego. Tutaj niezbędne jest tworzenie takiego środowiska, aby mogła nastąpić współpraca biznesowa na przykład pomiędzy profesjonalnym przedsiębiorstwem społecznym a wymagającą korporacją. Dalsze kroki dotyczące wzrastania inicjatywy oraz rozpracowywanie niektórych problemów specjalistycznych mogą zostać powierzone doradcy kluczowemu, biznesowemu bądź innemu doradcy specjalizującemu się w pewnych wąskich dziedzinach wiedzy.

Animacja w OWES jest odrębnym działem, jednocześnie mocno osadzonym na gruncie współpracy z doradcami, działaniami inkubacyjnymi oraz promocyjnymi. Kooperacja wewnątrz zespołu daje możliwość wykorzystania w 100% możliwości animacyjnych. Dział animacji tworząc zaczątki grup inicjatywnych, odnajdując interesy lokalne, przyczynia się do powstawania w projekcie przedsiębiorstw społecznych. Wymieniając informację i kooperując z doradcami współuczestniczyw procesie ich budowania. Dział inkubacji otrzymuje od działu animacji informację dotyczącą zmian kluczowych w środowisku lokalnym, jak na przykład powstawanie nowych interesów czy tworzących się warunków niesprzyjających. Do nich zaliczyć możemy działania polityczne, zmiany koniunkturalne czy bardziej prozaiczne konflikty międzyludzkie.

Reasumując, działania animacji mają za zadanie budować pozytywne postawy oraz łączyć interesy lokalnych interesariuszy. Ważne, aby te interesy były ze sobą spójne, a ich efektem było osiąganie celów, które są ważne dla ekonomii społecznej. Są to przede wszystkim aktywizacja społeczna i zawodowa osób defaworyzowanych na rynku pracy, rozwój środowiska lokalnego, rozwój podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Warunki lokalne – specyfika subregionu konińskiego

Działania animacyjne prowadzone na terenie subregionu konińskiego odbywają się w warunkach, które są specyficzne dla tego regionu. Można stwierdzić, że cały subregion boryka się z problemem braku pracowników. Bezrobocie jest na stosunkowo niskim poziomie, ale jednocześnie powiaty turecki i koniński mają problem z dokonywanymi oraz planowanymi zwolnieniami grupowymi z zakładów kopalnianych. Jest to swoiste wyzwanie dla aktywizacji społecznej i zawodowej. Wyzwaniem jest ponowne zaangażowanie grup społecznych, które są przyzwyczajone do pewnego poziomu życia w swoich profesjach, w których nakłady pracy i ciężar, jakie za sobą niosły były dobrze znane i akceptowane od lat. Działania animacyjne w tym obszarze skupiały się na rozmowach z głównymi interesariuszami tego procesu m.in. samorządami lokalnymi oraz zakładami pracy. Owocem tych rozmów było rozpoczęcie procesów rewitalizacyjnych w porozumieniu z Gminą Brudzew. Tutaj głównym celem była aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz rewitalizacja terenów pokopalnianych. Samorząd, w tym również miasta Konin i Turek były zainteresowane współpracą w zakresie aktywizacji osób zwolnionych z kopalni w procesie restrukturyzacji. Dodatkowo, subregion koniński to subregion, w którym nasycenie funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych jest największe w Polsce. Z kolei okolice Gniezna i Wrześni borykają się z brakiem rąk do pracy. Powstanie zakładów produkcyjnych Volkswagen spowodowało gigantyczny wzrost liczby firm, budownictwa oraz usług przede wszystkim w okolicach Wrześni, ale skutki powstania zakładów wpłynęły również na pobliskie powiaty – słupecki i gnieźnieński. Tutaj działania skupiały się przede wszystkim na poszukiwaniu płaszczyzn współpracy pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną. Działania animacyjne w tych powiatach skupiły się także na aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

Poniższa tabela przedstawia główne cechy charakterystyczne subregionu oraz problemy, z jakim dział animacji oraz wsparcia WOES musiał się zmierzyć.

Niskie bezrobocie

liczone od 3-4% – trudna pozycja negocjacyjna dla ekonomii społecznej, która w założeniu wskazuje potrzebę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W działaniach animatorzy uzmysłowiali przedstawicielom samorządów, że pomimo faktu niskiego rejestrowanego bezrobocia funkcjonują grupy nieaktywne zawodowo oraz pracujące „w szarej strefie”.

Rozbudowany system świadczeń socjalnych

Możliwość korzystania z pomocy samorządów oraz wsparcie socjalne różnych instytucji oprócz niewątpliwego pozytywnego wpływu na wyrównywanie dysproporcji społecznych oraz zmniejszenie obszarów biedy, spowodowały, że część osób, w tym przede wszystkim kobiet, zrezygnowało z procesów aktywizacji.

Ekonomia społeczna polem do rozgrywek politycznych

W nielicznych środowiskach ekonomia społeczna przedstawiana była przez opozycję albo przez rządzących, jako szkodząca interesowi samorządowemu. Były to najczęściej zarzuty niesprawdzone, bez podłoża merytorycznego. Przede wszystkim pojawiał się argument, który dotykał spraw konkurencji rynkowych. Rolą animacji było w takich przypadkach przekazywanie wiedzy merytorycznej, która ostatecznie wpływała na zmianę postaw interesariuszy. Argumenty o wyniszczaniu konkurencji ustępowały argumentom mówiącym o weryfikacji zamówień i wyodrębnianiu obszarów nieadekwatnie funkcjonujących w zamówieniach publicznych dla ekonomii społecznej, która niosła przesłanki do naprawy tej sytuacji.

Subregion koniński jako subregion zaznajomiony z ekonomią społeczną

Działalność OWES prowadzona jest w subregionie od wielu lat. Zdecydowana większość samorządów wie, czym jest ekonomia społeczna. W obszarze subregionu nie działa zatem efekt nowości. Taka sytuacja w ramach działań animacyjnych ma swoje plusy i minusy. Plusem jest możliwość rozpoczynania rozmów o ekonomii społecznej bez konieczności wprowadzania w zagadnienie. Wyzwaniem jest natomiast fakt, że część postaw samorządowców wobec ekonomii społecznej jest już ugruntowanych i niełatwo je zmienić.

Duże nasycenie firm, przedsiębiorstw

Subregion koniński obfituje w firmy różnego rodzaju. Są to przedsiębiorstwa z różnych segmentów rynku, zarówno produkcyjne, jak i usługowe. Taka sytuacja stwarza możliwości kooperacji biznesowej opartej na zasadach CSR. Trudnością może być fakt, iż pomimo przyjaznego nastawienia firmy od samego początku wymagają od PES i PS współpracy na najwyższym poziomie. Tutaj kluczowa praca animacji polega na ułożeniu takiej współpracy, która dawałaby szansę rozwoju wszystkim stronom.

Działania animacji każdorazowo musiały być adekwatne do obowiązujących warunków.

Diagnozy środowisk lokalnych

Rozpoczynając realizację projektu chcieliśmy poznać środowiska lokalne, w jakich będą prowadzone działania OWES. Z tego względu postanowiliśmy dogłębnie przebadać każdy z powiatów oraz poddać analizie podmioty zajmujące się reintegracją społeczną. W rezultacie przygotowane zostały następujące diagnozy:

 • diagnoza powiatu konińskiego;
 • diagnoza powiatu kolskiego;
 • diagnoza powiatu tureckiego;
 • diagnoza powiatu gnieźnieńskiego;
 • diagnoza powiatu wrzesińskiego;
 • diagnoza powiatu słupeckiego.

W skład merytorycznych analiz powiatowych wchodziły takie zagadnienia jak:

 • Analiza danych zastanych (struktura demograficzna, struktura ludności, analiza strategii regionalnych) – uzyskane dane miały za zadanie zarysowania kontekstu działalności OWES. W tych dokumentacjach można było odnaleźć mocne i słabe strony poszczególnych powiatów oraz skupić się na wyodrębnieniu kluczowych dla regionów problemów.
 • Analiza oparta na wywiadach środowiskowych – dane wywołane wskazywały na aspekty specyficzne dla określonego regionu. Przeprowadzenie rozmów w środowiskach lokalnych pozwoliło na zidentyfikowanie potencjalnych obszarów wymagających wzmocnienia oraz kontekstu środowiskowego dla tworzenia nowych inicjatyw.
 • Analiza potencjału – zbadany i opisany został również potencjał instytucjonalny, potencjał przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej. Raport stanowił swoistą mapę możliwości oraz deficytów.

W skład merytorycznej analizy PES reintegracyjnych weszły następujące zagadnienia:

 • opis występujących PES reintegracyjnych w subregionie konińskim;
 • analiza przedmiotowa PES reintegracyjnych, czyli analiza ofert oraz działalności PES;
 • wstępna próba identyfikacji możliwości i potrzeb w kontekście powiązania ich działalności z sektorem ekonomii społecznej.

Spotkania sieciujące i fora ekonomii społecznej

Ważnym elementem wpływającym na budowę środowiska lokalnego były spotkania sieciujące oraz fora ekonomii społecznej. Były to wydarzenia, w których uczestniczyli interesariusze środowisk lokalnych. Takie spotkania w działaniach animacyjnych spełniają dwie istotne funkcje: integracyjną i edukacyjną. Integracja pozwala na skrócenie dystansu i rozpoczęcie współpracy, natomiast zadania edukacyjne realizuje tematyka, która odpowiada ważnym sprawom dotykającym sektora ekonomii społecznej. W naszych działaniach kierunkowaliśmy wsparcie poprzez fora do przedsiębiorstw społecznych oraz do ich otoczenia. Natomiast w spotkaniach sieciujących angażowaliśmy podmioty reintegracyjne, którym przybliżaliśmy proponowane formy współpracy z sektorem ekonomii społecznej. W projekcie skupiliśmy się przede wszystkim na angażowaniu warsztatów terapii zajęciowych, ponieważ są one reprezentowane dość licznie w subregionie konińskim i poszukują rozwiązań dla problemu braku aktywizacji zawodowej swoich uczestników.

 

Działania sieciujące

Wielkopolskie forum ekonomii społecznej – grudzień 2015

Tematyka spotkania:

1) Modelowe funkcjonowanie franczyzy z uwzględnieniem korzyści i wyzwań, przykłady z doświadczeń zawodowych, omówienie konkretnych sytuacji.

2) Modelowe funkcjonowanie klastrów z uwzględnieniem korzyści i wyzwań, przykłady z doświadczeń zawodowych, omówienie konkretnych sytuacji.

3) Nowa perspektywa rozwoju przedsiębiorczości społecznej w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej.

4) Zmiany w aktach prawnych dotyczących zlecania usług użyteczności społecznej podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym.

Spotkanie sieciujące podmiotów reintegracyjnych – maj 2016

Tematyka spotkania:

1) Perspektywa funkcjonowania WTZ w najbliższych latach.

2) WTZ/ŚDS – zasadnicze różnice.

3) Aktywizacja zawodowa, a uczestnicy WTZ – próba zdefiniowania pojęcia.

4) Perspektywy rozwoju sektora ekonomii społecznej szansą dla WTZ.

5) Dyskusja dotycząca sieciowania WTZ.

Wielkopolskie forum ekonomii społecznej – październik 2016

Tematyka forum:

1) Przygotowanie prawidłowych wniosków o dotację.

2) Klauzule społeczne – podstawy prawne i korzyści wynikające z ich funkcjonowania.

3) Społecznie odpowiedzialne samorządy. O zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych i praktycznych konsekwencjach tych zmian dla przedsiębiorstw społecznych.

4) Wolna trybuna – prezentacje spółdzielni socjalnych.

5) Spółdzielcze Gniezno – przewodnik po ekonomii społecznej w regionie.

6) Elementy zarządzania projektowego w zarządzaniu organizacją pozarządową.

7) Działalność pożytku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności odpłatnej. Przygotowanie oferty na realizację zadania publicznego – warsztaty.

8) Wymiana doświadczeń.

Wielkopolskie forum ekonomii społecznej – marzec 2018

Tematyka forum:

1) Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych. Co oznaczają wprowadzone zmiany?

2) Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych a zmiany w statucie spółdzielni socjalnych. Wskazówki praktyczne.

3) Dlaczego jesteśmy spółdzielcami? O wartościach spółdzielczych.

4) Wartości spółdzielcze w praktyce – warsztat.

5) Czego oczekujemy od Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni socjalnych?

6) Finanse – aktualne możliwości pożyczkowe i poręczeniowe dla spółdzielni socjalnych.

Spotkanie sieciujące podmiotów reintegracyjnych – maj 2018

Tematyka spotkania:

1) Laboratorium pomysłów przedsiębiorstw społecznych – konsultacje ich tworzenia przy WTZ.

2) Zajęcia kadry WTZ, rodziców oraz uczestników WTZ w kontekście budowania pozytywnych postaw dotyczących przedsiębiorczości społecznej.

3) Modele przedsiębiorstw społecznych aktywizujące osoby z WTZ (na czym polegają i jakie niosą korzyści?)

4) Praca z uczestnikami WTZ nad ich umiejętnościami oraz kwalifikacjami.

5) Możliwości podjęcia zatrudnienia bez utraty świadczeń.

Spotkanie sieciujące podmiotów reintegracyjnych – sierpień 2018

Tematyka spotkania:

1) Modele przedsiębiorstw społecznych aktywizujące osoby z WTZ (na czym polegają i jakie przynoszą korzyści?)

2) Praca z uczestnikami WTZ oraz ŚDS nad diagnozą ich umiejętności oraz kwalifikacji.

3) Warsztaty z rodzicami dotyczące możliwości zarobkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne miały za zadanie dać uczestnikom możliwość poznania środowiska przedsiębiorstw społecznych i sektora ekonomii społecznej. Zdobywanie wiedzy przez rozmowę z osobami, które poprzez swoje doświadczenie wiedzą, jak wygląda realne prowadzenie przedsiębiorstw społecznych było dla uczestników wizyt bardzo potrzebne. To właśnie wizyty studyjne dawały najlepszy ogląd sytuacji przyszłym liderom inicjatyw i niejednokrotnie przekonywały do podjęcia trudu tworzenia nowych przedsięwzięć. Przykładowe organizacje, które były wizytowane przedstawiamy wraz z opisem ich działalności poniżej:

Spółdzielnia Socjalna Aktywni

Spółdzielnia Socjalna Aktywni powstała w 2014 roku z inicjatywy Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Sprawni Inaczej (KSON) oraz Stowarzyszenia MM w ramach projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” realizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i firmą Konimpex Sp. z o.o. oraz Konińskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. Przedsiębiorstwo ściśle współpracuje z oddziałem międzynarodowej firmy z branży przemysłowej – z Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Realizuje dla firmy podwykonawstwo, głównie co-packing materiałów ściernych. Więcej informacji: www.aktywni.spoldzielnie.org

Spółdzielnia socjalna Czilii

Przedsiębiorstwo w Gnieźnie powstało w maju 2016 roku. Powstało z inicjatywy dwóch organizacji: Stowarzyszenia Nowa Wspólna Droga oraz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Zespół Czilii prowadzi Klubokawiarnię przy Środowiskowym Domu Samopomocy Dom Anki. Poboczną działalnością Spółdzielni jest produkcja przedmiotów użytkowych, mebli, dekoracji z euro-palet oraz zabawek i ozdób. Więcej informacji: www.czilii.spoldzielnie.org

Spółdzielnia Socjalna Wspólny Sukces

Spółdzielnia zatrudnia byłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych i zajmuje się wykonywaniem ogrodzeń, sprzątaniem, porządkowaniem grobów, pielęgnacją terenów zielonych, montażem wiązek kablowych w ramach współpracy z prywatną firmą. Więcej informacji: www.wspolnysukces.spoldzielnie.org

Spółdzielnia Socjalna Równe szanse

Spółdzielnia zajmuje się produkcją ceramiki użytkowej i dekoracyjnej. Aktywizuje zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną – byłych uczestników Warsztatów Terapii Zawodowej. Produkty spółdzielni to przede wszystkim praca ludzkich rąk i ogromne zaangażowanie twórców. Więcej informacji: www.rowneszanse.spoldzielnie.org

Spółdzielnia Socjalna FURIA

Spółdzielnia Socjalna Furia to pierwsza spółdzielnia socjalna w Polsce wdrażająca innowacyjny model aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oparty na ścisłej współpracy osób o różnym poziomie sprawności, którzy wspólnie realizują powierzone im zadania w zakresie produkcji i usług. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się m.in.: produkcja unikatowych zabawek, przytulanek i poduszek dekoracyjnych, wytwarzanie przedmiotów unikatowych, w tym gadżetów reklamowych, haft maszynowy (w tym na materiałach powierzonych), personalizacja odzieży firmowej, projektowanie haftów, wykonywania nadruków). Więcej informacji: www.spoldzielnia-furia.pl

Działalność animatorów

Zadaniem animatorów było utrzymywanie relacji z otoczeniem w celu tworzenia przyjaznego środowiska do wzrastania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych bądź do ich tworzenia. Działalność ta wymagała kontaktów z otoczeniem samorządowym, biznesowym, reintegracyjnym oraz społecznością lokalną, bez których trudno byłoby zrealizować wskaźniki projektu.

Praca z biznesem – animatorzy kontaktując się z korporacjami oraz firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw starali się zaznajamiać ich przedstawicieli z wiedzą dotyczącą sektora ekonomii społecznej. Wstępne analizy wskazywały, że biznes nie mając interesu ekonomicznego nie jest skory do współpracy nawet na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Animatorzy starali się interesy przedsiębiorców zrozumieć i prowadzić dialog z przedsiębiorstwami społecznymi bądź liderami w sprawie łączenia interesów. W niektórych inicjatywach ta sztuka udała się bardzo dobrze, w innych nie doszło do porozumienia. Biznes w relacji z sektorem poszukuje dodatkowych korzyści ekonomicznych oraz marketingowych. Jeżeli takie nie występują, nie ma szans na rozpoczęcie wspólnych działań. Korzyści te pojawiały się najczęściej na gruncie outsourcingu części usług, którymi zainteresowane są przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej musiały się tej perspektywy nauczyć. Dlatego organizowane były wspólne spotkania, na których podmioty wzajemnie się poznawały i uczyły się od siebie.

Praca z samorządem – współpraca była możliwa na gruncie kilku interesów lokalnych. Zadaniem animacji było nazwanie tych interesów oraz wkomponowanie podmiotów ekonomii społecznej w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych bądź zaspakajanie potrzeb społecznych. Punktem wyjścia były spotkana animacyjne realizowane w siedzibach jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie rozmów z włodarzami gmin i powiatów ustalano strategię realizacji budowy bądź wzmocnienia sektora ekonomii społecznej na ich terytorium. Wstępnie oceniano poziom zainteresowania zatrudnianiem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale również promowano takie rozwiązania jak społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne czy realizacja usług społecznych na najwyższym poziomie. W wielu miejscach udało się zrealizować wsparcie i dialog na takim poziomie, że samorządy zdecydowały o powołaniu przedsiębiorstwa społecznego bądź o wsparciu zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Praca ze środowiskiem lokalnym – w zależności od potrzeb organizowano w środowiskach lokalnych sesje dialogowe, które realizowały konkretne cele zbieżne z interesem ekonomii społecznej. Poniżej znajduje się skrótowa relacja z wybranych sesji dialogowych.

Sesja dialogowa – Brudzew

Sesja odbyła się z inicjatywy społeczności lokalnej. Gmina Brudzew leży na terenach pokopalnianych – od dłuższego czasu pracownicy kopalni oraz ich rodziny rozmawiali na temat zwolnień grupowych. Na spotkaniu zjawiły się osoby bezrobotne oraz te, które są zagrożone utratą pracy w wyniku działań restrukturyzacyjnych. Dla osób od lat związanych z kopalnią jest to wydarzenie bardzo trudne. W subregionie konińskim bardzo ciężko o zatrudnienie w innych branżach. Problemem jest niedopasowanie tych osób do potrzeb rynku pracy. Podczas sesji rozmawiano na temat roli, jaką może odegrać przedsiębiorczość społeczna w takiej sytuacji. Zaproponowano utworzenie spółdzielni socjalnej, która zatrudniłaby część osób borykających się z problemem braku pracy. Określono ściśle obszar działalności takiej spółdzielni socjalnej. Spośród zgromadzonych osób wyłoniono trzech chętnych, którzy chcieliby rozpocząć proces reintegracji społecznej i zawodowej w takiej spółdzielni. Następne ustalono indywidualne spotkania z potencjalnymi zainteresowanymi. W dalszej części rozmawiano o możliwości zbudowania infrastruktury turystycznej wokół obiektów pokopalnianych. Jest to dość ciekawa inicjatywa, która odzwierciedlenie finansowe ma mieć w działaniach rewitalizacyjnych. Przedstawiciele gminy Brudzew poinformowali o możliwości utworzenia specjalnej strefy rewitalizacyjnej oraz zainteresowaniu tworzeniem miejsc pracy w tej strefie m.in. dla osób, którzy pracę stracą w wyniku zwolnień grupowych.

Sesja dialogowa w środowiskach senioralnych – Brudzew

Sesja odbyła się celem integracji środowiska senioralnego. Pierwsza część spotkania dotyczyła najważniejszych problemów seniorów. Wśród nich wymieniono między innymi: bierność osób starszych, brak instytucjonalnego wsparcia dla działań senioralnych oraz brak infrastruktury, z której seniorzy mogliby skorzystać. Uczestnicy sesji zdecydowali o konieczności podjęcia szeregu działań wspierających seniorów, począwszy od wsparcia prozdrowotnego, poprzez wsparcie edukacyjne, na prospołecznym kończąc. Przedmiotem dyskusji była również ewentualna organizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ustalono, iż pracę nad tym tematem będą koordynowane przez GOK Brudzew. Ustalono zakres działań dodatkowych, jakie mogą objąć seniorów, wskazano na potrzebę wymiany doświadczeń, zaangażowania w sprawy społeczne oraz publiczne oraz na mniej formalne działalności, takie jak organizacja fitness, zajęć tanecznych, recytatorskich czy poetyckich. Sesja dialogowa dała wiele pomysłów na dalszą działalność. Zidentyfikowała jednocześnie problem przywództwa, tzn. wiele osób popierało postulaty o aktywizacji seniorów, ale znacznie mniejsza część była skłonna wziąć na swoje barki organizację konkretnych przedsięwzięć.

Sesja dialogowa dotycząca działań kulturalnych – Konin

Sesja odbyła się z inicjatywy lokalnego środowiska artystów, którym zależałow szczególności na pozyskaniu środków unijnych na wzmocnienie infrastruktury kulturalnej. Najwięcej emocji budziła kwestia inwestycji w zakresie rewitalizacji amfiteatru. Przedstawiciele środowiska kulturalnego wnioskowali o priorytetowe potraktowanie inwestycji, która ich zdaniem znacząco wpływa na jakość życia mieszkańców Konina. Argumentacja w tym obszarze wskazywała na problem środowisk lokalnych, które czują się defaworyzowane z uwagi na fakt, że miasto nie zapewnia im rozrywki na wyższym poziomie. W związku z powyższym, artyści wnioskowali o to, żeby procesy rewitalizacji uwzględniały renowację amfiteatru. Przedstawiciele Urzędu Miasta zgodzili się z argumentacją środowiska zaznaczając jednak, że priorytetem inwestycyjnym w dziedzinie rewitalizacji jest Stary Rynek i miastu szczególnie zależy na aktywizacji tej części miasta. Przedstawiciele miasta argumentowali, że w tej części miasta należy w pierwszej kolejności angażować środki, z uwagi na to, że jest najbardziej zdegradowana. Następnym działaniem byłoby zaangażowanie środków w renowację amfiteatru. Strony rozmów doszły do wspólnej konkluzji, iż omawiana tematyka jest kluczową w polityce miejskiej. Udało się wypracować kompromis, zgodnie z którym z oszczędności projektowych Konin postara się sfinansować przygotowanie dokumentacji pod inwestycję w amfiteatr. Strony umówiły się na kolejne spotkania robocze. Na tym zakończono sesję.

Sesja dialogowa dotycząca możliwości powołania spółdzielni socjalnej – Koło

Sesja dotyczyła możliwości powołania spółdzielni socjalnej w Kole. Podczas dyskusji uczestnicy doszli do wniosku, że powołanie spółdzielni socjalnej będzie trudne z uwagi na niesprzyjającą sytuację polityczną w mieście. Podjęto decyzję o powołaniu spółdzielni socjalnej przy pomocy organizacji pozarządowej. Szczegóły mają zostać omówione na spotkaniu przedstawiciela OWES z zastępcą burmistrza. Wypracowano konsensus w zakresie zlecania prac spółdzielni socjalnej. Co ważne, radni zgodnie zadeklarowali wsparcie dla już działających w gminie przedsiębiorstw społecznych. Sesja dialogowa ukazała różnorodne podejście do zagadnień z obszaru ekonomii społecznej. Co istotne, środowisko lokalne w całej swojej rozciągłości popiera jej rozwój, jednakże różni interesariusze lokalni widzą różne drogi dotarcia do celu. Wypracowanie konsensusu oraz działania wzmacniające sektor to zadania, które dzięki sesji zostały właściwie zdefiniowane i pozwoliły animatorom i doradcom zaangażować się w proces. Rezultatem sesji było wzmocnienie pozycji lokalnych spółdzielni socjalnych oraz praca nad kolejnymi pomysłami dotyczący powstania samorządowej spółdzielni socjalnej. W konsekwencji został złożony wniosek do OWES dotyczący realizacji przedsięwzięcia.

Sesja dialogowa w starostwie powiatowym – Gniezno

Moderator przedstawił ofertę Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, następnie zapoznał uczestników z dotychczasowymi działaniami Caritasu Archidiecezji Gnieźnieńskiej w obszarze spółdzielczości socjalnej. Podkreślił, że dotychczasowe działania Caritasu na rzecz powołania spółdzielni socjalnej skupiły się na trzech obszarach – kwestii zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, kwestii zatrudnienia osób bezdomnych oraz możliwych obszarów działalności gospodarczej. Moderator zaproponował, aby uczestnicy sesji skupili się początkowo na wątku osób z niepełnosprawnościami, prosząc najpierw o zabranie głosu przybyłych przedstawicieli WTZ-ów. Potwierdzili oni, iż mają wśród swoich podopiecznych osoby z niepełnosprawnością intelektualną gotowe do podjęcia zatrudnienia. Dotychczasowe próby zatrudnienia ich na otwartym rynku pracy kończyły się fiaskiem z racji niedostatecznego przygotowania firm na przyjęcie pracowników wymagających innego przygotowania do podjęcia pracy oraz stałego wsparcia ze strony pozostałych pracowników. Pracownicy WTZ-u zgodzili się, iż powołanie spółdzielni socjalnej przy WTZ byłoby dobrym pomysłem, wartym wdrożenia na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Kolejnym tematem był wątek bezdomności oraz przedstawienie kontekstu lokalnego w zakresie aktywizacji tej właśnie grupy społecznej. Przedstawieni zostali interesariusze oraz inne podmioty zainteresowane tematem. Starano się wypracować konsensus oraz opracować metody wsparcia dla tej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania w tym obszarze skończyły się wnioskiem o zaangażowanie struktur miejskich do rozmów w tym obszarze.

Po kilku miesiącach powstała Spółdzielnia Socjalna Na Winiarach, której początków upatrywać można właśnie w tej sesji dialogowej.

Sesja dialogowa mająca za zadanie wskazać drogę sformalizowania wspólnych działań lokalnych – Imielenko

Sesja odbyła się z inicjatywy Sołectwa Imielenko. Sołectwo jest bardzo aktywne w podejmowaniu różnego rodzaju działań, ma jednak trudności z pozyskiwaniem środków na rozwój infrastruktury i mieszkańców. W gminie Łubowo nie ma funduszu sołeckiego, co przedkłada się na trudności związane z organizacją wydarzeń. Żeby rozwiązać problem braku finansów, mieszkańcy postanowili powołać stowarzyszenie, które będzie dbać o prawa mieszkańców i walczyć o fundusze na realizację ich postulatów. Sesja dialogowa wskazała potrzeby lokalne, które wymagają wsparcia, są wśród nich: rozwój infrastruktury dla dzieci, modernizacja kanalizacji, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i innym patologiom społecznym. Temat rewitalizacji społecznej pojawił się dzięki obecnym na sesji pracownikom Urzędu Marszałkowskiego. Uczestnicy zdecydowali o rozpoczęciu współpracy, w dalszej perspektywie rozważa się zawiązanie partnerstwa rzecz środowiska lokalnego. Ważnym elementem działalności ma być sformalizowanie działań poprzez rejestrację organizacji pozarządowej w KRS. Postanowiono również rozpocząć pracę nad ułożeniem relacji z gminą Łubowo. W trakcie sesji pojawiły się pierwsze pomysły odnośnie nazwy stowarzyszenia i pierwsze kandydatury na członków zarządu. Uczestnicy wyrazili chęć poznania struktury wydatkowania środków unijnych i publicznych. Sesja zakończyła się wezwaniem do dalszej pracy nad pomysłami.

W toku kolejnych spotkań doradca kluczowy wspierał proces formalizacji struktur oraz wskazywał możliwości pozyskiwania środków z UE.

Sesja dialogowa dotycząca problematyki uzależnień – Kleczew

Sesja odbyła się z udziałem interesariuszy: przedstawicieli JST, jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli PES oraz osób fizycznych zainteresowanych tematyką sesji. Sesja przebiegła w sposób prawidłowy, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Każdy z uczestników dokonał przedstawienia problemu z własnej perspektywy. Moderator przedstawił metody rozwiązania omawianego problemu i poddał je pod dyskusję.

W trakcie dyskusji ustalono, że system wsparcia osób uzależnionych na terenie gminy jest komplementarny i do momentu twardej aktywizacji zawodowej funkcjonuje prawidłowo. Rozważano możliwość stworzenia PES reintegracyjnego (CIS/KIS) lub spółdzielni socjalnej z osób prawnych. Ostatecznie, jednogłośnie stwierdzono, iż najefektywniejszym działaniem pod względem społecznym oraz ekonomicznym będzie utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych. Dodatkowo, jeśli złożony projekt zostanie zaaprobowany, działania KIS na terenie Kleczewa będą realizowanew ramach FIO. Istnieje efektywna współpraca międzysektorowa oraz możliwość rozszerzenia jej w zakresie zbudowania przedsiębiorstwa społecznego. Ustalono również następne etapy działań, w tym:

 • Spotkanie z burmistrzem Kleczewa w celu określenia potencjalnych obszarów współpracy gminy z przedsiębiorstwem społecznym; ƣƣDokonanie zestawienia kwalifikacji stanowiących potencjalne zasoby kadrowe przedsiębiorstwa; ƣƣŚcisła współpraca z PUP w trakcie procesu powstawania PS; ƣƣOpracowanie biznesplanu; ƣƣUbieganie się o dotację w ramach WOES na stworzenie PS;

Rezultatem sesji dialogowej oraz następnych spotkań animacyjnych i doradczych było wsparcie gminy dla jednej ze spółdzielni socjalnych oraz utworzenie podmiotu, w którym testowano model aktywizacji osób uzależnionych.

Sesja wskazująca możliwości rozwoju ekonomii społecznej – Gniezno

Sesja dialogowa zorganizowana została celu budowy przyjaznego środowiska wokół przedsiębiorstw społecznych w Gnieźnie. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, jakie obszary działalności miasta mogłyby być zagospodarowane przez spółdzielnie socjalne – wskazana została między innymi potrzeba aktywizacji osób bezdomnych. Jest to problem, z którym mierzą się obecnie włodarze Gniezna. Jednym z pomysłów rozwiązania problemu była współpraca ze Stowarzyszeniem Nasz Dom, które mogłoby współtworzyć spółdzielnię socjalną z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Uzgodniono potrzebę organizacji kolejnej sesji dialogowej z uczestnictwem Caritas, WTZ, PUP, OPS, Stowarzyszeniem Nasz Dom. Kolejna sesja miałaby określić wspólne obszary współpracy

Ważną częścią dyskusji na temat nowej spółdzielni socjalnej było określenie zapotrzebowania rynkowego. Zdiagnozowano, iż dla środowiska kościelnego idealną działalnością jest krawiectwo – działalność związana z szyciem stuł, ornatów, albo (odzieży liturgicznej). Kolejnym obszarem mogą być tereny zielone, które również wymagają opieki i znajdują się pod opieką administratorów kościelnych. Na zakończenie sesji ustalono, iż Caritas wyznaczy osobę odpowiedzialną za opracowanie diagnozy zapotrzebowania technicznego pod organizację spółdzielni (opracowanie twardych danych dot. krawiectwa oraz terenów zielonych). Zadania podjęła się obecna na sesji osoba mająca wieloletnie doświadczenie w zakresie wskazanych obszarów. Postanowiono, iż do działań należy włączyć Starostę Gnieźnieńskiego oraz innych włodarzy.

Rezultatem tej sesji dialogowej okazało się powstanie partnerstwa dotyczącego rewitalizacji oraz utworzenie spółdzielni socjalnej funkcjonującej w Gnieźnie. Przedmiot działalności spółdzielni uległ zmianie. Natomiast wypracowane pola współpracy pomiędzy interesariuszami przyczyniły się do wsparcia spółdzielni socjalnej w zakresie pozyskiwania środków i zaangażowania w proces rewitalizacji w gminie Powidz.

Sesja dialogowa dotycząca ekonomizacji PES – Kawęczyn

W trakcie spotkania został omówiony problem braku dostatecznego finansowania straży OSP. Lokalni przedstawiciele debatowali o niedostatecznym przeznaczaniu środków na szczeblu krajowym oraz lokalnym. Wójt gminy Kawęczyn widzi szansę w rozwiązaniach, jakie niesie za sobą ekonomia społeczna. Według wójta istnieje możliwość ekonomizacji niektórych działań OSP. Wyszkoleni strażacy OSP mogliby świadczyć niektóre usługi związana z kwalifikacjami i umiejętnościami, które nabyli w toku pełnienia służby. Wskazano obszary takiej działalności. W toku rozmów przedstawiciele OSP wyrazili swój niepokój związany z koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej. Obecny na sesji animator OWES wyjaśnił formalno-prawne aspekty takiej działalności oraz wskazał na możliwości rozwoju działalności komercyjnych. Środowisko OSP podzieliło się w ocenie tego pomysłu. Część sprzeciwiła się ekonomizacji OSP, pozostali okazali się być zwolennikami takowego rozwiązania. Zgromadzenia na sesji wyrazili chęć zainteresowania się działaniami mającymi prowadzić do świadczenia usług odpłatnych, jednocześnie wyrażając potrzebę pogłębienia wiedzy.

Rezultatem sesji dialogowej było wzmożone zainteresowanie przedstawicieli straży pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych. Przedstawiciele OSP zapoznali się w zasadami pisania wniosków o dofinansowanie. Ostatecznie nie zdecydowali się jednak na prowadzenie działalności gospodarczej.

Sesja dialogowa dotycząca możliwości tworzenia przedsiębiorstw społecznych w Gnieźnie

W trakcie spotkania został omówiony problem bezrobocia oraz braku aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami oraz bezdomnych. Przedstawione zostały możliwości współpracy międzysektorowej na rzecz zmiany powyższej sytuacji przy wykorzystaniu narządzi ekonomii społecznej – m.in. spółdzielni socjalnej, która może stanowić naturalną kontynuację aktywizacji po przejściu ścieżki uczestnictwa w WTZ. Animator OWES przedstawił możliwości uzyskania wsparcia w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej (doradztwo, wsparcie w budowaniu partnerstw, wsparcie edukacyjne, szkoleniowe oraz dotacyjne). Rezultatem sesji było wypracowanie wspólnej wizji przeciwdziałania w/w problemom, która będzie stanowiła podstawę do wypracowanie założeń tworzenia kolejnych przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, spółdzielni socjalnych będących kontynuacją aktywizacji uczestników WTZ oraz osób bezdomnych. Obecnie zainteresowane założeniem spółdzielni są WTZ z Kłecku oraz Stowarzyszenie DOM w Gnieźnie.

Sesja dialogowa dotycząca współpracy z JST – Kołaczkowo

Sesja dialogowa została zorganizowana z inicjatywy wójta Gminy Kołaczkowo. Celem spotkania było wypracowanie formuły współpracy z organizacjami pozarządowymi powołanymi przy sołectwach. Głos gminy w tej sprawie to chęć motywacji sołectw do tworzenia stowarzyszeń bądź fundacji. Niektóre z sołectw podjęły temat i wyraziły chęć spotkania z przedstawicielami OWES na spotkaniach indywidualnych. W rezultacie pojawiła się potrzeba zasięgnięcia informacji specjalistycznych dotyczących funkcjonowania oraz tworzenia organizacji. Uczestnicy sesji dyskutowali również na temat problemów społecznych, z którymi zmaga się gmina. Wskazano m.in. problem bezrobocia ludzi młodych czy problem z realizacją niektórych zadań w sferze komunalnej. Wypracowano cele dotyczące realizacji wspólnych zadań m.in. organizacji wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Do ich realizacji niezbędne będzie powołanie formuły prawnej, która poza funduszem sołeckim będzie umożliwiała pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych. Koniecznym jest prowadzenie dalszego dialogu i zwiększenie działań animacji, właśnie w środowiskach sołeckich, które wedle rozmówców są anachroniczne. Spotkanie zakończyło się wspólnym stanowiskiem, iż warto wspierać rozwiązania dotyczące ekonomii społecznej.

Sesja dialogowa dotycząca zatrudniania ON z WTZ – Września

Głównym tematem sesji dialogowej była możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w spółdzielni socjalnej. Uczestnikami spotkania byli rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, pracownicy WTZ oraz inni interesariusze. Rozmawiano na temat szans i zagrożeń związanych z wdrożeniem rozwiązania, jakim jest powołanie spółdzielni przy WTZ. Poruszony został ewentualny problem powrotu ON do WTZ w momencie niepowodzenia adaptacji w nowym miejscu pracy. Następnym ważnym tematem dla rodziców było wsparcia dla ON w nowym środowisku pracy oraz rola WTZ. Ustalono, że WTZ będzie trzymał pieczę nad aktywizacją zawodową osób w spółdzielni. Struktury WTZ i struktury spółdzielni mają ze sobą współpracować. Omówiono sposób wynagradzania ON, w tym korzyści jakie płyną dla ON z tytułu podjęcia pracy. Rodzice byli najbardziej zainteresowani możliwościami dorobienia do świadczeń takich jak renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty socjalnej. Przedstawiono odpowiednie kalkulacje w tym zakresie. Poruszono temat, który niepokoił rodziców i kadrę, czyli zagrożenie związane likwidacją WTZ-u, w momencie aktywizacji zawodowej większej liczby osób. Przedstawiono rolę spółdzielni jako kolejnego elementu aktywizacji zawodowej osób, a nie jako konkurencyjnego bytu. Rozmawiano również o zakresie prac, jakie osoby z niepełnosprawnością mogą wykonywać na zewnątrz oraz o praktycznych aspektach takiej pracy, jak na przykład możliwości dojazdu ON do miejsca pracy. Sesja zakończyła się pozytywną decyzją opiekunów i rodziców co do planowanego przedsięwzięcia.

Sesja dialogowa w obszarze rewitalizacji – Sompolno

Tematem sesji dialogowej zorganizowanej w Sompolnie była rewitalizacja. Obecni na sesji przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i biznesu doszli do wniosku, że istnieje potrzeba opracowania dokumentacji dotyczącej m.in. utworzenia w gminie strefy rewitalizacji. Rozmawiano o możliwościach finansowych oraz możliwościach rozwoju społeczno-zawodowego mieszkańców terenów pokopalnianych. Co bardzo istotne, podjęto decyzję o rozpoczęciu prac w tych obszarach. Przedstawiono możliwość realizacji zleceń dotyczących rewitalizacji przez przedsiębiorstwa społeczne. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące wyrysowania granic strefy oraz ustalono rozpoczęcie procesu diagnozy środowiskowo-społecznej wraz z powołaniem zespołu ds. rewitalizacji. Przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej zobowiązali się do czynnego udziału w powyższych pracach. Co istotne, rolą OWES byłoby wsparcie inicjatyw społecznych dotyczących problematyki bezrobocia oraz innych zdiagnozowanych problemów społecznych. Ustalono potrzebę powołania parterstwa na rzecz tych działań. Do jego utworzenia zobowiązał się burmistrz Gminy Sompolno.

Podsumowane sesji dialogowych

Sesje dialogowe w projekcie służyły przede wszystkim dwóm celom. Pierwszym z nich było zdiagnozowanie sytuacji lokalnej. Drugim, budowanie inicjatyw wzmacniających sektor PS i PES w regionie. Zagadnienia poruszane podczas sesji każdorazowo odpowiadały zapotrzebowaniu uczestników.

Partnerstwa

W poniższej tabeli prezentowane są wybrane parterstwa wraz z skróconym opisem. W ramach działalności animacyjnej udało się zawiązać ponad 30 partnerstw w subregionie konińskim. Działania OWES skupiały się na potrzebach środowiska lokalnego. Wykorzystując czasokres wzmożonych działań w obrębie rewitalizacji Stowarzyszenie przystąpiło do działań partnerskich, pilotując wraz z parterami tworzenie inicjatyw w oparciu o zagadnienia ekonomii społecznej. Działania partnerskie przyczyniły się do powstania przedsiębiorstw społecznych oraz do rozpoczęcia procesów rewitalizacyjnych w wielu gminach. Ich głównym atutem było włączenie ekonomii społecznej w działania rewitalizacyjne. Na tej podstawie złożono wiele wniosków rewitalizacyjnych, które mają szansę na uzyskanie wielomilionowych dofinansowań.

Podsumowanie

Działalność animacyjna w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej koncentrowała się na budowaniu przyjaznej infrastruktury, poprzez poszukiwanie wspólnych interesów lokalnych, które miały służyć rozwojowi lokalnej społeczności oraz ekonomii społecznej. W wielu aspektach ta sztuka się udała poprzez animację przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznych oraz sieciowania interesów międzysektorowych. Na zakończenie warto stwierdzić, że działania WOES nie kończą się na jednym projekcie, a są kontynuowane w sposób ciągły.

 

Nazwa partnerstwa Sygnatariusze parterstwa

partnerstwo na rzecz rewitalizacji gminy i miasta Tuliszków

1) stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych

2) gmina i miasto Tuliszków

partnerstwo na rzecz rewitalizacji gminy i miasta Stawiszyn

1) stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych

2) gmina i miasto Stawiszyn

list intencyjny o współpracy

1) izby przemysłowo-handlowe,

2) izby rzemieślnicze,

3) firmy zrzeszone w izbach przemysłowohandlowych,

4) firmy człokowskie izb rzemieślniczych,

5) jednostki naukowe,

6) instytucje okołobiznesowe,

7) jednostki samorządowe,

8) organizacje pozarządowe,

9) uczelnie wyższe,

10) szkoły branżowe; zawodowe i technika,

11) szkoły podstawoe, gimnazja i inne,

12) centra kształcenia utawicznego i praktycznego,

13) jednostki organizacyjne administracji rządowej,

14) i inne instytucje zainteresowane wsparciem rzemiosła oraz szkolnictwa zawodowego, dualnego

parterstwo na rzecz rewitalizacji gminy Kawęczyn

1) stowarzyszenie kawęczyńskie towarzystwo rozwoju

2) Gmina Kawęczyn

3) stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych

partnerstwo na rzecz przyjaznej infrastruktury dla osób ze spektrum autyzmu

1) Konińska spółdzielnia socjalna Spektrum

2) Szkoła Podstawowa Nr. 5 z Oddziałami Integracyjnymi Im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Jarocinie

partnerstwo freelab manufaktura

osoby fizyczne

partnerstwo na rzecz rewitalizacji Gminy Kramsk

1) fundacja Nowe Życie dla poszkodowanych losowo

2) Gmina Kramsk

3) Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

parterstwo na rzecz rewitalizacji terenów Gminy Powidz

1) Gmina Powidz

2) Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

3) spółdzielnia socjalna na Winiarach

4) Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

 

Cel powołania partnerstwa Działania

rozwój ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz zagadnień rewitalizacyjnych

Partnerzy deklarują wspólną pracę na rzecz konceptualizacji programu rewitalizacji oraz spotkań w tym zakresie. Celem działań ma być złożenie wniosku przez gminę i pozyskanie środków na działania rewitalizacyjne.

rozwój ekonomii społecznej na terenie gminy oraz wykorzystanie potencjału lokalnego w procesie rewitalizacji

Partnerzy wspólnie pracują nad opracowywaniem koncepcji zgodnej z wartościami ekonomii społecznej, a możliwej do zrealizowania w procesie rewitalizacji. Celem jest również pozyskanie środków na działania rewitalizacyjne.

współpraca na rzecz kształcenia zawodowego, dualnego i branżowego oraz wsparcie rzemiosła w regionie południowej Wielkopolski

Działania parterów mają polegać na wsparciu głównego celu poprzez organizowanie wspólnych wydarzeń, realizację wspólnych projektów, promocję zagadnień dotyczących kształcenia dualnego, rzemiosła oraz szkolnictwa branżowego.

rozwój ekonomii społecznej w regione, wzmocnienie funkcjonująych podmiotów oraz wykorzystanie potencjału es w temacie rewitalizacji

Działania mające polegać na realizacji wspólnej misji rewitalizacji terenów zdegradowanych na terenie gminy Kawęczyn.

tworzenie przyjaznej infrastruktury dla osób ze spektrum autyzmu oraz tworzenie dla nich przyjaznych przestrzeni, przygotowanych dla potrzeb terapeutycznych

Działania polegają na audytach przestrzennych, identyfikacji potrzeb lokalowych, podejmowaniu współpracy w zakresie zagospodarowania infrastruktury z korzyścią dla osób z autyzmem

rozwój ekonomii społecznej oraz poprawa pozycji oraz stabilizacja pozycji pes w regionie

Działania mają za zadanie doprowadzić do promocji oraz rozwoju zagadnień technologicznych w regionie.

celem umowy jest rozwój ekonomii społecznej obszarze rewitalizacji

Działania parterów mają za zadanie doprowadzić do właściwej diagnozy oraz opracowania modelów rewitalizacji skutecznie odpowiadających na problematykę degradacji społecznej oraz przestrzennej w regionie.

celem partnerstwa jest rewitalizacja społeczna z uwzględnieniem potrzeb ON

Działania rewitalizacyjne parterów mają koncentrować się wokół koncepcji przygotowania wniosku dotyczącego rewitalizacji. W następnej kolejności nad pracą metodyczną nad powstaniem domu z usługami dla ON.

 

Monitoring - Wsparcie inkubacyjne i finansowe WOES oraz miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych