Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej 2015-2018 - Inspiracja Wiedza Praktyka

CZĘŚĆ CZWARTA - KOMPENDIUM

1. SŁOWNIK EKONOMII SPOŁECZNEJ

Uruchom lektora:
Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

AKSES

System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej. System ten ma na celu wprowadzenie spójnych zasad i norm, które obowiązują w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. OWES w ramach systemu zyskuje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

DES

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej – Departament Pożytku Publicznego powstał 1 kwietnia 2003 r. w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873). 30 sierpnia 2016 r. zmieniła się nazwa departamentu na Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, a od 30 listopada 2017 r. na Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES). Działalność DES koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu warunków rozwoju ekoDepartament Ekonomii Społecznej i Solidarnej – Departament Pożytku Publicznego powstał 1 kwietnia 2003 r. w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873). 30 sierpnia 2016 r. zmieniła się nazwa departamentu na Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, a od 30 listopada 2017 r. na Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES). Działalność DES koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu warunków rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielni socjalnych, opracowaniu i monitorowaniu programu współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi.

Ekonomia Społeczna i Solidarna

Sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.

KPRES

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej to dokument określający kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Zapisane w KPRES cele, wynikające z nich działania oraz spodziewane rezultaty zostały sformułowane w oparciu o diagnozę sektora ekonomii społecznej przy uwzględnieniu aktualnego kontekstu politycznego, społecznego i gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Dzięki szerokim konsultacjom dokumentu oraz udziałowi w jego tworzeniu przedstawicieli różnych środowisk i sektorów, KPRES w sposób kompleksowy określa i definiuje działania państwa oraz interesariuszy, służące rozwojowi ekonomii społecznej w Polsce, mające na celu wzrost jej znaczenia w tworzeniu i realizacji polityk publicznych. Program został wypracowany przez Grupę ds. Strategicznych działającą w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pierwszy program przyjęty został 12 sierpnia 2014 roku. Na koniec 2018 roku zaplanowana została aktualizacja programu. Wynika to przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

NGO

Organizacja pozarządowa, skrót od angielskiej nazwy non–government organization. Organizacje pozarządowe tworzą III sektor. Nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Najczęściej poprzez NGO rozumie się fundacje i stowarzyszenia.

OWES

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to instytucje zajmujące się wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i osób zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. Korzystanie z usług OWES jest bezpłatne. Od 2015 roku Ośrodki muszą posiadać akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

OZRSS

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Powołany w 2007 roku zrzesza spółdzielnie socjalne, mając na celu m.in.: pomoc w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz w realizacji ich zadań statutowych; prowadzenie szkoleń dla pracowników i członków spółdzielni, inicjowanie szkolnictwa spółdzielczego; prowadzenie działalności instruktażowej, doradczej, wydawniczej, kulturalnej oraz społeczno– wychowawczej; inicjowanie i rozwijanie kooperacji między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo–badawczymi; współdziałanie w doskonaleniu samorządu spółdzielczego oraz współpracę z samorządami gospodarczymi; reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego; przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie socjalne należące do OZRSS związane są ze składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej.

Podmiot ekonomii społecznej (PES)

Podmiot ekonomii społecznej. Organizacje, przedsiębiorstwa działające w obszarze ekonomii społecznej (patrz. Ekonomia społeczna i solidarna). Wśród nich znajdują się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non–profit i podmioty reintegracyjne (np. WTZ, KIS, CIS).

Podmiot reintegrujący

PES, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ.

Przedsiębiorstwo społeczne (PS)

W tym spółdzielnie socjalne i inne podmioty, które zatrudniają co najmniej 50% osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych) lub 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przedsiębiorstwa społecznych zysk nie podlega podziałowi, lecz przeznaczany jest na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.

ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna podległa bezpośrednio Zarządowi Województwa, tzn. przy pomocy ROPS marszałek województwa realizuje zadania pomocy społecznej na terenie województwa. ROPS–y w Polsce odpowiadają za koordynację rozwoju ekonomii społecznej na terenie województw.

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Są to zamówienia publiczne (procedury wydatkowania środków publicznych) uwzględniające aspekty społeczne, m.in. poprzez zastosowanie klauzul społecznych. Klauzule społeczne to zapisy w zamówieniach publicznych, które dotyczą wymagań społecznych stawianych przez Zamawiającego wykonawcy.

WOES

Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej; Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w subregionie konińskim. WOES zajmuje się kompleksowym wsparciem podmiotów ekonomii społecznej, osób indywidualnych oraz pozostałych interesariuszy zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej. Działalność Ośrodka współfinansowana jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Udział w projekcie i działaniach Ośrodka jest bezpłatny. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

2. WOES W LICZBACH

Uruchom lektora:
Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Utworzone przedsiębiorstwa społeczne

W ramach wsparcia WOES powstało 48 nowych podmiotów ekonomii społecznej. 25 z nich otrzymało wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w postaci bezzwrotnej dotacji.

 1. Spółdzielnia Socjalna Czilii;
 2. Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie;
 3. Spółdzielnia Socjalna Na Winiarach;
 4. Spółdzielnia Socjalna Efekt;
 5. Spółdzielnia Socjalna Psarvard;
 6. Spółdzielnia Socjalna Multi-Bruk;
 7. Spółdzielnia Socjalna Pomocnik Od Zaraz;
 8. Spółdzielnia Socjalna Baza Łężyn;
 9. Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna Nasza Przyszłość;
 10. Spółdzielnia Socjalna Razem Być;
 11. Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów;
 12. Stowarzyszenie Dzikie Bobry W Sławsku;
 13. Fundacja Region Razem;
 14. Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 15. Spółdzielnia Socjalna Finezja;
 16. Fundacja Aktywni Bez Barier;
 17. Spółdzielnia Socjalna Rozwojowo;
 18. Młynek Konin Spółka Z O. O.;
 19. Spółdzielnia Socjalna Domowe Przysmaki;
 20. Spółdzielnia Socjalna Maseratti;
 21. Fundacja Reha+;
 22. Spółdzielnia Socjalna Elpidia;
 23. Spółdzielnia Socjalna Od Deski Do Deski;
 24. Spółdzielnia Socjalna Coś Zdrowego;
 25. Spółdzielnia Socjalna Kupujesz Darujesz Pomagasz.

Liczba miejsc pracy

247 nowe miejsca pracy powstały w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształconych w przedsiębiorstwa społeczne. Z tego utworzono 153 miejsca pracy w nowych PS i 94 w już istniejących PS. Podsumowując, w trakcie trzech lat dzięki wsparciu WOES powstało 247 nowych miejsc pracy!

Nowe przedsiębiorstwa w subregionie konińskim wzbogaciły lokalną ofertę o:

 • sklep charytatywny w Koninie,
 • ofertę szkoleń dla psów i ich właścicieli,
 • nową klubokawiarnia w Gnieźnie,
 • fachowców budowlano-remontowych,
 • nowe przedszkola dla dzieci,
 • organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami,
 • kilka lokali gastronomicznych,
 • dietetyczny catering w Koninie,
 • nowe miejsce noclegowe w subregionie konińskim,
 • pyszne bary mleczne,
 • nowa oferta w regionie usług branży kreatywnej,
 • profesjonalne usługi dla społeczności lokalnej (dla JST),
 • profesjonalne usługi w branży medialnej.

Liczba wszystkich uczestników projektu. W ramach działań Ośrodka (2015- -2018) udało nam się wesprzeć wiele podmiotów, osób i środowisk lokalnych. Naprawdę wiele:

 • 218 Liczba PES;
 • 47 Liczba grup inicjatywnych;
 • 30 Liczba partnerstw;
 • 50 Szkolenia szkoleń z obszaru ekonomii społecznej;
 • 247 Miejsca pracy;
 • 1000 Liczba osób w projekcie.

Na Winiarach

Spółdzielnia Socjalna Na Winiarach prowadząca Bar Mleczny Caritas działa do 2016 roku. Mieści się w budynku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na os. Orła Białego 20 w Gnieźnie.

Lokal jest kameralny dysponuje jednak również większą salą, na której organizowane są przyjęcia okolicznościowe, takie jak chrzciny, komunie, rocznice, spotkania biznesowe i imprezy firmowe. Spółdzielnia świadczy również usługi cateringowe, zarówno dania i przekąski zimne, jak i serwowane na ciepło dania lunchowe, obiadowe, kolacyjne. Dostarcza catering dla lokalnego przedszkola, w okresie świątecznym w swojej ofercie ma również catering wigilijny i wielkanocny.

Ważnym zadaniem spółdzielni jest reintegracja społeczna i zawodowa zatrudnionych tam pracowników i pracowniczek. Przedsiębiorstwo postawiło przede wszystkim na aktywizację kobiet, zwłaszcza mieszkanek pobliskiego, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Domu Matki i Dziecka.

Do Ośrodka przyjmowani są samotni rodzice z dziećmi oraz kobiety oczekujące dziecka. Celem działalności placówki jest zapewnienie mieszkańcom całodobowego schronienia i wyżywienia, a także pomoc w uregulowaniu spraw socjalno-bytowych i prawnych. Dzięki spółdzielni socjalnej działalność ta została rozszerzona o wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej.

www.nawiniarach.pl

3. WOES KRÓTKO — PRZEGLĄD KLUCZOWYCH DLA ES WYDARZEŃ W LATACH 2015-2018

Uruchom lektora:
Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

2015. System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES)

12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt zakładał wprowadzenie wielu narzędzi wspierających rozwój sektora gospodarki społecznej, również procedury akredytacji ośrodków wspierania ekonomii społecznej (OWES).W Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej określono, że aby Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogły otrzymać środki finansowe publiczne muszą pozytywnie przejść procedurę akredytacji. System akredytacji i standaryzacji działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej ma za zadanie wprowadzenie standardów działania wśród OWES, a także kontrolę realizacji tych standardów. Docelowo ma to ma wpłynąć na poprawę jakości działania podmiotów ekonomii społecznej, zapewnić efektywność wydatkowania środków publicznych, również środków europejskich oraz podnieść jakość realizowanych projektów. W perspektywie 2014-2020 jest to bardzo istotne, gdyż właśnie te rozwiązania mogą decydować o wyborze realizowanych projektów.

System AKSES jest ściśle powiązany z założeniami jakie są przedstawione w strategii Europa 2020 i projekcie legislacyjnym, czyli kluczowych dokumentów, które wskazują, iż obszar ekonomii społecznej będzie traktowany priorytetowo na poziomie unijnym. System akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej niesie ze sobą wiele korzyści, które zdecydowanie będą miały wpływ na rozwój ekonomii społecznej w Polsce. Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych otrzymał trzyletnią akredytację w 2015 roku. Po rekomendacji Komisji Akredytacyjnej została ona odnowiona przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w 2018 roku.

2016. Klauzule społeczne – nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

11 lipca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Większość zmian weszła w życie 28 lipca 2016 r. Zmiany to efekt wdrażania dyrektyw unijnych, a dotyczą one m.in. ważnych dla przedsiębiorstw społecznych klauzul społecznych. Ich celem było rozszerzenie możliwości stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, w praktyce ułatwienie przedsiębiorcom społecznym dostępu do rynku zamówień publicznych.

Klauzule społeczne, czyli co?

Klauzule społeczne nie są w Prawie zamówień publicznych niczym nowym. To zapisy w zamówieniach publicznych, które dotyczą wymagań społecznych stawianych przez Zamawiającego wykonawcy. Do tej pory w ustawie Prawo zamówień publicznych funkcjonowały dwa rodzaje klauzul społecznych. Pierwsza z nich dotyczyła możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia czy funduszu szkoleniowego. Druga, zwana często klauzulą zastrzeżoną, umożliwiała ograniczenie kręgu oferentów do tych z nich, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowiły osoby niepełnosprawne.

Rozszerzenie możliwości stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych wprowadziły dyrektywy unijne:

 • Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywa 2004/18/WE (Dz. U.L 94 z 28.03.2014);
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. L94 z 28.03.2014);
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji.

Ostatnie zmiany w Ustawie o zamówieniach publicznych to właśnie rezultat implementacji wymienionych wyżej dyrektyw unijnych.

Zmiany? Jakie zmiany?

Wprowadzone zmiany znacznie rozszerzyły możliwości uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

 • Uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienia, co ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorcom – w tym również przedsiębiorstwom społecznym – dostęp do rynku. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się m.in. zmniejszenia wymagań stawianych wykonawcom w zakresie dokumentacji oraz ograniczeniem maksymalnego poziomu wymagań w odniesieniu do zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców;
 • Możliwości dzielenia zamówienia na części. Unia Europejska od lat promuje rozwiązania prawne ułatwiające małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do realizacji zamówień publicznych;
 • Uproszczenia procedur udzielania zamówień społecznych, kulturalnych i zdrowotnych oraz niektórych innych, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych;
 • Wzmocnienia pozaekonomicznych celów, jakim mają służyć zamówienia publiczne, w tym również integracji społecznej. Oznacza to wzmocnienie instrumentów służących upowszechnianiu zamówień społecznie odpowiedzialnych, poprzez wprowadzenie do prawa zamówień publicznych rozwiązań wspierających zatrudnienie przez wykonawców pracowników wywodzących się z grup osób wykluczonych;
 • Wprowadzenia instytucji zamówień zamkniętych (tzw. klauzul zastrzeżonych) dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub osób dyskryminowanych. W praktyce oznacza to, że zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu, będzie mógł zastrzec, że prawo udziału w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będzie przysługiwało zakładom pracy chronionej oraz wykonawcom, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub osób defaworyzowanych;
 • Wprowadzenia instytucji zamówień zastrzeżonych. Zamawiający mogą określić szczególne warunki związane z realizacją zamówienia, pod warunkiem, że będą one powiązane z podmiotem zamówienia i wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie lub w dokumentach zamówienia. Te szczególne warunki mogą obejmować aspekt gospodarcze, związane z innowacyjnością, aspekty środowiskowe, społeczne lub związane z zatrudnieniem. Oczywiście udział w takim postępowaniu będzie uzależniony od spełnienia określonych warunków przez oferenta – warunki muszą wskazywać na to, że oferent świadczy usługi społeczne oraz że przychód z takiej działalności oferent przeznacza na działalność statutową czy inny określony rodzaj struktury wewnętrznej oferenta gwarantujący udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem oferenta.

Klauzule społeczne w praktyce

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych to z pewnością krok w bardzo dobrym kierunku, trzeba jednak powiedzieć jasno, że sama ustawa nie wystarczy. Samorządy w dalszym ciągu z dużą nieufnością podchodzą do możliwości stosowania klauzul społecznych – upowszechnianie i edukacja to z pewnością najważniejsze zadania stojące w tej chwili przez Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej. Warto nieustannie przywoływać doświadczenia samorządów, które zdecydowały się na skorzystanie z klauzul społecznych. Takim przykładem jest chociażby Miasto Brzeziny, które od kilku lat współpracuje ze Spółdzielnią Socjalną Communal Service. Włodarze miasta mogą potwierdzić, że nie było łatwo, ale było warto. Od chwili wejścia w życie znowelizowanej Ustawy z klauzul społecznych skorzystały jednostki samorządu terytorialnego subregionu konińskiego, jak np. Urząd Gminy Rzgów czy Urząd Gminy Dąbie (subregion koniński). Pozwoliło to na rozpoczęcie współpracy ze Spółdzielniami Socjalnymi Ale Smacznie (Dąbie) i Komunalka (Rzgów).

Co przedsiębiorca społeczny/Zamawiający wiedzieć powinien?

 • Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych umożliwiają Zamawiającemu ścisłą współpracę z przedsiębiorstwem społecznym;
 • Przedsiębiorstwo społeczne spełnia warunki zamówień zastrzeżonych;
 • Warto wiedzieć, gdzie funkcjonuje Twój najbliższy Ośrodek Ekonomii Społecznej. Specjaliści Ośrodka w prosty sposób wyjaśnią zasady funkcjonowania nowej ustawy i doradzą, jak prawidłowo skonstruować Zamówienie, żeby uwzględnić w nim klauzule społeczne.

2018. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

31 marca 2018 weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych. Zmianie uległy także zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa o zmianie ustawy dotyczy zapisów, które w podstawowej formie funkcjonują od dnia 27 kwietnia 2006 r.

To nie był prosty ani krótki proces. Prace nad zmianami trwały blisko osiem lat, a członkowie zespołu Stowarzyszenia angażowali się w nie na każdym etapie. Zbigniew Prałat, ekspert ds. ekonomii społecznej: „bardzo się cieszymy, że nasza praktyka w za kresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej znalazła odzwierciedlenie w zapisach ustawy. Szereg rozwiązań, które wprowadzi znowelizowana ustawa znacznie ułatwi funkcjonowanie spółdzielniom socjalnym. To m.in. poszerzenie katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i modyfikacje ułatwiające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami”.

Jakie są najważniejsze zmiany?

Warto zwrócić uwagę na art. 2, który zyska w zmienionej formie brzmienie, Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

 • społecznej reintegracji jej członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej, będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
 • zawodowej reintegracji jej członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej, będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy”. Zmiana w postaci dodania kategorii – pracowników spółdzielni socjalnej ma dużą wartość w procesie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa.

Bardzo istotne jest również wskazanie, że wszystkie osoby wymienione w Art. 4 ust. 1, zatrudnione na zasadach, o których mowa w ust. 1 i 1a mogą mieć możliwość finansowania części wynagrodzenia z tytułu świadczeń jak np. ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe ze środków Funduszu Pracy. „Jest to jednoznacznie wskazane, że refundacja jest dla wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (o których mowa w art. 4)” komentuje Zbigniew Prałat.

Założyć spółdzielnię socjalną mogą 3 osoby!

Jest to zasadnicza zmiana, ponieważ do tej pory ustawodawca przewidywał, że wymagana liczba osób, które mogą założyć spółdzielnię socjalną to 5. W ustawie pojawia się jednak ważne zastrzeżenie – spółdzielnia powołana do życia przez 3 osoby będzie musiała w ciągu 12 miesięcy przyjąć jako członków kolejne dwie osoby. Osoby te będą musiały być osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Stąd też docelowo te spółdzielnie socjalne będą miały minimum 5 członków. Przepis ten ma celu ułatwienie funkcjonowania spółdzielni w pierwszym roku jej działalności.

3 nowe kategorie w katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Do dotychczasowej listy osób dodano trzy nowe kategorie: opiekunów osób z niepełnosprawnościami, poszukujących pracy i osoby usamodzielniane, czyli opuszczające placówki opiekuńcze, rodziny zastępcze itp. pracy.

Art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych od 31 marca 2018 r.

 • osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.),
 • osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.),
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),
 • osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej,
 • osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217).

Te zmiany to dobra wiadomość, zwłaszcza dla poszukujących pracy. Osoby te będą mogły założyć spółdzielnię socjalną, będą mogły też otrzymać dotację na utworzenie miejsca pracy. To duża szansa szczególnie dla osób młodych, np. studentów którzy w sytuacji będąc osobami poszukującymi pracy mogą zdobywać doświadczenie zawodowe w spółdzielniach socjalnych, które niejednokrotnie stanowią ciekawą alternatywę na rynku pracy.

Konsultacje z pracownikami

„Art 7a. 1. W spółdzielniach socjalnych, których założycielami są osoby prawne lub w przypadku gdy liczba członków spółdzielni socjalnej jest mniejsza niż liczba pracowników niebędących członkami, zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej spółdzielni oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.”. Dodatkowo ustawodawca wprowadza obowiązek, że spośród pracowników spółdzielni, niebędących członkami spółdzielni powinien zostać wyłoniony przedstawiciel, który uczestniczy i ma prawo głosu doradczego podczas walnego zgromadzenia spółdzielni. Szczegółowe wytyczne i zastrzeżenia znajdują się w Art. 7a ww. ustawy.

Przepis ten daje większy wpływ pracownikom spółdzielni socjalnych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. To szczególnie ważne, zwłaszcza w przypadku spółdzielni socjalnych tworzonych przez osoby prawne. Nie można zapomnieć, że jedną z ważnych zasad spółdzielczych jest demokratyczne zarządzanie. Dobrze, żeby każdy z pracowników był współodpowiedzialny za spółdzielnię, nie tylko na papierze.

Nadwyżka bilansowa

Art. 10 zyskuje nowe brzmienie. W art. 10: a) w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

 • zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 20%,
 • cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 – nie mniej niż 30%,
 • fundusz wzajemnościowy.

*Fundusz wzajemnościowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest tworzony przez spółdzielnię socjalną w przypadku utworzenia lub przystąpienia do konsorcjum spółdzielczego, o którym mowa w art. 15b, z przeznaczeniem na cele, o których mowa w art. 15b ust. 1. (Art.10 ust. 3)

Konsorcja spółdzielni socjalnych

Zostały dodane art.15b i art. 15c, które usystematyzowały możliwość i zasady powoływania przez spółdzielnie socjalne konsorcjów.

„Art. 15b. 1. Spółdzielnie socjalne mogą tworzyć konsorcjum spółdzielcze w formie umowy w celu: 1) zwiększenia potencjału ekonomicznego i społecznego zrzeszonych spółdzielni socjalnych lub 2) wspólnego organizowania sieci produkcji, handlu lub usług, lub 3) organizowania wspólnej promocji działań spółdzielczych lub ekonomicznych, lub 4) promocji wspólnego znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776). 2. Konsorcjum spółdzielcze może ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadzie wspólnego występowania w zamówieniach publicznych oraz zapytaniach ofertowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.”

Konsorcja są szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji przez spółdzielnie zamówień publicznych, których podjęcie się może w formie konsorcjum okazać się łatwiejsze. Ustawodawca zawarł wytyczne odnośnie tego, kto i na jakich zasadach może tworzyć, dołączyć do konsorcjum.

Możliwość zwolnienia ze składek

Dodano także zupełnie nowy zapis: „Art. 17a. Spółdzielnia socjalna, która przynależy do właściwego związku rewizyjnego, zwolniona jest ze składek określonych w art. 266 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.” Była to zmiana, która weszła w życie już 1 stycznia 2018 roku!

Warto podkreślić, że związkiem właściwym dla spółdzielni socjalnych jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

Istotne zmiany dla osób z niepełnosprawnościami

Ustawa z 15 grudnia 2017 roku zmienia także ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dodano zapis regulujący możliwość odbywania praktyk zawodowych przez osoby z niepełnosprawnościami w tym w spółdzielniach socjalnych a także o możliwościach korzystania ze wsparcia finansowego.

Oznacza to zdecydowanie większe możliwości dla osób z niepełnosprawnościami. To bardzo atrakcyjna forma wchodzenia na rynek pracy umożliwiająca nabycie praktycznych umiejętności osobom, które do tej pory mogły mieć z takimi formami wsparcia problem.

Obowiązek zmiany statutu!

W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy spółdzielnie socjalne dostosują postanowienia swoich statutów do wymogów określonych w art. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” Oznacza to, że do końca września 2018 roku zmian w statucie powinna dokonać każda spółdzielnia. Wzorcowy statut znajduje się w części poświęconej formalno-prawnym aspektom funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

2018. RODO

25 maja 2018 roku w życie weszło RODO, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe w całym kraju gorączkowo wdrażały założenia nowej dyrektywy. Co oznaczały te zmiany dla przedsiębiorców społecznych?

Unia Europejska wprowadziła przepisy RODO po to, żeby jeszcze lepiej chronić jednostkowe prawa osobowe przed zakusami zbieraczy wielkich (jak na przykład Facebook) i tych mniejszych, jak rozliczne sklepy, które oferują nam programy lojalnościowe i dedykowane aplikacje. Przepisy RODO mają swoje zastosowanie w każdej działalności czy to gospodarczej, czy to społecznej, podczas której gromadzone są dane osobowe innych osób (klientów, pracowników, wolontariuszy, darczyńców). Warto podkreślić, że ujednolicone przepisy obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, a za ich nieprzestrzeganie grożą wysokie kary finansowe.

Czym są dane osobowe?

W rozumieniu obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. To może być imię i nazwisko, nr telefonu, zdjęcia czy adres zamieszkania. Przepisy Rozporządzenia rozszerzyły zakres rozumienia tego pojęcia, co oznacza, że objęło ono również inne dane pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej osoby, której dane są przetwarzane, jak np. identyfikator internetowy czy dane o lokalizacji.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Oznaczanie kogoś na Facebooku – to jest przetwarzanie danych osobowych. Prowadzenie pliku w Exelu z danymi waszych klientów – to jest przetwarzanie danych osobowych. Organizacja składki wśród członków stowarzyszenia i zapisywanie ich danych, po to, żeby wiedzieć, kto wpłacić, a kto nie – to jest przetwarzanie danych osobowych, organizacja wydarzenie i zrobienie zdjęć, na których można rozpoznać uczestników – to również jest przetwarzanie danych osobowych. Podobnie jak rozsyłka newslettera, sporządzanie umów i innych porozumień. RODO nie wprowadza w rozumieniu pojęcia danych osobowych żadnych istotnych rewolucji, zmianie ulegną natomiast procedury mające na celu bezpieczne przetwarzanie tych danych oraz obowiązki informacyjne względem właściciela danych.

Przetwarzam i co dalej?

Jeśli przetwarzacie dane, to waszym obowiązkiem jest zadbanie o prywatność osób, które wam je powierzyły. Dane, które zostały wam powierzone nie mogą dostać się w niepowołane ręce ani zostać wykorzystane w nieuzgodniony z ich właścicielem sposób. Prosty przykład: klient udostępnił spółdzielni swoje dane adresowe, żebyście ta mogła mu dostarczyć przesyłkę (zamówiony obiad, zakupiony produkt). Nie wolno wykorzystywać tych danych do przesyłania oferty reklamowej. Na to potrzeba odrębnej zgody klienta, a wcześniej jasno sformułowanej informacji, o tym, do czego zamierzacie jego dane wykorzystać.

Jak prowadzić działalność zgodnie z RODO? Po pierwsze, warto zrobić analizę i spółdzielczy rachunek sumienia. I odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 • Jakie dane zbieramy?
 • W jakim celu?
 • W sposób je zabezpieczamy?
 • Czy osoby, których dane zebraliśmy zostały o tym poinformowane? Czy wyraziły zgodę?
 • Czy mają możliwość usunięcia swoich danych z naszej bazy?

W zależności od tego, jak brzmią odpowiedzi należy podjąć różne kroki.

 • Jeśli przetwarzacie dane sporadycznie, bądź przetwarzanie dotyczy względnie niewielkiej grupy osób (np. stałych klientów), warto pomyśleć o prostej polityce bezpieczeństwa, która określi, w jaki sposób przechowujcie dane i kto jest ich administratorem. Dobrym rozwiązaniem może być również wybranie jednego z pracowników do tego, aby czuwał nad prawidłowym przetwarzaniem danych;
 • Jeśli tych danych jest naprawdę dużo, wtedy oprócz polityki bezpieczeństwa warto pomyśleć o wdrożeniu dodatkowych instrumentów przewidzianych w RODO (jak np. odpowiednie narzędzia informatyczne);
 • Każdorazowo warto doszkalać się tym obszarze i podnosić swoje kompetencje poprzez udział w warsztatach czy lekturę branżowych artykułów.

Co zyskaliśmy dzięki wdrożeniu RODO? Jako użytkownicy – większe poczucie bezpieczeństwa i prywatności. Jako przedsiębiorcy przestrzegający RODO zyskaliśmy miano organizacji godnej zaufania, szanującej swoich klientów i współpracowników.

Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna Nasza Przyszłość

Założenie Sompoleńskiej Spółdzielni Socjalnej Nasza Przyszłość było ściśle związane z zapotrzebowaniem na usługi świadczone przez to przedsiębiorstwo. Powstanie spółdzielni pozwoliło na zwiększenie lokalnych usług zakresie prac porządkowych, usług komunalnych i pielęgnacji terenów zielonych. Drugim, niemniej ważnym powodem założenia przedsiębiorstwa w formie spółdzielni socjalnej, była możliwość stworzenia lokalnych miejsc pracy.

Nasza Przyszłość jest spółdzielnią socjalną osób prawnych założoną przez Gminę Sompolno i Stowarzyszenie Sady Sompolna. Do oferowanych przez spółdzielnię usług należą: utrzymanie porządku i czystości w gminie Sompolno, wykaszanie rowów i poboczy, koszenie trawników, doręczanie przesyłek listowych i paczek, usługi kurierskie (usługa głównie na zlecenie gminy i jej jednostek organizacyjnych).

Spółdzielnia stale współpracuje z Urzędem Gminy w Sompolnie w zakresie realizacji usług porządkowych, pielęgnacji terenów zielonych i dostarczania listów. Wśród pozostałych zleceniobiorców spółdzielni są m.in. Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie oraz lokalne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Spółdzielnia realizuje również zlecenia na rzecz innych osób prawnych, a także osób fizycznych.

4. PRZYKŁADOWY STATUT SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Uruchom lektora:
Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Tworzy się Spółdzielnię Socjalną ........................, która w dalszej części Statutu zwana jest „Spółdzielnią”. Spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., poz. 651 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560), ustaw szczególnych oraz niniejszego Statutu.
2. Spółdzielnia może używać nazwy skróconej, tj. Spns. s. …………………………….

§ 2
1. Siedzibą Spółdzielni jest …………………………...
2. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. 3. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

Rozdział II

Cel i przedmiot działalności Spółdzielni

§ 3
Celem Spółdzielni jest:
1. Reintegracja społeczna i zawodowa członków oraz pracowników Spółdzielni.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej, działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, działalności oświatowo-kulturalnej oraz działalności społecznej na rzecz swoich członków i pracowników oraz ich środowiska lokalnego, jak również realizacja usług społecznych, świadczonych w interesie ogólnym oraz realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej powierzanych Spółdzielni przez jej członków oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

§ 4
1. Dla realizacji celów, o których mowa w § 3, Spółdzielnia może prowadzić działalność w zakresie produkcji, usług, wytwórstwa i handlu.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię jest, zgodnie z klasyfikacją PKD 2007:
- ……………………………………….;
- PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- PKD 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
- PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
- PKD 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
- PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
- PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; ƣƣ
- PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

§ 5
1. Dla wykonywania swoich zadań, o których mowa w § 4 Statutu, Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych.
2. Spółdzielnia może przystępować do innych organizacji gospodarczych i społecznych, a w szczególności do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych.
3. Spółdzielnia może tworzyć oraz przystępować do konsorcjów spółdzielczych, o których mowa w art. 15 b ustawy o spółdzielniach socjalnych4.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6
1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji przez przystępującego do Spółdzielni. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko przystępującego, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, a także datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis składającego deklarację lub podpis osób uprawnionych do reprezentacji składającego deklarację. Przystępujący może w deklaracji wskazać osobę, której Spółdzielnia jest zobowiązana po śmierci wypłacić udziały, w takim wypadku prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
3. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały oraz wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

§ 7
1. Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali Statut, stają się członkami Spółdzielni z chwilą wpisania Spółdzielni do rejestru sądowego. Przystępujący po tej dacie do Spółdzielni stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich w poczet członków Spółdzielni przez właściwy w sprawie organ Spółdzielni.
2. Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni podejmuje Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zawiadamia się na piśmie ubiegającego się o przyjęcie w ciągu ……………………… od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8
Członek Spółdzielni ma prawo do:
1. brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni, a w szczególności uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosowania,
2. wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,
3. przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów,
4. zaskarżania do Sądu Uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu,
5. zatrudnienia w Spółdzielni stosownie do swoich kwalifikacji, aktualnych potrzeb i możliwości gospodarczych Spółdzielni – w przypadku osób fizycznych; do zatrudnienia członka stosuje się przepisy Statutu, ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz ustawy Prawo spółdzielcze,
6. pobierania za swoją pracę wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – w przypadku osób fizycznych,
7. uzyskania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i zamierzeniach na przyszłość, na żądanie członka informacja taka winna być udzielona na piśmie,
8. wglądu do rejestru członków,
9. otrzymania odpisu Statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi,
10. do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.

§ 9
Członek Spółdzielni ma obowiązek:
1. uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni,
2. brania udziału w walnych zgromadzeniach oraz uczestniczenia w pracach organów, do których został wybrany,
3. dbałości o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni,
4. stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,
5. przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności i koleżeństwa w stosunku do innych członków i pracowników Spółdzielni,
6. wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i terminach określonych w Statucie,
7. ochrony i zabezpieczenia majątku Spółdzielni oraz użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem.

§ 10
Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:
1. wystąpienia członka ze Spółdzielni,
2. wykluczenia członka,
3. wykreślenia członka z rejestru członków,
4. śmierci członka będącego osobą fizyczną lub ustania bytu prawnego innego członka.

§ 11
1. Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 12
1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy lub rażącego niedbalstwa jego dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub z dobrymi obyczajami, w szczególności w razie:
- ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich,
- umyślnego działania na szkodę Spółdzielni,
- ciężkiego naruszenia przepisów Statutu,
- uporczywego naruszania postanowień regulaminów i innych uchwał organów spółdzielni,
- świadomego działania na szkodę spółdzielni lub działania wbrew jej interesom,
- niewykonywania istotnych zobowiązań wobec spółdzielni,
- poważnego naruszania zasad współżycia społecznego,
- uporczywego uchylania się od wykonania istotnych zobowiązań wobec spółdzielni,
- świadomego wprowadzania Spółdzielni w błąd w celu nabycia określonych uprawnień.
2. Wykluczenie członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może ponadto nastąpić:
- z przyczyn uzasadniających według przepisów prawa pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
- z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę nakładczą, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z winy wykonawcy,
- w razie powtarzającego się umyślnego naruszenia przez członka istotnych warunków umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zawartej pomiędzy członkiem a Spółdzielnią.
3. Wykluczenie na podstawie ust. 2 nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez Spółdzielnię wiadomości o okolicznościach je uzasadniających.

§ 13
1. Wykreślenie członka może nastąpić w przypadku niewykonywania przez niego obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, w szczególności w przypadku gdy:
- członek będący osobą fizyczną nie jest zatrudniony w Spółdzielni przez okres dłuższy niż jeden rok z przyczyn niezawinionych przez Spółdzielnię,
- w składzie organów uprawnionych do reprezentacji członka będącego podmiotem lub organizacją, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651) występują braki uniemożliwiające jego działanie.
2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt. a nie wlicza się okresu, w którym członek będący osobą fizyczną nie wykonuje pracy w Spółdzielni z powodu odbywania służby wojskowej, pełnienia z wyboru funkcji w innych organizacjach spółdzielczych albo w organach władzy państwowej lub samorządu terytorialnego.

§ 14
1. Organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka jest Walne Zgromadzenie.
2. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu, zainteresowany członek ma prawo do złożenia wyjaśnień.
3. W przypadku podjęcia uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu zainteresowanego członka zawiadamia się na piśmie o treści uchwały w terminie dwóch tygodni od jej podjęcia wraz z pouczeniem o prawie odwołania się oraz terminie i trybie wniesienia odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

Rozdział IV

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 15
1. Od decyzji lub uchwał Zarządu lub Rady Nadzorczej w sprawach między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią, członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu z rejestru członków Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Termin do wniesienia odwołania wynosi miesiąc i liczy się od daty doręczenia członkowi pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem w sprawie prawa odwołania się. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie w terminie miesiąca od daty jego wniesienia.
4. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Odwołujący się ma prawo być obecny podczas obrad na Walnym Zgromadzeniu przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać.
5. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu się w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.
6. Członek może zaskarżyć uchwałę o jego wykluczeniu albo wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni do sądu. W tym wypadku termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz o odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wykluczenia albo wykreślenia wynosi sześć tygodni i liczy się od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia o jego wykluczeniu albo wykreśleniu.
7. Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ograniczają dochodzenia przez członka jego praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

§ 16
1. O decyzjach lub uchwałach organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia decyzji lub uchwały, z podaniem jej uzasadnienia.
2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w sprawach dotyczących nawiązania, rozwiązania, wypowiedzenia i zmiany spółdzielczej umowy o pracę nakładczą albo umowy o dzieło lub zlecenia, w których Zarząd dokonuje odpowiedniej czynności prawnej w formie pisemnej. W przypadku braku zastrzeżeń wynikających z umowy, pismo zawierające oświadczenie o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub zmianie takiej umowy powinno także zawierać uzasadnienie i pouczenie o prawie odwołania się członka, terminie wniesienia odwołania i skutkach jego niezachowania.
3. W razie wystąpienia członka z wnioskiem o jego zatrudnienie w Spółdzielni zgodnie z art. 182 § 2, art. 192 § 1 i art. 200 Prawa Spółdzielczego, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest rozpatrzyć ten wniosek i o jego załatwieniu zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek jest załatwiony odmownie, pismo to powinno zawierać uzasadnienie odmowy.

§ 17
1. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, poza sprawami określonymi w § 15, od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących jego zatrudnienia w Spółdzielni, w szczególności wypowiedzenia, rozwiązania i zmiany spółdzielczej umowy o pracę, lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą i odmowy nawiązania takiej umowy oraz rozwiązania lub odmowy nawiązania umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
2. Odwołanie wnosi się na piśmie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma przewidzianego w § 16 ust. 2 i 3.
3. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, nie później jednak aniżeli w ciągu miesiąca od wniesienia.
4. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie o uchwale Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty jej powzięcia.
5. Członek może dochodzić swych roszczeń w sprawach określonych w ust. 1, także bez wyczerpania postępowania wewnątrzspółdzielczego.
6. Jeśli członek wniósł odwołanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie dotyczącej wypowiedzenia lub rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, odmowy nawiązania takiej umowy albo wypowiedzenia warunków pracy i płacy, termin do wszczęcia postępowania przed sądem określony w art. 197 § 1 Prawa spółdzielczego biegnie od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia wraz z uzasadnieniem o uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie tego odwołania lub upływu terminu ustalonego w ust. 3 do jej podjęcia. Wniesienie przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, powoduje przewidziane w Prawie spółdzielczym zawieszenie biegu przedawnienia i terminów zawitych.

§ 18
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie członka wniesione także po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza trzech miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

Rozdział V

Wpisowe i udziały członkowskie. Wkłady

§ 19
Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały, stosownie do postanowień niniejszego Statutu. Wpisowe wynosi …………. zł i powinno być wpłacone w terminie …………….. od daty przyjęcia członka w poczet członków Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

§ 20
1. Wysokość udziału wynosi: ………………………
2. Członek winien zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział (udziały obowiązkowe).
3. Członek może zadeklarować i wpłacić większą ilość udziałów, niż wynika to z postanowień ust. 2 (udziały nadobowiązkowe).
4. Członek zobowiązany jest do uiszczenia wpłat na udziały w terminie ………………………. od daty przyjęcia go w poczet Spółdzielni. W razie nie wpłacenia w terminie wpłat na udziały, Spółdzielni przysługują odsetki ustawowe. Ponadto uchwałą Walnego Zgromadzenia członek może być pozbawiony określonych w § 8 świadczeń Spółdzielni.
5. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały obowiązkowe określone w ust. 2.
6. Zwrotu wpłat udziałów nadobowiązkowych określonych w ust. 3 członek może żądać w każdym czasie. Zwrot tych udziałów następuje na podstawie oświadczenia członka na piśmie złożonego do Zarządu i uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia. Wypłata środków następuje w ciągu 14 dni od dnia uchwały Zarządu. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach odmówić zwrotu wpłat udziałów nadobowiązkowych w trybie określonym powyżej – w takim wypadku zwrot tych wpłat następuje w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek zażądał zwrotu tych wpłat.

§ 21
Po ustaniu członkostwa, udziały byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, w całości i jednorazowo, w terminie ……………………….. od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.

§ 22
1. Członek Spółdzielni może zadeklarować i wnieść wkłady pieniężne lub niepieniężne w każdym czasie. Walne Zgromadzenie Członków może ustalić górną granicę deklarowanych i wnoszonych wkładów. Wkłady te wnosi się w ciągu 30 dni od dnia ich zadeklarowania.
2. Wkłady mogą być wnoszone na własność Spółdzielni lub do korzystania z nich przez Spółdzielnię na podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku:
- wkładów, które przechodzą na własność Spółdzielni – wkłady te są użytkowane przez Spółdzielnię nieodpłatnie. W przypadku likwidacji Spółdzielni, wystąpienia Członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn, wkładu nie zwraca się i pozostaje on nadal własnością Spółdzielni;
- wkładów, które nie przechodzą na własność Spółdzielni – wkłady te wnoszone są na podstawie umowy cywilnoprawnej, która każdorazowo określa okres korzystania przez Spółdzielnię z wkładów, terminy ich zwrotów, a także wzajemne zobowiązana stron dotyczące wkładów. W przypadku likwidacji Spółdzielni, wystąpienia Członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn wkłady zwraca się Członkowi.
3. Wkłady przyjmuje Zarząd, uwzględniając realne potrzeby Spółdzielni. Wcześniej Zarząd może zapoznać się z opinią rzeczoznawcy dotyczącej wartości wkładów niepieniężnych. Wkłady niepieniężne mogą stanowić maszyny, urządzenia i narzędzia służące realizacji przedmiotu działalności Spółdzielni.
4. Członek może wypowiedzieć wkład wniesiony nie na własność Spółdzielni, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba, że umowa zawarta pomiędzy Członkiem a Spółdzielnią przewiduje inny termin. Wypowiedzenie przez Członka członkostwa w Spółdzielni jest równoznaczne z wypowiedzeniem wkładu.
5. Ponadto wkład organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności na wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych lub organizacji pozarządowych.
6. Członek, który uzyskał środki z funduszy pochodzących ze środków publicznych z przeznaczeniem na utworzenie bądź przystąpienie do spółdzielni socjalnej, obowiązany jest wnieść te środki w całości jako wkład do Spółdzielni. Wkład ten członek zobowiązany jest wnieść w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
7. Wniesiony przez członka wkład, o którym mowa w ust. 6 stanowi własność Spółdzielni. Spółdzielnia staje się właścicielem wkładu z chwilą jego przejęcia. W przypadku likwidacji Spółdzielni, wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn wkładu tego nie zwraca się i pozostaje on nadal własnością Spółdzielni.
8. Przez wkład do Spółdzielni, o którym mowa w ust. 6, rozumie się wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wartość wkładów niepieniężnych wycenia się na zasadach rynkowych na dzień przejęcia ich przez Spółdzielnię.

Rozdział VI

Organy Spółdzielni

§ 23
Organami Spółdzielni są:
- Walne Zgromadzenie;
- Zarząd;
- Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 Statutu.

Walne Zgromadzenie

§ 24
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
3. Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że Spółdzielnia liczy nie więcej niż dziesięciu członków.
4. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
5. Pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, tylko jeżeli jest również członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.
6. Członkowie Zarządu, którzy nie są członkami Spółdzielni, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 25
Do właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2. wybór i odwoływanie członków Zarządu, określanie zakresu ich kompetencji,
3. rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
8. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian Statutu, 9. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia,
10. uchwalenie regulaminu zatrudniania członków na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą oraz na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
11. uchwalenie regulaminu, o którym mowa w art. 7a ust. 5 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
12. nadzór i kontrola działalności Zarządu Spółdzielni,
13. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań członków od uchwał Rady,
14. zatwierdzanie regulaminu Zarządu, podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia albo wykreślenia członków Spółdzielni,
15. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
16. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

§ 26
1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków Spółdzielni, jak również na żądanie Rady Nadzorczej. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
3. W wypadku przewidzianym w ust. 2 Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania.

§ 27
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, w taki sposób, aby zawiadomienie dotarło co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie można dostarczyć pocztą tradycyjną, elektroniczną lub w innej zwyczajowo przyjętej formie, w ten sposób, aby można było potwierdzić otrzymanie zawiadomienia oraz je utrwalić.
2. Uprawnieni w myśl § 26 ust. 2 do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem najpóźniej na ……………………..……………… przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 28
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie z § 27.

§ 29
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
2. Zmiana Statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.

§ 30
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca i zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia, którzy kierują jego obradami, a także sporządzają i podpisują protokół.

Zarząd

§ 31
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

§ 32
1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i członka, wybieranych imiennie przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które:
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo określonego w ustawie Kodeks karny skarbowy.
3. Wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza, a w przypadku braku jej powołania Walne Zgromadzenie, nawiązuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę albo umowy o pracę.

§ 33
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 34
1. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółdzielni składa Prezes zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.
2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Udzielenie tego pełnomocnictwa nie wymaga zgody Rady Nadzorczej ani Walnego Zgromadzenia Członków.

Rada Nadzorcza

§ 35
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 36
1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
2. Radę Nadzorczą powołuje się tylko wtedy, gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 15 osób. Do momentu powołania Rady Nadzorczej jej kompetencje wykonuje Walne Zgromadzenie.

§ 37
1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
2. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów. Mandat członka Rady wygasa ponadto w razie utraty członkostwa w Spółdzielni, zrzeczenia się mandatu przez członka albo jego śmierci.
3. W razie odwołania członka Rady lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Walne Zgromadzenie może wybrać nowego członka Rady na czas do końca jej kadencji.

§ 38
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej oraz działalności w sferze działań pożytku publicznego;
2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez:
- badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
- dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych oraz wynikających z programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
- przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
- kontrolę Zarządu w zakresie zabezpieczenia należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
- kontrolę zabezpieczenia mienia Spółdzielni.
- podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
- rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
- podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,
- nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
- uczestniczenie w przeprowadzanej w Spółdzielni lustracji i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z lustracji,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wynik kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
4. reprezentowanie Spółdzielni przez sądem w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z powództwa Zarządu,
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
6. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach, chyba, że Statut stanowi inaczej. Do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
7. W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
8. W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Zarządu Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi zalecenia. Zarząd powinien zawiadomić Radę o wykonaniu zaleceń w terminie przez nią określonym.

§ 39
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Jednakże na żądanie członka Rady, przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 40
1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Stanowią oni Prezydium Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady.

§ 41
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania. § 42 Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływanie jej posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz skład komisji i zakres ich czynności może określić regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VII

Zasady finansowe Spółdzielni

§ 41
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrachunkowy trwa od dnia rejestracji Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 31 grudnia …………… roku.
2. Działalność spółdzielni może zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 15 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, a także z innych środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 42
1. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
2. Spółdzielnia tworzy:
- fundusz udziałowy,
- fundusz zasobowy,
- fundusz wzajemnościowy, w przypadku, o którym mowa w ust. 6
- fundusz inwestycyjny, ƣƣ fundusz reintegracyjny,
- …………………………………
3. Straty Spółdzielni są pokrywane w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej ten fundusz pokrywa się je z funduszu udziałowego i innych funduszów własnych w następującej kolejności – …………………………….
4. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest przeznaczana na:
- zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 20%;
- cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych – nie mniej niż 30%;
- fundusz wzajemnościowy, z zastrzeżeniem ust. 632.
5. Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków Spółdzielni, w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.
6. Fundusz wzajemnościowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, jest tworzony przez Spółdzielnię w przypadku utworzenia lub przystąpienia do konsorcjum spółdzielczego, o którym mowa w § 5 ust. 3 Statutu, z przeznaczeniem na cele, o których mowa w art. 15b ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Rozdział VIII

Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni.

§ 43
Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni następuje w wypadkach i na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz Prawie spółdzielczym.

5. PROCEDURA ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

wraz z propozycją nowych zapisów, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2494)

Uruchom lektora:
Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

1. Termin wejścia w życie przepisów: 31 marca 2018 roku, z wyjątkiem art. 17a zmienianej ustawy (kwestia zwolnienia z opłacania składek na KRS w przypadku przynależności do OZRSS: 17a. Spółdzielnia socjalna, która przynależy do właściwego związku rewizyjnego, zwolniona jest ze składek określonych w art. 266 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze), który wszedł w życie 1 stycznia 2018 roku;

2. Każda spółdzielnia socjalna ma obowiązek do końca września 2018 roku dostosować swój statut do przepisów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach socjalnych. Wynika to z art. 6. ustawy zmieniającej: W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy spółdzielnie socjalne dostosują postanowienia swoich statutów do wymogów określonych w art. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Obowiązek zmiany statutu ciąży na walnym zgromadzeniu spółdzielni socjalnej.

Kwestię tę reguluje art. 12a ustawy Prawo spółdzielcze:
§ 1. Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.
§ 2. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia.
§ 3. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Należy zatem zwołać zgodnie z obowiązującym statutem spółdzielni (i ustawami) walne zgromadzenie spółdzielni, które podejmie uchwałę o zmianie statut spółdzielni (przykładowe dokumenty walnego zgromadzenia znajdują się w załączeniu).

5. Dokumenty, które należy wysłać do sądu rejestrowego (odpowiedni wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie rejonowym) w związku ze zmianą statutu spółdzielni:

 • Formularz KRS Z5 – w jednym oryginalnym egzemplarzu, podpisany na końcu przez osoby uprawnione do reprezentowania spółdzielni (zgodnie ze sposobem reprezentacji, czyli np. dwóch członków Zarządu albo prezesa w przypadku jednoosobowego Zarządu);

  Przykładowy formularz w załączeniu – należy zwrócić szczególną uwagę na punkt 45 formularza KRS Z5: ZMIANA STATUTU; w tym punkcie należy podać zmienione paragrafy statutu i datę podjęcia uchwały, np. w ten sposób: § 2, 4, 17 oraz 35 STATUTU ZMIENIONY UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW DNIA 31 MAJA 2018 ROKU;
 • Protokół walnego zgromadzenia członków - dwa oryginalne egzemplarze do Sądu - podpisane przez przewodniczącego walnego zgromadzenia i sekretarza walnego zgromadzenia na końcu oraz dwóch członków Komisji skrutacyjnej na końcu;
 • Lista obecności walnego zgromadzenia członków - dwa oryginalne egzemplarze do Sądu podpisane przez wszystkich obecnych na zabraniu;
 • Uchwały walnego zgromadzenia – dwa oryginalne egzemplarze do Sądu podpisane przez przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia;
 • Statut po zmianach – dwa oryginalne egzemplarze do Sądu – wszystkie podpisane przez przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.

Należy zwrócić uwagę, że, w odniesieniu do powyższej procedury, poszczególne jej elementy mogą się nieznacznie różnić od praktyki funkcjonowania konkretnego Sądu rejonowego (np. zdarza się, że Sąd wymaga 3 oryginalnych egzemplarzy statutu).

Jakie zmiany należy wprowadzić? W poniższej tabeli przedstawiono propozycję zapisów, z podziałem na zapisy obligatoryjne i fakultatywne.

L.p. Propozycja zapisu w statucie Zapis obligatoryjny/ fakultatywny Podstawa
1.

Celem działania spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej.

Obligatoryjny (zwłaszcza w spółdzielni zakładanej przez osoby prawne) – w spółdzielniach zakładanych przez osoby fizyczne również, chyba że nie mamy i nie zamierzamy zatrudniać nigdy pracownika.

Art. 2 ust. 1 ustawy.

2.

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: 1) społecznej reintegracji jej członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej, będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, 2) zawodowej reintegracji jej członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej, będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Obligatoryjny (zwłaszcza w spółdzielni zakładanej przez osoby prawne) – w spółdzielniach zakładanych przez osoby fizyczne również, chyba że nie mamy i nie zamierzamy zatrudniać nigdy pracownika.

Art. 2 ust. 2 ustawy.

3.

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obligatoryjny (zwłaszcza w spółdzielni zakładanej przez osoby prawne) – w spółdzielniach zakładanych przez osoby fizyczne również, chyba że nie mamy i nie zamierzamy zatrudniać nigdy pracownika.

Art. 2 ust. 3 ustawy.

4.

Spółdzielnia może używać nazwy skróconej, tj. Spns. s. ……

Fakultatywny.

Tutaj można podać skróconą nazwę Spółdzielni. Wynika to z art. 3 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych Np. pełna nazwa brzmi „Wielobranżowa Usługowo - Handlowa Łódzka Spółdzielnia Socjalna Robotnik”, w takim wypadku skrót nazwy może brzmieć: „Spn. s. Robotnik”.

5.

Dodanie do kategorii członków/pracowników mogących należeć do spółdzielni:

 • osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej,
 • osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217).

Fakultatywne – ważne, jeżeli mieliśmy w statucie wymienione konkretne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Umożliwi to bardziej elastyczne przyjmowanie nowych członków.

Art. 4 ust. 1 pkt. 7 Jeżeli mieliśmy ogólny zapis o osobach zagrożonych wykluczeniem zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych to nie ma powodu do zmiany.

6.

Osoby zatrudnione zgodnie z art. 5a ustawy o spółdzielniach socjalnych mogą zostać przyjęte w poczet członków spółdzielni zgodnie z procedurą przyjmowania członków wskazaną w par. …. statutu w każdym czasie.

Fakultatywne – dotyczy spółdzielni zakładanej przez osoby prawne. Jeżeli statut przewidywał taką możliwość albo nie określał jednoznacznie, że można zostać tylko członkiem po 12 miesiącach, można to skorygować, o ile uznane będzie za potrzebne.

Art. 5a ust. 2.

7.

Spółdzielnia może tworzyć oraz przystępować do konsorcjów spółdzielczych, o których mowa w art. 15 b ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Fakultatywny.

Możliwość tworzenia oraz przystępowania do konsorcjów, a także tryb ich powoływania i działania określa art. 15b ustawy o spółdzielniach socjalnych, który wchodzi w życie 31 marca 2018 roku.

8.

Fundusz wzajemnościowy, o którym mowa w ust. ………….. statutu, jest tworzony przez Spółdzielnię w przypadku utworzenia lub przystąpienia do konsorcjum spółdzielczego, o którym mowa w § 5 ust. 3 Statutu, z przeznaczeniem na cele, o których mowa w art. 15b ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Obligatoryjny.

Wynika to ze zmienionego art. 10 ust. 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, który wchodzi w życie 31 marca 2018 roku.

9.

Do właściwości Walnego Zgromadzenia należy: (…) uchwalenie regulaminu, o którym mowa w art. 7a ust. 5 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

obligatoryjny w przypadku spółdzielni tworzonych przez osoby prawne lub gdy liczba członków spółdzielni socjalnej jest mniejsza niż liczba pracowników niebędących członkami.

Zmiana wprowadzona zgodnie z przepisem art. 7a ust. 5 ustawy o spółdzielniach socjalnych, który wchodzi w życie 31 marca 2018 roku.

10.

Wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami na podstawie uchwał walnego zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fakultatywny.

Wymóg związany z definicją przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

11.

Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza, a w przypadku braku jej powołania Walne Zgromadzenie, nawiązuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę albo umowy o pracę.

Fakultatywny.

Wynika to z art. 11b ustawy o spółdzielniach socjalnych, który wchodzi w życie 31 marca 2018 roku.

12.

Spółdzielnia tworzy:

 • fundusz zasobowy,
 • fundusz wzajemnościowy, w przypadku, o którym mowa w ust. …………………………
 • fundusz inwestycyjny,
 • fundusz reintegracyjny,
 • …………………………………

Fakultatywny/ obligatoryjny w przypadku funduszu wzajemnościowego.

Wskazane tu fundusze od pkt 3 są przykładem. Spółdzielnia, zgodnie z art. 78 par. 2 ustawy Prawo spółdzielcze może dowolnie tworzyć fundusze przewidziane w statucie. Przykładem takich funduszów mogą być: 1. fundusz inwestycyjny, 2. fundusz reintegracyjny, 3. fundusz szkoleniowy, 4. fundusz socjalny Decyzja w tym zakresie należy do Spółdzielni w statucie.

13.

Straty Spółdzielni są pokrywane w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej ten fundusz pokrywa się je z funduszu udziałowego i innych funduszów własnych w następującej kolejności – …………………………….

Fakultatywny – w przypadku strat.

Do decyzji Spółdzielni w statucie, zgodnie z art. 90 par. 1 ustawy Prawo spółdzielcze.

14.

Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest przeznaczana na: 1) zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 20%; 2) cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych – nie mniej niż 30%; 3) fundusz wzajemnościowy, z zastrzeżeniem ust …………….

Obligatoryjny.

Wynika to ze zmienionego art. 10 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, który wchodzi w życie 31 marca 2018 roku.

Powyższe zapisy to propozycja. Dodatkowo należy pamiętać, że w konkretnych statutach spółdzielni mogą znajdować się szczegółowe zapisy związane z nowymi przepisami, które należy przeanalizować i odświeżyć (np. zapisy szczegółowe dotyczące likwidacji spółdzielni socjalnej)

 

6. REGULAMIN UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO

na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne

Uruchom lektora:
Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej Poznań – Konin 1 lutego 2017 roku

1. Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady udzielania wsparcia finansowego (dotacji) uprawnionym podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz wytycznymi horyzontalnymi.

Regulamin określa m.in. typy przedsięwzięć, na które będą przyznawane dotacje, grupę docelową, zakres podstawowych dokumentów niezbędnych na etapie przyznawania dotacji, zasady ubiegania się o bezzwrotne wsparcie finansowe oraz procedurę odwoławczą.

§ 1

Słownik pojęć

Podmiot ekonomii społecznej (PES):

2. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
3. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
- CIS i KIS;
- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.);

5. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
- spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
- spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

1. jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:

integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
- zatrudnienie co najmniej 50%:
- osób bezrobotnych lub
- osób z niepełnosprawnościami, lub
- osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
- osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub

1. zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

2. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;

 • jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
 • jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
 • wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

Definicja przedsiębiorstwa społecznego wskazana w niniejszym Regulaminie tożsama jest z definicją wskazaną w rozdziale 3 pkt. 26 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Zakres podmiotowy wsparcia:

1. Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje) na utworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym, istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, bądź w podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne, może zostać przyznane, jeżeli stworzenie nowych miejsc pracy dotyczy poniżej wskazanych osób:

 • osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, określonej w Wytycznych lub
 • osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji, z wyjątkiem:

 • osób ubogich pracujących – takich, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i jednocześnie są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej lub
 • osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, lub
 • osób, o których mowa w pkt 1 lit. b.

3. Realizator w ramach projektu wspiera osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, w tym w szczególności osoby bezrobotne dla których ustalono III profil pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.). Realizator monitoruje ilość miejsc pracy stworzonych w ramach projektu dla wyżej wymienionych osób.

4. Osoby bezrobotne – osoby bezrobotne w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, tj. osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi (taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną).

5. Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych - osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 • osoby korzystające z PO PŻ.

Nowe miejsce pracy w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym:

Poprzez nowe miejsce pracy w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym na potrzeby niniejszego działania (§ 3 ust. 1 lit. a i c) rozumie się miejsce pracy zajmowane przez osobę, o której mowa w ust. 3, na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, istniejące nieprzerwanie co najmniej przez minimum 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia nowego stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Nowe miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym:

Poprzez nowe miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (definicja – ust. 5) na potrzeby niniejszego działania (§ 3 ust. 1 lit. b) rozumie się miejsce pracy zajmowane przez osobę, o której mowa w ust. 3, na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu lub na podstawie umowy cywilno-prawnej z wymiarem czasu pracy odpowiadającym miesięcznemu wymiarowi godzinowemu pełnego etatu oraz co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, istniejące nieprzerwanie co najmniej przez minimum 12 miesięcy w przedsiębiorstwie społecznym od dnia przyznania dotacji lub utworzenia nowego stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Istniejące przedsiębiorstwo społeczne – za istniejące przedsiębiorstwo społeczne uznaje się:

 1. w przypadku podmiotów utworzonych poza projektem OWES lub w projekcie OWES, ale bez uzyskiwania dotacji lub wsparcia pomostowego w formie finansowej – podmiot, który w momencie przystąpienia do projektu spełnia cechy przedsiębiorstwa społecznego lub
 2. w przypadku podmiotów utworzonych w ramach projektu OWES przy wykorzystaniu dotacji lub wsparcia pomostowego w formie finansowej - podmiot, który spełnia cechy przedsiębiorstwa społecznego i zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego w formie finansowej.

Beneficjent pomocy:

Podmiot ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwo społeczne, który otrzymał decyzję o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne i z którym Realizator zawarł Umowę o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne i/lub zawarł Umowę o udzielenie wsparcia pomostowego (usługi towarzyszące).

Uczestnik projektu:

Poprzez uczestnika projektu na potrzeby niniejszego działania rozumie się:

 1. Osoby fizyczne bądź osoby prawne tworzące grupę inicjatywną, zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w § 1 ust. 3;
 2. Podmiot ekonomii społecznej zainteresowany przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w § 1 ust. 3;
 3. przedsiębiorstwo społeczne zainteresowane utworzeniem nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w § 1 ust. 3.

Grupa inicjatywna:

Poprzez grupę inicjatywną na potrzeby niniejszego działania rozumie się uczestników projektu (osoby fizyczne bądź prawne), które w toku wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wypracowują założenia co do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego (utworzenie przedsiębiorstwa społecznego).

Dotacja:

Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznych bądź w podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne.

Wsparcie pomostowe:

Usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji polegają na:

1. podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego; wsparcie to jest dostosowane do potrzeb założycieli przedsiębiorstwa i samego przedsiębiorstwa społecznego;

2. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym) – fakultatywnie dla poszczególnych przedsiębiorstw społecznych, w zależności od ich indywidualnych potrzeb;

3. pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania. Przedsiębiorstwom społecznym jest oferowane wsparcie pomostowe w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług, o których mowa w lit. a. Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe w formie finansowej:

- jest świadczone przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, może być przedłużone nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy, z zachowaniem łącznie poniżej wskazanych zasad trwałości:

- zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej 12 miesięcy, od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika oraz

- zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego tj. spełnienie łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w rozdziale 3 pkt 26 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020, przez okres, o którym mowa w pkt powyżej;

- jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- przysługuje wyłącznie na miejsce pracy utworzone w oparciu o stosunek pracy powstały na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.

Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES):

Podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację, świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES):

Program rozwoju przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M. P. poz. 811), określający cele i kierunki polityki publicznej w obszarze włączenia społecznego oraz wspierania rozwoju ekonomii społecznej w latach 2014-2020.

Subregion koniński:

Poniżej wymienione powiaty województwa wielkopolskiego:

- koniński,
- miasto Konin,
- kolski,
- słupecki,
- turecki,
- gnieźnieński,
- wrzesiński.

Projekt:

Projekt pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej”, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0002/15 Strona internetowa projektu: www.woes.pl Adres mailowy do kontaktu w sprawie projektu: woes@spoldzielnie.org, biuro@spoldzielnie.org

Realizator (Operator wsparcia finansowego):

Podmiot pod nazwą „Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych” z siedzibą w Poznaniu, realizujący projekt i jednocześnie prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości (OWES) – posiadający zaświadczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej numer 06/15 z dnia 23 lipca 2015 roku.

Adres Realizatora: ul. Górecka 115/1, 61-475 Poznań Numer telefonu Realizatora: 61 887 11 66.

§ 2

Cel działania

1. Regulamin określa zasady udzielania przez Realizatora w ramach projektu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) dla osób o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem § 1 ust. 3 pkt 2:

 • poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy w PES, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.
 • oraz usług towarzyszących przyznawaniu dotacji, polegających na:
 • podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego; wsparcie to jest dostosowane do potrzeb założycieli przedsiębiorstwa i samego przedsiębiorstwa społecznego;
 • dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym) – fakultatywnie dla poszczególnych przedsiębiorstw społecznych, w zależności od ich indywidualnych potrzeb;
 • pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania. Przedsiębiorstwom społecznym jest oferowane wsparcie pomostowe w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług, o których mowa w lit. a. Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego.
 • Szczegółowy zakres wsparcia pomostowego reguluje § 9 i 10 Regulaminu;
 • W ramach niniejszego działania zakłada się tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw społecznych w szczególności w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 164 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej.
 • W wyniku przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne zmianie ulega status podmiotu ekonomii społecznej, tj. powstaje nowe przedsiębiorstwo społeczne (posiadające numer KRS, NIP oraz REGON przekształcanego podmiotu ekonomii społecznej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu dotyczące tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych).
 • Realizator monitoruje status oraz sytuację przedsiębiorstwa społecznego (w tym w szczególności sytuację finansową oraz trwałość i poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym) zgodnie z celem niniejszego działania, niniejszym Regulaminem, Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, stanowiącymi załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 roku, a Beneficjent pomocy zobowiązany jest do współpracy i udostępnienia wszelkich z tym związanych danych.
 • Preferowaną formą zatrudnienia w ramach miejsc pracy utworzonych z dotacji dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3 jest umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę.

§ 3

Zasady ogólne ubiegania się o wsparcie

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się następujący uczestnicy projektu:

1. Grupy inicjatywne, które w ramach projektu złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu, który będzie spełniał warunki przedsiębiorstwa społecznego, i w ramach tego przedsiębiorstwa społecznego utworzą nowe miejsca pracy dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3, z tym zastrzeżeniem, że umowa o wsparcie zostanie zawarta pomiędzy Realizatorem a nowo utworzonym przedsiębiorstwem społecznym (tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych);

2. Istniejące przedsiębiorstwa społeczne, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3 (tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych);

3. Istniejące podmioty ekonomii społecznej, które w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3, wyłączenie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne, z tym zastrzeżeniem, że przed zakończeniem korzystania ze wsparcia pomostowego przekształcą się w przedsiębiorstwo społeczne (tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne).

Wsparcie finansowe może zostać przyznane po spełnieniu niżej wymienionych wymogów:

1. zaliczenie bloku szkoleniowo – doradczego w minimum 75% wymiaru godzin – co zostało potwierdzone podpisami na listach obecności w dziennikach szkoleń oraz na kartach usług doradczych,

2. złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego i podpisanego Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, w jednym oryginalnym egzemplarzu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej, wraz z pisemnym oświadczeniem osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale 7 pkt 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu wraz z – w przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego – dokumentami i dodatkowymi wyjaśnieniami związanymi z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na działalność),

3. w przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego lub podmiotu ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne – do Wniosku o udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne – załączenie sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok obrotowy (w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu) oraz oświadczenia o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi, tj. opłatami na ubezpieczenia społeczne (ZUS), podatkowymi (US) i o sytuacji finansowej podmiotu na dzień składania Wniosku. Ponadto – w przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego – oświadczenie wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi spełnianie cech i kryteriów przedsiębiorstwa społecznego,

4. uzyskanie pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków (minimum 60% = 72 punkty) – z tym zastrzeżeniem, że w każdej z kategorii oceny oznaczonych cyfrą rzymską w § 6 ust. 15 Regulaminu Wnioskodawca musi otrzymać minimum 60% punktów,

5. w przypadku utworzonego nowego przedsiębiorstwa społecznego – zarejestrowaniu przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z siedzibą na terenie Subregionu konińskiego.

6. w przypadku utworzenia nowego miejsca pracy w istniejącym prze

dsiębiorstwie społecznym – posiadania siedziby lub wyodrębnionej jednostki organizacyjnej na terenie Subregionu konińskiego.

7. w przypadku podmiotu ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne – posiadania siedziby lub wyodrębnionej jednostki organizacyjnej na terenie Subregionu konińskiego.

8. oświadczenie Realizatorowi w zakresie uruchomienia/ prowadzenia działalności gospodarczej nie wykluczonej ze wsparcia w ramach WRPO 2014+ – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu,

9. uzyskaniu pozytywnej pisemnej decyzji Realizatora o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz zawarciu Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. Decyzja Realizatora o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu art. 104 § 1 w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Bezzwrotne wsparcie finansowe przewidziane w ramach projektu mogą otrzymać uczestnicy projektów realizowanych przez akredytowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z terenu województwa wielkopolskiego, po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków:

1. zakwalifikowani do projektu,

2. spełniający warunki wskazane w ust. 1,

3. spełniający warunki określone w ust. 2 lit. a, a warunki te zostały spełnione w ramach jednego z projektów OWES z terenu województwa wielkopolskiego lub Realizatora w ramach działania 7.2.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wspieranie ekonomii społecznej lub w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe.

W przypadku wskazanym w ust. 3, Realizator może podjąć decyzję o uznaniu dokumentów poświadczających spełnienie warunków określonych w ust. 2 lit. a i może włączyć uczestnika do projektu na etapie składania wniosków o bezzwrotne wsparcie finansowe. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do zasad przyznawania wsparcia pomostowego.

W sprawach dotyczących uznania działania OWES z innych subregionów w tym zakresie Realizator utrzymuje kontakt z OWES właściwym dla miejsca realizacji wsparcia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym ustępem zastosowanie mają pozostałe zapisy Regulaminu.

§ 4

Dotacja – zasady ogólne

1. Dotacja jest przeznaczana na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach:

 • przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem miejsca pracy;
 • podmiotu ekonomii społecznej (PES) w związku z przekształceniem podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne.

2. Realizator informuje uczestników projektu o planowanym terminie składania wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej projektu, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty i uzgodniony z uczestnikami projektu w zgodzie z ust. 15,

3. Ogłoszenie zawiera m.in. termin rozpoczęcia i zakończenia naboru, który nie może być krótszy niż 10 dni, miejsce przyjmowania dokumentów oraz formy składania wniosków.

4. Maksymalna kwota dotacji na utworzenie jednego nowego miejsca pracy dla osób wskazanych w § 1 ust. 3 w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne, wynosi 24 000,00 zł. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywiście poniesionych wydatków uznanych przez Realizatora za kwalifikowane i nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5. Maksymalna kwota dotacji: Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać maksymalnie:

trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy tworzeniu przedsiębiorstwa społecznego lub przekształceniu PES w przedsiębiorstwo społeczne, w związku z utworzeniem miejsc pracy dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3, lub

maksymalnie trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na stworzenie miejsc pracy dla osób, o których mowa w § 1 ust. 3, w istniejących przedsiębiorstwach społecznych w okresie trwałości:
– trwałości utworzonych miejsc pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej 12 miesięcy, od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika oraz
– trwałości przedsiębiorstwa społecznego, tj. spełnienie łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w rozdziale 3 pkt 26 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014- -2020, przez okres, o którym mowa w pkt powyżej;

zaś po upływie tego okresu przedsiębiorstwo społeczne może ponownie uzyskać dotacje na utworzenie miejsc pracy

 • przy czym maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6. Realizator przewiduje w ramach projektu następującą maksymalną alokację środków na dotacje:

 • na utworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych – 133 nowe miejsca pracy, tj. 133 x 24 000,00 zł = 3 192 000,00 zł,
 • na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych – 67 miejsc pracy, tj. 67 x 24 000,00 zł = 1 608 000,00 zł.

7. Bezzwrotne wsparcie finansowe przeznaczane jest na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności:

 • składników majątku trwałego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 330. z późn. zm.), ujętych w Ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych, wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia oraz ubezpieczenia i ochrony, w przypadku, kiedy zachodzi taka konieczność.

  Zakup używanych środków trwałych jest możliwy pod warunkiem przedstawienia przez Beneficjenta oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik 30 do regulaminu, o tym, że:
  – środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy,
  – cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,
  – w okresie 7 lat poprzedzających zakupienie przez Beneficjenta pomocy (w przypadku nieruchomości 10 lat) środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; oświadczenie takie musi być podpisane przez zbywcę/ sprzedającego.
 • wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV) wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia. Wyposażenie powinno zostać wpisane do ewidencji wyposażenia prowadzonej przez Beneficjenta pomocy;
 • dostosowania lub adaptacji (prace remontowo- -wykończeniowe budynków i pomieszczeń), pod warunkiem, że koszty te pozostają w bezpośrednim związku z celami i realizacją przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem. Zakup robót budowlanych będzie kwalifikowany na podstawie kosztorysu powykonawczego i protokołu odbioru robót;
 • aktywów obrotowych – wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą podlegały dalszemu obrotowi (np. sprzedaży). Aktywa obrotowe mogą stanowić maksymalnie 20% wartości dofinansowania. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, związanych bezpośrednio z rodzajem i specyfiką prowadzonej przez Beneficjenta pomocy działalności (np. handlowej), Realizator może zezwolić na zwiększenie ich wartości;
 • zakupu wartości niematerialnych i prawnych;
 • środków transportu, pod warunkiem, że:
 • stanowią niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w Biznesplanie;
 • nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów;
 • konieczność poniesienia wydatków na nabycie środków transportu zostanie szczegółowo uzasadniona w Biznesplanie;
 • utworzenia strony internetowej.

8. Bezzwrotne wsparcie finansowe nie może stanowić pomocy służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa społecznego (takich jak czynsz, wynagrodzenia, itp.).

9. Bezzwrotne wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych przez Realizatora jako kwalifikowalne, zgodnie z zasadami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Uszczegółowienie WRPO 2014+), Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności:

 • uznanych za niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,
 • odpowiednio uzasadnionych,
 • faktycznie poniesionych,
 • poniesionych w sposób efektywny, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020,
 • określonych Umową o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne i ujętych w Biznesplanie stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego.
 • poniesionych w okresie realizacji inwestycji, określonym w Umowie o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, jednakże nie wcześniej niż przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

10. Beneficjentowi pomocy nie wolno nabywać towarów ani usług od podmiotów, z którymi członkowie organu zarządzającego lub wewnętrznego organu kontroli/nadzoru posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

11. Wydatki poniesione niezgodnie z ust. 7-10 zostaną uznane jako niekwalifikowane, a dotacja w tej części będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

12. Bezzwrotne wsparcie finansowe wypłacane jest wyłącznie przedsiębiorstwu społecznemu bądź podmiotowi ekonomii społecznej, który przekształci się zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu w przedsiębiorstwo społeczne, na podstawie podpisanej dwustronnie Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.

13. Środki finansowe przekazywane są na rachunek bankowy Beneficjenta pomocy, wskazany w Umowie o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

14. Realizator monitoruje status i rozwój przedsiębiorstwa społecznego na każdym etapie wsparcia w projekcie zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu.

15. Kanały komunikacji:

 • Uczestnik/czka projektu, w tym Beneficjent pomocy, wyznacza w formie pisemnej osobę (lidera/ kę grupy inicjatywnej, menagera/kę, członka/kini przystępującego/cą, członka organu zarządzającego lub inną wskazaną przez Beneficjenta pomocy), odpowiedzialną za kontakt z Realizatorem w sprawach związanych z udzielaniem bezzwrotnego wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego, do którego będzie kierowana korespondencja związana z procesem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego i pomostowego.
 • W celu usprawnienia komunikacji, uczestnik/czka projektu (w tym członkowie/inie grupy inicjatywnej i Beneficjenci pomocy) w pisemnym oświadczeniu może wyrazić zgodę na przesyłanie dokumentów elektronicznie (drogą mailową), pod warunkiem każdorazowego potwierdzenia odbioru korespondencji w zwyczajowo przyjętej formie (tj. poprzez potwierdzenie odbioru wiadomości) i trwałego jej utrwalenia.

§ 5

Dotacja – zasady szczegółowe

1. Po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestnicy/czki projektu, tj. grupa inicjatywna, istniejące przedsiębiorstwo społeczne, bądź podmiot ekonomii społecznej przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne, w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy dla osób o których mowa w § 1 ust. 3, składają Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z Wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego (jeśli dotyczy), zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej, w wyznaczonym przez Realizatora terminie, podanym do wiadomości w zgodzie z § 4 ust. 2 i 3.

2. Bezzwrotne wsparcie finansowe udzielane jest na podstawie oceny Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, wraz z następującymi dokumentami:

 • w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym:
 • osoby fizyczne (nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne tworzone przez osoby fizyczne):
  - Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo- -doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy zgodnie z § 3 ust. 3 lit. c),
  - Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu), wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu), kosztorysem robót budowlano-remontowych (w przypadku remontu lub adaptacji lokalu/budynku) oraz opinią doradcy indywidualnego (której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu),
  - Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek1, o których mowa w rozdziale 7 pkt 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu,
  - Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT – którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu, w przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego – dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na działalność),
  - Oświadczenie osoby fizycznej tworzącej nowe przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 27 do Regulaminu,
  - osoby prawne (nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne tworzone przez osoby prawne):
  - Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo- -doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy zgodnie z § 3 ust. 3 lit. c) Regulaminu w innym OWES z terenu województwa wielkopolskiego,
  - Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu), wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu), kosztorysem robót budowlano-remontowych (w przypadku remontu lub adaptacji lokalu/ budynku) oraz opinią doradcy indywidualnego (której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu),
  - Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale 7 pkt 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu,
  - Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT – którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu,
  - W przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego – dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na działalność),
  - Oświadczenie osoby prawnej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 28 do Regulaminu,
 • w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym:
  - Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo- -doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy zgodnie z § 3 ust. 3 lit. c),
  - Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu), wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu), kosztorysem robót budowlanoremontowych (w przypadku remontu lub adaptacji lokalu/budynku) oraz opinią doradcy indywidualnego (której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu),
  - Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale 7 pkt 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu,
  - Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT – którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu,
  Wypełniony przez przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., Dz.U nr 53 z 2010 r. poz. 311 ze zmianami), którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu,
  - Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską, którego wzór stanowi Załącznikiem nr 10 do Regulaminu,
  Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, którego wzór stanowi Załącznik nr 11 do Regulaminu albo odpowiednio
  Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu,
  - W przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego – dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na działalność),
  – Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu) oraz zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi, tj. opłatami na ubezpieczenia społeczne (ZUS), podatkowymi (US) i o sytuacji finansowej podmiotu na dzień składania Wniosku.
 • w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne:
  - Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo- -doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy zgodnie z § 3 ust. 3 lit. c),
  – Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu), wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu), kosztorysem robót budowlano- -remontowych(w przypadku remontu lub adaptacji lokalu/budynku) oraz opinią doradcy indywidualnego (której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu),
  – Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale 7 pkt 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu,
  – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT – którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu,
  – Wypełniony przez podmiot ekonomii społecznej przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., Dz.U nr 53 z 2010 r. poz. 311 ze zmianami), którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu,
  – Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do Regulaminu,
  – Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym podmiot ekonomii społecznej przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, którego wzór stanowi Załącznik nr 11 do Regulaminu albo odpowiednio
  – Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym w którym podmiot ekonomii społecznej przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu,
  – Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 29 do Regulaminu,
  – W przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego – dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na działalność),
  – Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu oraz oświadczenia o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi, tj. opłatami na ubezpieczenia społeczne (ZUS), podatkowymi (US) i o sytuacji finansowej podmiotu na dzień składania Wniosku.

3. W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego grupa inicjatywna zobowiązana jest dostarczyć niezwłocznie Realizatorowi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o rejestrację (bądź odpowiednio o zmianę wpisu) wraz z potwierdzeniem złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne niezwłocznie przedkłada następujące dokumenty:

 • kopię dokumentów potwierdzających rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu rejestrowego lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.),
 • kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS pracowników, na których udzielane jest wsparcie bezzwrotne finansowe,
 • statut i inne dokumenty, które określają i potwierdzają status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z § 1 oraz obowiązek działania w ramach przedsiębiorstwa społecznego w zakresie określonym w Biznesplanie,
 • oświadczenie o wyodrębnionym rachunku bankowym nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego (którego wzór stanowi Załącznik nr 13 do Regulaminu), a w przypadku istniejącego podmiotu – o posiadaniu subkonta przeznaczonego do realizacji inwestycji w ramach wsparcia w projekcie.

5. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego, istniejące przedsiębiorstwo społeczne niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni przed dniem zawarcia Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego, przedkłada dokumenty wskazane w ust. 4 wraz z aktualnym zaświadczeniem o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego, a także oświadczenie o sytuacji finansowej i gospodarczej podmiotu.

6. Decyzja o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego ważna jest trzy miesiące od dnia jej otrzymania przez Wnioskodawcę. Po tym terminie – na pisemny uzasadniony wniosek Wnioskodawcy – Realizator może wydłużyć jej ważność, jeżeli zachodzą uprawdopodobnione przesłanki, że wydłużenie ważności decyzji doprowadzi do realizacji celów określonych we Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. Realizator może – po wydłużeniu decyzji o udzieleniu wsparcia – podjąć decyzję o zamknięciu przedmiotowego wsparcia.

§ 6

Dotacja – biznesplan/ocena wniosków

1. Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne udzielane jest na podstawie Biznesplanu. Realizator zapewnia konkurencyjny, transparentny i oparty na merytorycznych przesłankach sposób przyznawania dotacji.

2. Biznesplan przygotowywany jest przez osoby, które ubiegają się o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

3. Biznesplan zawiera co najmniej:

 • charakterystykę planowanego przedsięwzięcia / planowanych działań,
 • plan marketingowy i inwestycyjny,
 • opis zasobów ludzkich,
 • wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków,
 • szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji Biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej,
 • termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych Beneficjentowi pomocy w związku z realizacją inwestycji,
 • harmonogram działań przewidzianych do realizacji.

4. Oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami dokonuje Komisja Oceny Wniosków (KOW):

 • zgodnie z Regulaminem KOW, stanowiącym Załącznik nr 14,
 • z zachowaniem zasady bezstronności i rzetelności oraz przejrzystości zastosowanych procedur,
 • przez dwóch członków KOW, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”,
 • KOW dokonuje oceny kompletności oraz poprawności wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w trakcie oceny merytorycznej, w oparciu o Kartę Oceny Formalnej (której wzór stanowi Załącznik nr 15 do Regulaminu) oraz na Kartach Oceny Merytorycznej (której wzór stanowi Załącznik nr 16 do Regulaminu), zawierających szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny punktowej,
 • równocześnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego, gdy takie wsparcie przysługuje,
 • w oparciu o zapisy Wniosku wraz z załącznikami, w tym Biznesplanu.

5. W skład KOW wchodzą odpowiednio przygotowani pod względem merytorycznym eksperci, w szczególności ds. biznesplanów, planów marketingowych i inwestycyjnych, powołani przez Realizatora przy zachowaniu zasady bezstronności, w tym eksperci zewnętrzni – niepozostający z Realizatorem w stosunku pracy lub innym. W obradach KOW uczestniczy minimum trzech oceniających.

6. Elementem zachowania zasady bezstronności oraz przejrzystości stosowanych procedur jest podpisanie przez członków KOW oraz ewentualnych obserwatorów, przed przystąpieniem do prac, deklaracji poufności i bezstronności.

7. Wszelkie udokumentowane przypadki naruszenia przez Realizatora albo uczestników/czki projektu zasad rzetelności i bezstronności stwierdzone na etapie rekrutacji do projektu lub w trakcie procesu przyznawania środków mogą skutkować rozwiązaniem Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne

8. Błędy formalne w dokumentach niezbędnych do przyznania dotacji mogą być jednorazowo poprawiane przez Wnioskodawcę (grupę inicjatywną, przedsiębiorstwo społeczne bądź podmiot ekonomii społecznej). O konieczności dokonania poprawy Wnioskodawca informowany jest pisemnie, niezwłocznie po ich ujawnieniu.

9. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest w terminie 30 dni od daty wpłynięcia Wniosku, przy czym wezwanie Realizatora do usunięcia braków we Wniosku przez Wnioskodawcę wydłuża ten termin o czas konieczny do uzupełnienia Wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony za zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.

10. W trakcie oceny przez KOW może wystąpić konieczność obrony Biznesplanu przez Wnioskodawcę:

 • Fakultatywność bądź obligatoryjność obrony Biznesplanu wynika z Regulaminu KOW, którego treść stanowi Załącznik nr 14 do Regulaminu,
 • Fakultatywna obrona Biznesplanu – w przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej niejasności w treści wniosku, utrudniających KOW właściwe zrozumienie intencji Wnioskodawcy (np. błędy rachunkowe, oczywiste omyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje), Komisja może wezwać Wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych na spotkanie z Komisją, celem przeprowadzenia rozmowy dotyczącej wyjaśnienia założeń i aspektów finansowych wniosków i Biznesplanu.

11. W wyniku oceny Wniosek może uzyskać maksymalnie 120 punktów. Bezzwrotne wsparcie finansowe jest przyznawane Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały minimum 72 punkty oraz minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w każdej kategorii oceny oznaczonej cyfrą rzymską w § 6 ust. 15 Regulaminu, pod warunkiem posiadania przez Realizatora środków finansowych.

12. W przypadku uzyskania przez Wnioskodawców takiej samej liczby punktów, o pozycji na liście rankingowej decyduje wyższa liczba punktów przyznana za poszczególne elementy oceny.

13. Po przeprowadzeniu oceny Komisji Oceny Wniosków, Realizator na jej podstawie może podjąć decyzję o:

udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego,

nie udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego ze względu na brak wymaganej liczby punktów,

nie udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego ze względu na brak środków finansowych.

14. Realizator ma obowiązek pisemnego poinformowania Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ o terminie i miejscu posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, w terminie co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem KOW, także w przypadku procedury odwoławczej. Pracownicy tej instytucji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu w charakterze obserwatorów z prawem wglądu do dokumentacji.

15. Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny Biznesplanu w oparciu o następujące kryteria:

L.p. Kryterium Max. liczba punktów
I Celowość przedsięwzięcia  
1 Uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa społecznego i utworzenia nowych miejsc pracy w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym bądź utworzenia nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym bądź utworzenia nowych miejsc pracy w podmiocie ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne) 5
2 Tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw społecznych w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i Regionalnym Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego oraz ocena wartości społecznej przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa społecznego 10
II Realność założeń i wykonalność przedsięwzięcia  
1 Realność projektowanych produktów / usług i możliwość ich realizacji 15
2 Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsięwzięcia (analiza rynku oraz konkurencji) 15
3 Realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzedaży (w tym oferty/ofert usług danego przedsiębiorstwa społecznego w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia) 15
III Potencjał
1 Szeroko rozumiany potencjał osobowy, kompetencyjny, kwalifikacyjny, motywacyjny przyszłych członków lub pracowników przedsiębiorstwa społecznego
IV Racjonalność i wykonalność finansowa przedsięwzięcia
1 Spójność planowanych zakupów z rodzajem działalności i stopień, w jakim zaplanowane zakupy umożliwiają kompleksową realizację przedsięwzięcia (niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych przedsiębiorstwu społecznemu przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych) 15
2 Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu 5
V Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu w koniecznych przypadkach, elastyczność oferowanych usług oraz możliwość dostosowania ich świadczenia do potrzeb zgłaszanych przez rynek) 5
VI Trwałość ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia (ocena szans przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa społecznego w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia) 10
VII Kompletność, przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń 10
Łącznie 120

16. Na podstawie wyników oceny Komisji Oceny Wniosków, Realizator przygotowuje Listy rankingowe, dokonując selekcji w celu wyłonienia w czasie trwania projektu 200 dotacji (oraz odpowiednio wsparcia pomostowego), z zastrzeżeniem, że:

 • Bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane jest grupowo (łącznie), tj. na podstawie jednego wniosku i Biznesplanu, na wszystkich nowo zatrudnionych pracowników jednego podmiotu,
 • wsparcie pomostowe udzielane jest tylko na osoby, dla których nowe miejsca pracy zostaną utworzone w ramach projektu.

17. Realizator każdorazowo może przygotować również Listę rezerwową dla grup inicjatywnych/przedsiębiorstw społecznych.

18. Listy rankingowe i rezerwowe osób/podmiotów zakwalifikowanych do udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego i pomostowego Realizator zamieszcza na stronie internetowej projektu.

19. Decyzję Realizatora o udzieleniu bądź nieudzieleniu wsparcia Wnioskodawca otrzymuje na piśmie w terminie 14 dni od dnia zakończenia oceny, wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem oceny. Decyzja o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego ważna jest trzy miesiące od dnia jej otrzymania przez Wnioskodawcę. Po tym terminie – na pisemny uzasadniony wniosek Wnioskodawcy – Realizator może wydłużyć jej ważność, jeżeli zachodzą uprawdopodobnione przesłanki, że wydłużenie ważności decyzji doprowadzi do realizacji celów określonych we Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. Realizator może – po wydłużeniu decyzji o udzieleniu wsparcia – podjąć decyzję o zamknięciu przedmiotowego wsparcia.

20. W przypadku podjęcia decyzji o nieudzieleniu wsparcia finansowego ze względu na brak wymaganej liczby punktów, bądź w przypadku podjęcia decyzji o nie udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego ze względu na brak środków finansowych, na pisemny wniosek Wnioskodawcy złożony w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji, Realizator może udostępnić kopię Karty Oceny Merytorycznej Wniosku (bez danych personalnych członków Komisji).

21. Wnioskodawca, który nie zgadza się z decyzją Realizatora o nieudzieleniu wsparcia finansowego ze względu na brak wymaganej liczby punktów, bądź w z decyzją o nie udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego ze względu na brak środków finansowych, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o podjętej decyzji, ma prawo zwrócić się z wnioskiem o ponowną weryfikację wniosku, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/ informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień, zgodnie z § 11 Regulaminu.

22. Po otrzymaniu decyzji o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego Wnioskodawca, w następującej po sobie kolejności:

 • W przypadku utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego – tworzy nowe przedsiębiorstwo społeczne (rejestruje przedsiębiorstwo społeczne w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź rejestruje działalność gospodarczą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego – odpowiednio, gdy zachodzi taka konieczność), potwierdza status przedsiębiorstwa społecznego oraz przedkłada Realizatorowi dokumenty, o których mowa § 5 ust. 4 Regulaminu,
 • W przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego – potwierdza status przedsiębiorstwa społecznego i przedkłada Realizatorowi dokumenty, o których mowa § 5 ust. 4 Regulaminu,
 • W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Realizatora do wyżej wymienionych dokumentów, podpisuje z Realizatorem Umowę o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego, Realizator może wezwać Wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów i wyjaśnień związanych z planowaną działalnością (w szczególności zagadnienia związane z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na działalność).

23. Umowa o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne określa w szczególności wartość i warunki wypłaty dotacji, w tym okres jej wydatkowania, obowiązki kontrolne i zasadę trwałości przedsięwzięcia. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.

§ 7

Dotacja – zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy

1. W przypadku podpisania Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, Beneficjent pomocy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia wykonania Umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (wzór weksla i deklaracji wekslowej stanowią Załączniki nr 17 oraz nr 18 do Regulaminu), które winno zostać wniesione najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

2. W przypadku weksla in blanco i deklaracji wekslowej, Beneficjent pomocy dokumenty podpisuje osobiście w siedzibie i w obecności Realizatora lub podpisy na tych dokumentach winny być poświadczone notarialnie.

3. Niezależnie od powyższego Realizator ma prawo wezwać Beneficjenta pomocy do złożenia dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, które należy wnieść najpóźniej 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczeniem tym mogą być w szczególności:

 • Poręczenia wniesione przez:
  – osoby prawne – pod warunkiem dokonania oceny sytuacji finansowej w oparciu o dokumenty finansowe,
  – jednostki samorządu terytorialnego – sytuacja finansowa jednostki samorządu terytorialnego nie podlega ocenie,
  – fundusz poręczeń,
  – osoby fizyczne – pod warunkiem dokonania oceny, przy czym wymagane jest stałe źródło dochodów. Wiarygodność poręczyciela oceniana jest na podstawie jego sytuacji majątkowo-finansowej. W przypadku, gdy poręczyciel/le posiadają wspólnotę majątkową ze współmałżonkiem – weksel in blanco i deklaracja wekslowa muszą być podpisane również przez współmałżonka.
 • Weksel własny,
 • Weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
 • Zastaw na prawach lub rzeczach,
 • Hipoteka,
 • Blokada rachunku bankowego,
 • Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

4. W przypadku wezwania do złożenia dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy zgodnie z ust. 3:

Wypłata środków dotacji może nastąpić wyłącznie po wniesieniu zabezpieczenia;

Wybór formy zabezpieczenia umowy jest dokonywany indywidualnie dla każdej z zawieranych Umów wspólnie przez Beneficjenta pomocy i Realizatora.

Ostateczną decyzję w zakresie akceptacji proponowanej formy zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy podejmuje Realizator.

5. Realizator może w każdym czasie trwania niniejszej Umowy wezwać Beneficjenta pomocy do wniesienia, zmiany formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy bądź do podniesienia wartości wniesionego zabezpieczenia.

§ 8

Dotacja – zasady i warunki wypłaty

1. Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne (dotacja) wypłacane jest Beneficjentowi pomocy w transzach:

 • I transza, w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczneoraz wniesieniu zabezpieczenia Umowy, zgodnie
 • z § 7 Regulaminu;
 • II transza, w wysokości pozostałej kwoty dotacji do wypłaty, po rozliczeniu minimum 75% otrzymanej I transzy, zatwierdzeniu Zestawienia poniesionych wydatków zgodnie z Biznesplanem (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne) oraz pozytywnym wyniku kontroli, o której mowa w ust. 3, w kwocie pomniejszonej o wypłaconą wysokość I transzy i nie większej niż pozostała część kwoty dotacji.

2. Realizator dopuszcza wypłatę wsparcia finansowego w inny sposób niż opisany w ust. 1 niniejszego paragrafu – na uzasadniony, pisemny wniosek Beneficjenta pomocy bądź w przypadku, kiedy Realizator nie dysponuje odpowiednią wysokością środków na rachunku przedmiotowego projektu lub w innych uzasadnionych celem działania przypadkach.

3. Prawidłowość realizacji inwestycji i jej rozliczenia badana jest podczas kontroli w miejscu prowadzenia działalności przez Beneficjenta pomocy.

4. Realizator kontroluje prawidłowość wykonania postanowień Umowy, w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przyznania dotacji lub utworzenia nowego miejsca pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej, w tym poprzez weryfikację spełnienia warunków, o których mowa w Umowie, w szczególności:

 • zapewnienie trwałości utworzonych miejsc pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej 12 miesięcy, od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika;
 • zapewnienie trwałości przedsiębiorstwa społecznego tj. spełnienie łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w rozdziale 3 pkt 26 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020, przez okres, o którym mowa w lit. a;
 • fakt prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne oraz utrzymania określonych w Umowie o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne nowych miejsc pracy, przez okres o którym mowa w lit. a i b oraz spełnianie innych warunków określonych w przywołanej Umowie;
 • potwierdzenie dokonania zakupu towarów i usług (dokumenty księgowe, faktury, rachunki),
 • wykorzystanie przez przedsiębiorstwo społeczne zakupionych towarów i usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym zatwierdzonym Biznesplanem. W szczególności przedsiębiorstwo społeczne powinno posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazanych w Zestawieniu poniesionych wydatków zgodnie z Biznesplanem wraz z dokumentami potwierdzającymi zakup, (tj. księgowymi, fakturami, rachunkami) oraz protokołami odbioru, kosztorysami (przy remontach i pracach budowlanych), certyfikatami, oświadczeniami w przypadku zakupu używanych środków trwałych i wyposażenia. W przypadku, gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, że przedsiębiorstwo nie posiada towarów, które wykazało w rozliczeniu, a które nabyło w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, przedsiębiorstwo społeczne powinno wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.

5. Uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne i stanowi podstawę do żądania przez Realizatora zwrotu otrzymanej dotacji wraz z należnymi odsetkami.

6. Z uwagi na procedury poprzedzające podpisanie umowy i wypłatę środków – Beneficjent pomocy może sfinansować inwestycję ze środków własnych, nie wcześniej jednak niż przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, na zasadach określonych powyżej i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy. Wydatki mogą być poniesione po złożeniu przez Beneficjenta Wniosku o udzielenie wsparcia. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem Umowy i przekazaniem środków, Beneficjent pomocy ponosi na własne ryzyko.

7. Postępowanie w przypadku zmian w Biznesplanie:

 • Beneficjent pomocy może wystąpić do Realizatora z pisemnym wnioskiem (także przesłanym drogą elektroniczną) o wyrażenie zgody na zmianę Biznesplanu i harmonogramu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych.
 • Realizator, najpóźniej w ciągu 15 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku Beneficjenta pomocy, informuje pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.
 • W przypadku, gdy przesunięcia w ramach Biznesplanu i harmonogramu wynoszą mniej niż 10% wartości środków alokowanych w poszczególnej pozycji, liczonych łącznie dla jednej pozycji w trakcie realizacji całego zadania, Beneficjent pomocy nie ma obowiązku uzyskania zgody Realizatora, a jedynie poinformowania Realizatora w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.
 • W przypadku przesunięcia, które będzie powodowało, że suma dotychczasowych przesunięć będzie większa niż 10% wartości środków alokowanych na poszczególne pozycje, do każdego przesunięcia powodującego zwiększenie wartości przesunięć powyżej 10% środków przeznaczonych na poszczególne pozycje, stosuje się procedurę wskazaną w lit. a niniejszego ustępu, a warunek 10% odnoszony będzie do pierwotnej pozycji kwoty przed przesunięciami.

8. Beneficjent pomocy będzie zobowiązany do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Realizatora lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli:

 • wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z Wnioskiem o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne lub Biznesplanem,
 • w szczególności w sytuacji, gdy zakupiono towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Biznesplanem, bądź w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • zawiesił prowadzenie działalności w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika,
 • prowadził działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji,
 • złożył niezgodne z prawdą oświadczenie na etapie ubiegania się o środki lub na etapie realizacji Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,
 • naruszył inne istotne warunki Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, bez zachowania odpowiednich procedur,
 • nie spełnił warunków trwałości utworzonych miejsc pracy oraz (łącznie) trwałości przedsiębiorstwa społecznego,
 • zmienił swoją formę prawną lub/i ustały przesłanki do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego,
 • pobrał całość lub część dotacji w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości.

9. Monitoring trwałości utworzonych miejsc pracy oraz (łącznie) trwałości przedsiębiorstwa społecznego może odbywać się po zakończeniu realizacji projektu. Trwałość podlega kontroli rezultatów zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą.

§ 9

Wsparcie pomostowe – zasady ogólne

1. Wraz z bezzwrotnym wsparciem finansowym na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, Beneficjent pomocy otrzymuje zindywidualizowane usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji), polegające na:

 • podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego; wsparcie to jest dostosowane do potrzeb założycieli przedsiębiorstwa i samego przedsiębiorstwa społecznego; Realizator umożliwia wykorzystanie różnorodnych form nabywania wiedzy i umiejętności na przykład takich jak szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.;
 • dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym) – fakultatywnie dla poszczególnych przedsiębiorstw społecznych, w zależności od ich indywidualnych potrzeb pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania;
 • pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania. Przedsiębiorstwom społecznym jest oferowane wsparcie pomostowe w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług, o których mowa w lit. a – obowiązkowo dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego oraz wynikają z możliwości Realizatora. Wsparcie pomostowe w formie finansowej:
 • Jest świadczone przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, może być przedłużone nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy, z zachowaniem łącznie poniższych zasad trwałości: — zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej 12 miesięcy, od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika oraz — zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego tj. spełnienie łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w rozdziale 3 pkt 26 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020, przez okres, o którym mowa w lit. a.
 • Jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 • Przysługuje wyłącznie na miejsce pracy utworzone w oparciu o stosunek pracy powstały na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.
 • Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.

2. Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także jego wysokość w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego.

3. Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie oceny Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 19 do Regulaminu.

4. Wsparcie pomostowe w formie finansowej dzieli się na:

 • podstawowe wsparcie pomostowe – wypłacane jest przez okres maksymalnie sześć miesięcy, z zachowaniem zasad trwałości wskazanych w ust. 1 lit. c;
 • przedłużone wsparcie pomostowe – może być wypłacane przez Realizatora od siódmego do dwunastego miesiąca, z zachowaniem zasad trwałości wskazanych w ust. 1 lit. c.

5. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie więcej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia, w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

6. Wsparcie pomostowe (podstawowe i przedłużone) udzielane jest grupowo (łącznie), tj. na podstawie jednego Wniosku i Biznesplanu, na wszystkich nowo zatrudnionych pracowników jednego przedsiębiorstwa społecznego.

7. Wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe Wnioskodawca składa wraz z Wnioskiem o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, przy czym wniosek o wsparcie pomostowe rozpatrywany jest w oparciu o załączniki dołączone do Wniosku o bezzwrotne wsparcie finansowe (wspólne załączniki).

8. Oceny wniosków o wsparcie pomostowe podstawowe dokonuje Komisja Oceny Wniosków, zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków, równocześnie z wnioskiem o bezzwrotne wsparcie finansowe.

9. Listy Beneficjentów pomocy zakwalifikowanych do wsparcia pomostowego zamieszczone będą na stronie internetowej projektu.

10. W przypadku decyzji Realizatora o przyznaniu wsparcia pomostowego, Beneficjent pomocy składa załączniki, o których mowa w § 5 ust. 4, stanowiące podstawę podpisania Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, a tym samym do Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, której wzór stanowi Załącznik nr 20 do Regulaminu.

11. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Realizatora do treści przedłożonych załączników, o których mowa w ust. 10, Beneficjent pomocy podpisuje z Realizatorem Umowę o udzielenie wsparcia pomostowego, której wzór stanowi Załącznik nr 20 do Regulaminu.

12. Wsparcie pomostowe może być udzielone w formie zindywidualizowanych usług wskazanych w ust. 1 oraz wsparcia finansowego w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego:

 • wypłacanego w ratach miesięcznych; Realizator dopuszcza wypłatę wsparcia pomostowego w inny sposób – na uzasadniony, pisemny wniosek Beneficjenta pomocy lub w przypadku, kiedy Realizator nie dysponuje odpowiednią wysokością środków na rachunku przedmiotowego projektu lub w innych uzasadnionych celem działania przypadkach,
 • w maksymalnej wysokości nie przekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia, w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na jedno nowe miejsce utworzone w nowym przedsiębiorstwie społecznym,
 • przez okres sześciu miesięcy (wsparcie pomostowe podstawowe) – liczonych od dnia utworzenia nowego miejsca pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym, tj. wskazanej w Umowie o udzielenie wsparcia pomostowego, której wzór stanowi Załącznik nr 20 do Regulaminu,
 • z możliwością przedłużenia na maksymalnie kolejne sześć miesięcy (wsparcie pomostowe przedłużone),
 • na pokrycie obligatoryjnych kosztów i opłat związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na podstawie Katalogu wydatków wsparcia pomostowego, stanowiącego Załącznik nr 24 do Regulaminu.

13. Wsparcie pomostowe finansowe stanowi przychód Beneficjenta pomocy i jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.

14. Wsparcie pomostowe podlega rozliczeniu w oparciu o ponoszone koszty przez przedsiębiorstwo społeczne, w szczególności na zasadach określonych w § 4 ust. 9-10, które stosuje się odpowiednio.

15. Przedłużone wsparcie pomostowe jest udzielane na podstawie wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 21 do Regulaminu.

16. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku co do zasadności przedłużenia wsparcia pomostowego, Realizator podpisuje z Beneficjentem pomocy aneks do Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, której wzór stanowi Załącznik nr 20 do Regulaminu.

17. Decyzję Realizatora o udzieleniu/nie udzieleniu wsparcia podstawowego bądź jego przedłużeniu Beneficjent pomocy otrzymuje na piśmie.

18. Beneficjent pomocy, który nie zgadza się z decyzją Realizatora dot. nieprzyznania wsparcia pomostowego podstawowego ma prawo odwołać się zgodnie z § 11 Regulaminu.

§ 10

Wsparcie pomostowe – zasady wypłaty i rozliczania

1. Przed wypłatą I transzy wsparcia pomostowego, Beneficjent Pomocy zobowiązany jest udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy dot. osób, na zatrudnienie których zostało przyznane wsparcie, a także zrealizować wszystkie inne wymagane prawem obowiązki związane z:

 • utworzeniem nowego miejsca pracy;
 • uruchomieniem przedmiotowej działalności wskazanej w Biznesplanie.

2. Rozliczenie przekazanych Beneficjentowi pomocy środków finansowych odbywa się na podstawie poniższych dokumentów:

 • zestawienie wydatków zgodnie z katalogiem wydatków stanowiących wraz z oświadczeniem o kwalifikowalności wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 22 do Regulaminu, poświadczające rozliczenie co najmniej 70% otrzymanej transzy,
 • oświadczenie o niefinansowaniu wydatków ujętych w w/w zestawieniu z innych źródeł publicznych (np. Fundusz Pracy, PFRON) zgodnie z Załącznikiem 23 do Regulaminu udzielania wsparcia,
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych osób, na które zostało udzielone wsparcie, składanych do Realizatora po otrzymaniu każdej z transz wsparcia do 20 dnia następnego miesiąca oraz do 25 dni po otrzymaniu ostatniej transzy wsparcia pomostowego podstawowego, przy czym do rozliczenia transzy wymagane jest rozliczenie co najmniej 70% otrzymanej transzy wsparcia.

3. Realizator dopuszcza wypłatę wsparcia pomostowego w inny sposób niż opisany w ust. 5 niniejszego paragrafu – na uzasadniony, pisemny wniosek Beneficjenta pomocy lub w przypadku, kiedy Realizator nie dysponuje odpowiednią wysokością środków na rachunku przedmiotowego projektu lub w innych uzasadnionych celem działania przypadkach.

4. Wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego następuje pod warunkiem rozliczenia otrzymanych wcześniej transz, zgodnie z ust. 1 i 2.

5. W przypadku wnioskowania o przedłużenie wsparcia pomocowego decyzja o jego pozytywnym rozpatrzeniu będzie uzależniona m.in. od prawidłowego rozliczenia otrzymanego wsparcia pomostowego podstawowego, poziomu realizacji założeń Biznesplanu lub pozytywnych wyników kontroli w miejscu działalności przedsiębiorstwa społecznego.

6. Prawidłowość oraz zgodność wydatków w zgodzie z Katalogiem wydatków wsparcia finansowego stanowiącym Załącznik nr 24 do Regulaminu może podlegać kontroli w miejscu działalności przedsiębiorstwa społecznego lub na wezwanie Realizatora – w siedzibie OWES (oryginalna dokumentacja). Kontroli może podlegać działalność przedsiębiorstwa w związku z udzielonym wsparciem oraz statusem przedsiębiorstwa społecznego, w tym między innymi niżej wymienione dokumenty:

 • deklaracje ubezpieczeniowe,
 • dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia pracownikom,
 • faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej,
 • dokumenty potwierdzające wykonanie prac lub usług,
 • wyciągi bankowe z rachunku Beneficjenta Pomocy lub przelewy bankowe potwierdzające dokonanie płatności,
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie i utrzymanie cech przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie z rozdziałem 3 pkt 26 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a także spełnianie przedmiotowych warunków,
 • w przypadku płatności gotówką potwierdzenie otrzymania gotówki przez sprzedającego, tj. kopie raportu kasowego wraz z potwierdzeniem otrzymania gotówki przez sprzedającego (dokument KP lub zapis na fakturze/rachunku „zapłacono gotówką”),
 • dokumenty potwierdzające przychody z działalności związanej z przedmiotowym wsparciem,
 • inne dokumenty księgowe oraz związane z działalnością prowadzoną przez Beneficjenta pomocy.

Szczegółowe zasady i warunki wydatkowania wsparcia pomostowego określa Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego, której wzór stanowi Załącznik nr 20 do Regulaminu.

W przypadku udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego, zasady niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 11

Procedura odwoławcza – postanowienia końcowe – załączniki

1. Wnioskodawcy (tj. grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społeczne) niezgadzający się z decyzją Realizatora o nie udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego bądź wsparcia pomostowego podstawowego, mają prawo w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o negatywnym wyniku do złożenia pisemnego odwołania od decyzji Realizatora - decyduje data wpływu (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w w/w terminie drogą elektroniczną (e-mail, fax), przy czym dostarczenie formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych). Każdy Wnioskodawca ma prawo wglądu w dokumentację związaną z oceną jego wniosku oraz innymi elementami oceny, które decydują o przyznaniu bezzwrotnego wsparcia finansowego. Wnosząc odwołanie uczestnik projektu powołuje się na konkretne zapisy, z którymi się nie zgadza.

2. W ramach procedury odwoławczej Wnioskodawca nie składa nowego Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego bądź wsparcia pomostowego.

3. Komisja Oceny Wniosku zobowiązana jest w ciągu 5 dni roboczych od dnia wniesienia wniosku o ponowną weryfikację rozpatrzyć odwołanie. Ponowna weryfikacja jest dokonywana przez inne osoby, niż te, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu. Ponowna weryfikacja jest ostateczna.

4. Po zakończeniu ponownej oceny Realizator niezwłocznie pisemnie informuje osoby, które wniosły odwołanie (za potwierdzeniem odbioru) o wynikach ponownej oceny Wniosku wraz z pouczeniem, że decyzja ta jest w tym zakresie wiążąca i ostateczna.

5. Realizator sporządza ostateczną listę rankingową uczestników projektu w terminie 5 dni licząc od dnia poinformowania wszystkich wnioskodawców o ostatecznych wynikach (w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej możliwe są zmiany w kolejności na wstępnej liście rankingowej). Dane uczestników projektu na liście są anonimowe, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Komisja Oceny Wniosków, po zakończenia procedury wyboru, sporządza protokół z prac Komisji w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej.

7. Realizator tworzy rezerwę finansową:

 • Rezerwa służy zabezpieczeniu środków finansowych uczestnikom projektu, których wnioski zostały przyjęte do udzielenia dotacji w wyniku ich ponownego rozpatrzenia – w takim wypadku wsparcie finansowe z rezerwy wypłaca się podmiotom ujętym na liście rezerwowej, które otrzymały największą liczbę punktów.
 • Rezerwa wynosi 5% wartości środków finansowych na udzielenie wsparcia określonego w § 2, a Realizator utrzyma jej wysokość do 30 kwietnia 2017 roku (przez co w tym wypadku rozumie się ostatni dzień na wydanie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego).
 • W przypadku wydatkowania 95% środków przeznaczonych na wsparcie określone w § 2 (środki poza rezerwą) przed 30 kwietnia 2017 roku, Realizator może po tym dniu przeznaczyć środki z rezerwy na udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, zgodnie z Regulaminem.
 • W przypadku, gdy rezerwa nie zostanie w pełni wykorzystana do 30 kwietnia 2017 roku, jej środki będą przeznaczone na przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego podmiotom ujętym na liście rezerwowej, które otrzymały największą liczbę punktów bądź podmiotom, które po 30 kwietnia 2017 roku uzyskały decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego.

8. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i wytycznych horyzontalnych związanych z przedmiotowym wsparciem, w tym wskazanych w ust. 10.

9. O wszelkich zmianach dot. zasad i warunków wsparcia, w tym w Regulaminie, Realizator poinformuje w szczególności uczestników projektu i Beneficjentów pomocy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej projektu.

10. W zakresie spraw nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa krajowego i unijnego , dokumenty programowe oraz wytyczne horyzontalne w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów WRPO 2014+, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+, Wytycznych w zakresie włączenia społecznego, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu dla Poddziałania 7.3.2. oraz Standardów OWES.

11. W zakresie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących niniejszego Regulaminu – ostateczną decyzję podejmuje Realizator.

12. Uczestnik/czka projektu potwierdza pisemnie Realizatorowi zapoznanie się z niniejszym Regulaminem poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z zapisami Regulaminu, najpóźniej na dzień włączenia na ścieżkę wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego OWES (projektu).

Załączniki do Regulaminu:

1. Wniosek o udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,

2. Wykaz działalności gospodarczych wykluczonych ze wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+,

3. Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego,

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,

5. Opinia doradcy indywidualnego,

6. Umowa o udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,

7. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w rozdziale 7 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

8. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT,

9. Formularz informacji, przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. Dz.U nr 53 z 2010r. poz.311 ze zmianami),

10. Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, które utworzy nowe miejsce pracy, o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską,

11. Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, które utworzy nowe miejsce pracy, o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

12. Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, które utworzy nowe miejsce pracy, o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,

13. Oświadczenie o rachunku bankowym nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego, a w przypadku istniejącego podmiotu – o posiadaniu subkonta przeznaczonego do realizacji wsparcia,

14. Regulamin Komisji Oceny Wniosków,

15. Karta Oceny Formalnej wniosku,

16. Karta Oceny Merytorycznej wniosku,

17. Wzór weksla in blanco,

18. Deklaracja wekslowa,

19. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego,

20. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego,

21. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego,

22. Zestawienie wydatków wsparcia pomostowego zgodnie z katalogiem rodzajów wydatków wraz z oświadczeniem o kwalifikowalności wydatków,

23. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków w ramach wsparcia pomostowego ujętych w zestawieniu z innych źródeł publicznych (np. Fundusz Pracy, PFRON),

24. Katalog wydatków wsparcia pomostowego,

25. Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem,

26. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,

27. Oświadczenie osoby fizycznej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne,

28. Oświadczenie osoby prawnej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne,

29. Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne,

30. Oświadczenie o właściwościach zakupionych używanych środków trwałych.

Regulamin w brzmieniu przedstawionym powyżej wchodzi w życie 1 lutego 2017 roku i obowiązuje dla wszelkich spraw rozpoczętych po 1 lutego 2017 roku.

Przypisy

1. Dotyczy również spełnienia przez uczestnika/czkę kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem wydanym przez uprawniony w tym zakresie organ, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę lub podmiot do udziału w projekcie, tj. m.in. orzeczeniem lub zaświadczeniem. W przypadku gdy dokumenty w/w zakresie nie są wydawane, dopuszcza się potwierdzanie spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie poprzez złożenie oświadczenia przez uczestnika/czkę projektu. Wskazane dokumenty dot. kwalifikowalności uczestników/ czek należy przechowywać w celu umożliwienia weryfikacji ich prawdziwości w przypadku kontroli przez uprawnione organy.

2. Patrz przypis nr 1.

3. Patrz przypis nr 1.

4. Patrz przypis nr 1.

7. REWITALIZACJE MIAST: EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA I POLSKIE REALIA

Raport z badań

Uruchom lektora:
Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Wstęp

W większości polskich miast istnieją dziś obszary o zaniedbanej infrastrukturze oraz licznych problemach społecznych i ekonomicznych. Nazywa się je obszarami zdegradowanymi. Koncentrują się w nich negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne. Główną przyczyną tej sytuacji są dziesięciolecia zaniedbań oraz zmiany społeczno-gospodarcze następujące po 1989 r., na które samorządy nie potrafiły odpowiednio zareagować. Nie prowadzono szczegółowych i wiarygodnych badań i analiz miast, nie badano regularnie potrzeb mieszkańców, nie monitorowano efektywności podejmowanych działań w oparciu o adekwatne i obiektywne wskaźniki. Nie można więc było trafnie diagnozować problemów i wyzwań. W nowej rzeczywistości po 1989 r. brakowało w Polsce wiedzy, jak reagować na nieustannie zmieniające się potrzeby mieszkańców, wynikające z przemian społeczno-gospodarczych, takich jak:

 • starzenie się społeczeństwa,
 • rozwój nowych technologii,
 • zmiana sposobu spędzania wolnego czasu,
 • wyludnianie się centrów miast i suburbanizacja,
 • dominacja samochodów w przestrzeni publicznej.

Stan polskich miast od lat jest przedmiotem ostrej krytyki fachowców i społeczeństwa i coraz częściej temat ten pojawia się w mediach. Opisuje się go jako „chaos przestrzenny”. Przyczyn stanu katastrofy urbanistycznej i społeczno-gospodarczej można szukać na poziomie słabej polskiej tradycji „mieszczańskiego rozumienia miasta”, z czego wynika m.in. nieobecność w przestrzeni miejskich dyskursów paradygmatycznych w Polsce wątku modelu „Miasta Europejskiego”. Uderza również słabe przełożenie światowych i unijnych paradygmatów politycznych na realną politykę rozwoju miast w Polsce. Według A. Billerta, źródłem tego stanu rzeczy jest polski model polityczny, prawny i planistyczny określający miejsce problematyki miejskiej w całości strategii społeczno-gospodarczej państwa oraz sprzeczności wynikające z równoczesnej presji neoliberalnego modelu polskiej transformacji i paradygmatu państwa społecznej gospodarki rynkowej, na którym opiera się koncepcja polityki spójności (w tym polityka miejska) Unii Europejskiej. W przestrzeni tego konfliktu funkcjonują równocześnie znaczne rudymenty myślenia kategoriami rozwoju epoki industrialnej, zakonserwowane w świadomości społecznej oraz w myśleniu i działaniu podmiotów politycznych i w strukturach administracji. Również te ostatnie, decydujące o sposobach zarządzania rozwojem miast, odziedziczone po okresie komunistycznej industrializacji, są dostosowywane – niejako ad hoc – do systemów wspierania unijnego. Nie bez znaczenia jest też fakt znaczącego wpływu silnych grup interesu ekonomicznego na politykę i jej instytucje, dla których alibi stają się neoliberalne wątki programu transformacji. Prowadzi to m.in. do destrukcji polityki rozumianej w kategoriach jej funkcji, jako czynnika równoważącego interes rynku i obszaru zapotrzebowania społecznego. Innymi słowy, obszar,w którym realizuje się rzeczywistość miejska i faktyczna polityka rozwoju miast, określają wielopoziomowe sprzeczności, prowadzące w efekcie do katastrofy urbanistycznej i społeczno-gospodarczej polskich miast. W ramach dotychczasowych rewitalizacji miast realizowano głównie projekty infrastrukturalne: często efektowne, ale krótkoterminowe i wybiórcze. Ich podstawowym założeniem była modernizacja zaniedbanej infrastruktury, a nie przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społeczno- gospodarczym. Dlatego realizowane dotychczas tzw. programy rewitalizacyjne oparte na założeniu, że rewitalizacja to remont i modernizacja infrastruktury, nie mogły zmienić sytuacji obszarów zdegradowanych. Elżbieta Sekuła również nie pozostawia złudzeń co do jakości polskich rewitalizacji: "Trudno oprzeć się wrażeniu, że liczne rewitalizacje prowadzone w okresie transformacji w polskich miastach nie spełniają wymienionych tutaj kryteriów. Projekty realizowane są chaotycznie, niespójnie, nie zawsze wiadomo, do kogo zostały skierowane, często uwzględniają jedynie fizyczne zmiany w przestrzeni (nie prowadzi się badań społecznych, nie zwraca uwagi na efekt estetyczny, nie przewiduje żadnego adekwatnego do pomysłu i miejsca zastosowania dla rewitalizowanych obiektów). Tak prowadzone rewitalizacje kończą się porażką – budynki stoją puste, dawni użytkownicy porzucają zmodernizowane tereny, nowi nie chcą się na tym obszarze pojawić. Niekiedy wręcz trudno zauważyć jakąkolwiek zmianę w przestrzeni, mimo że rewitalizacja została przeprowadzona przy wykorzystaniu znacznych środków finansowych (niestety, przeważnie publicznych)".

Według danych Instytutu Rozwoju Miast, aż 20% obszarów miejskich w Polsce (zamieszkanych przez ok. 2,4 miliona mieszkańców) można określić mianem obszarów zdegradowanych. Wszyscy eksperci są zgodni, że w najbliższym okresie finansowania nie powinno się to powtórzyć. Jak do tego doprowadzić? Częściową odpowiedzią na to pytanie niech będą mądrze, zaplanowane i przeprowadzone rewitalizacje w miastach Europy Zachodniej.

Desk research

Istnieje wiele definicji rewitalizacji. Najprostsza z nich, nawiązująca do etymologii łacińskiej (od łac. re = znów + vitalis = zdolny do życia), uznaje, że rewitalizacja to „przywrócenie do życia”. Pojęcie to może być jednak szeroko rozumiane. Oznaczać może kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Pojęcie rewitalizacji odnosi się do działań prowadzonych na istniejących przestrzeniach zurbanizowanych, co w istotny sposób odróżnia je od pojęć definiujących działania skierowane na planowanie i realizowanie nowych zespołów zabudowy na dotychczas nie zabudowanych terenach. Do działań rewitalizacyjnych zaliczyć należy odbudowę zniszczonych, ale niegdyś żywych obszarów miejskich (np. centrów starych miast), mocno zdekapitalizowanych lub nawet utraconych w wyniku działań wojennych czy też powojennych dewastacji i rozbiórek. Trudno je sobie wyobrazić jako trwałe pustki podmiejskie, stąd ich odbudowa służy zarówno rewitalizacji tych terenów, jak i całego miasta. W obszarze pojęcia rewitalizacji mieszczą się również działania restrukturyzacji terenów poprzemysłowych i pomilitarnych. Zakres pojęciowy rewitalizacji jest więc bardzo szeroki, a cele związanych z nią działań mocno zróżnicowane. Inna definicja ujmuje rewitalizację jako ,,świadomie prowadzony wspólnie przez władze samorządowe, jako element polityki rozwoju lokalnego, i społeczność lokalną proces mający na celu poprawę wszystkich aspektów życia mieszkańców miast poprzez rewaloryzację środowiska mieszkaniowego, pobudzenie aktywności społeczno-gospodarczej oraz ochronę dziedzictwa narodowego. W takim rozumieniu rewitalizacja jest procesem, który w sposób skoordynowany doprowadza do poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej, poprzez odpowiednie działania motywujące do inwestycji na obszarach rewitalizowanych. Ważnym elementem rewitalizacji jest partycypacja społeczności lokalnej we wdrażaniu programu rewitalizacji na każdym etapie. Systematyzację terminologii podjęto m.in. w pracach Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Warto zauważyć, że termin «odnowa miast» odnosi się do procesu przystosowania stanu zagospodarowania miasta do zmiennych potrzeb społeczności miejskich i jednostek, które je tworzą. Generalnym celem odnowy miast jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewnia poprawę warunków życia w mieście, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów.,,(...) Jako działalność planistyczna powinna być ona skierowana na obszar całego miasta oraz sukcesywnie na wybrane obszary miasta, przede wszystkim jednak na obszary historyczne, XIX-wieczne i z I połowy XX wieku. Odnowa jest procesem społecznym, dotyczy architektury miasta, infrastruktury technicznej, zagadnień prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i politycznych oraz powinna być realizowana metodą bezpośrednich konsultacji z mieszkańcami’’.

Wartość wymienionych wyżej definicji polega na tym, że ukazują one dwa różne aspekty problemu rewitalizacji – aspekt przestrzenno-urbanistyczny oraz ekonomiczny. Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotna jest z kolei definicja rewitalizacji, zawarta w projekcie Ustawy o programach rewitalizacji. Odnosi ona rewitalizację do obszarów kryzysowych, zdegradowanych i definiuje ją jako działanie skierowane na rozwój społeczności lokalnej. W myśl Ustawy celem rewitalizacji jest doprowadzenie do rozwoju obszarów kryzysowych poprzez realizację zarządzanych przez sektor publiczny programów i projektów. Podmiotami, odpowiedzialnymi za ten proces i w nim bezpośrednio uczestniczącymi, są: gmina, pełnomocnicy do spraw rewitalizacji, właściciele nieruchomości, Towarzystwa Odnowy oraz mieszkańcy obszaru dotkniętego kryzysem.

W myśl takiej definicji rewitalizacja dokonuje się przede wszystkim w kontekście społecznym. Jej celem jest rozwój społeczny, któremu służyć winny działania rewitalizacyjne, w tym te mające na celu modernizację zabudowy. Takie rozumienie rewitalizacji wywodzi się zarówno z założeń trwałego i zrównoważonego rozwoju, jak i integruje założenia i praktykę nowych europejskich programów „rewitalizacji socjalnej”.

Rewitalizacja po ,,europejsku’’

Pojęcie „odnowa miast” zdaje się być „(...) pojęciem nadrzędnym w stosunku do pojęć: rehabilitacja, rewaloryzacja, przebudowa, restrukturyzacja, modernizacja, rewitalizacja, konserwacja, sanacja, remonty itp.” Interesująca jest definicja ekonomiczna rewitalizacji Tadeusza Markowskiego. Postrzega on problem rewitalizacji w kontekście procesu marginalizacji terenów „wypadających” z obszarów innowacji, względnie z procesów rozwojowych i w ten sposób pozostających „poza nawiasem” wydarzeń. Przy czym nie dotyczy to wyłącznie obszarów peryferyjnych, ale coraz częściej terenów położonych centralnie. Dla Markowskiego zagadnienie rewitalizacji ma przede wszystkim wymiar ekonomiczny, decydujący o powodzeniu lub porażce programów. „Podejmując się polityki rewitalizacyjnej obszarów problemowych w miastach” – zauważa Markowski – „należy sobie zdawać sprawę ze związków, jakie zachodzą pomiędzy generowaniem wartości ziemi, jej ceną, rentą, efektami zewnętrznymi a systemem podatków od wartości nieruchomości. Zrozumienie istoty generowania wartości ziemi jest podstawą koncepcji rewitalizacji obszarów miejskich. Pojawianie się korzyści zewnętrznych na przekształcanym obszarze jest możliwe tylko przy dużej skali tych przekształceń. Przekształcanie tkanki miejskiej jest czasochłonne, a korzyści ujawniają się tylko w długim okresie. Zatem indywidualne, nieskoordynowane w czasie inwestycje nie są w stanie przywrócić możliwości generowania wysokiej renty na danym terenie. Wynika to między innymi ze specyficznych fizycznych cech przestrzeni i struktur społecznych miasta, gdyż potencjalne korzyści są niwelowane przez inne negatywne efekty zewnętrzne.”

Dlatego też wszystkie działania rewitalizacyjne, znane z przykładów zachodnioeuropejskich, podlegały bardzo skomplikowanym regulacjom prawnym. Były też intensywnie zarządzane przez sektor publiczny oraz wspierane środkami pochodzącymi z budżetów państwowych czy regionalnych. Markowski wskazuje na konieczność „dużego skumulowania inwestorów”, jako warunek powodzenia procesu rewitalizacji oraz na niezbędny dla niej udział władzy publicznej. Ostatecznie przestrzega przed porażką procesu rewitalizacji, jeśli nie uwzględni się w dostatecznym stopniu potrzeby koncentracji wysiłków i podejmowania przekształceń o odpowiedniej skali przeobrażeń: „Aby tego typu programy miały szansę sensownej i zyskownej realizacji, niezbędna jest współpraca publiczno- prywatna. Oprócz bezpośredniego zaangażowania kapitału publicznego i prywatnego konieczna jest także pomoc w formie korzystnych kredytów spłacanych w długim okresie, rządowe gwarancje kredytowe, dobra wizja przestrzennego zagospodarowania oraz konsekwentny i czytelny mechanizm zwrotu poniesionych nakładów.”

Analiza europejskich doświadczeń w rewitalizacji obszarów miejskich, zależnych m.in. od krajowych i lokalnych uwarunkowań prawnych, organizacyjnych czy finansowych, generalizując, pozwala wyróżnić trzy podstawowe modele rewitalizacji. Modele te biorą swą nazwę od państw, w których dominowały. Mamy, więc modele: angielski, hiszpański i niemiecki. Model angielski polega przede wszystkim na znaczącym zaangażowaniu partnerów prywatnych dzięki tworzeniu partnerstwa publiczno-prywatnego i to nie tylko przy realizacji programów rewitalizacyjnych. Zakłada on tworzenie spółek specjalnego przeznaczenia. W ich skład wchodzą sektor publiczny i wybrani drogą przetargu inwestorzy prywatni. Właśnie oni są zazwyczaj odpowiedzialni za pozyskanie środków na finansowanie realizacji projektu. Przykładowe projekty rewitalizacji w tym modelu to: Docklands w Londynie, Grangerown w Newcastle i Johannesburg w RPA. Model hiszpański, charakterystyczny także dla Portugalii, Irlandii i Grecji, zakłada istotny udział środków Unii Europejskiej w finansowaniu programów rewitalizacji. Wkład własny sektora publicznego jest często uzupełniany udziałem inwestorów prywatnych, tworząc tzw. hybrydowe schematy PPP. Działania rewitalizacyjne zostały zrealizowane w ten sposób w Bilbao, Madrycie i w Sewilli. Model niemiecki - stosowany głównie w niemieckich landach wschodnich oraz w niektórych miastach francuskich - polega na realizowaniu programów rewitalizacji wyłącznie z krajowych środków publicznych. Ze względu na ograniczoność publicznych zasobów finansowych oraz możliwość wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce najbardziej korzystne i realne jest skorzystanie z doświadczeń hiszpańskich i angielskich, a więc zastosowanie odpowiednio hiszpańskiego i angielskiego modelu rewitalizacji. Warto zwrócić uwagę na metody i instrumenty finansowe proponowane w ramach tzw. współczesnego europejskiego paradygmatu rewitalizacji takie, jak: stopniowe zwiększanie wydatków (publicznych i prywatnych) na rewitalizację, sukcesywne rozszerzanie zakresu stosowania grantów celowych, stopniowe rozszerzanie źródeł finansowania i przemieszczanie decyzji finansowych na szczebel lokalny, coraz szersze wykorzystywanie komercyjnych instytucji finansowych na rzecz współfinansowania procesów i przedsięwzięć rewitalizacji, przekształcanie dotacji w odnawialne instrumenty finansowania (takie jak inicjatywa JESSICA).

Nadawanie dzięki rewitalizacji nowych funkcji często cennym obiektom czy obszarom miasta jest bardzo istotnym działaniem, które przyczynić się może do rozwiązania wielu problemów przestrzennych, gospodarczych czy społecznych. Program rewitalizacji wymaga współpracy wielu podmiotów: władz miasta, przedsiębiorców, instytucji kultury, organizacji i stowarzyszeń, uczelni wyższych i ośrodki badawczych czy wreszcie społeczności lokalnej.

Dobre praktyki – przykłady

Docklands w Londynie

Kiedy w latach 80. zapadła decyzja o tym, że tereny po zamkniętych dokach należy zrewitalizować, nie obyło się bez protestów. Margaret Thatcher po raz kolejny nie miała łatwego zadania. Musiała się zmierzyć z oporem społecznym. Teraz wschodni Londyn to jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Wielkiej Brytanii. W historii Dockland można odczytać zróżnicowane i wyraziste interesy:

 • rządu;
 • właścicieli terenów;
 • związane z rozwojem komercyjnym;
 • mieszkańców;
 • lokalnych planistów.

Nazwa „Docklands” pierwszy raz została użyta oficjalnie w rządowym programie w latach 70. ubiegłego wieku. Od razu się przyjęła. Na początku lat 70. Dockland był największym terenem przebudowy miejskiej w Europie. Skala zaangażowanych tu interesów oraz liczna społeczność aktywnych mieszkańców broniących zorientowanego na potrzeby lokalnego przedsięwzięcia, tzw. Planu Abercrombiego, stworzyły sytuację o niezwykłej złożoności, mającą charakter raczej problemu politycznego niż racjonalnego wyboru planistycznego. Obszar doków i ich obrzeża nad Tamizą był zamieszkany przez pracujących tam robotników. Był to rejon imigracji, biedy, chorób i przykładowych, szeroko opisywanych w okresie narodzin epoki przemysłowej zagrożeń powodowanych przez masową urbanizację (np. „The Housing Horrors of London, 1933). Szczególny kontrast tworzyło położenie w sercu stolicy najbogatszego imperium ówczesnego świata. Był to też teren stosunkowo nikłych (w porównaniu z innymi miastami ówczesnej Europy) wysiłków w dziedzinie budownictwa społecznego. Niemieckie bombardowania w czasie II wojny światowej były skierowane głównie przeciw terenom przemysłowym, dlatego teren doków ucierpiał znacznie bardziej od typowych dzielnic mieszkalnych. W efekcie mnóstwo budynków stanowiły prowizorki i obiekty nadające się tylko do wyburzenia. Następny cios zadały dokom zmiany w technologii transportu. Konteneryzacja premiowała głębokowodne instalacje w dole Tamizy. Pierwszy – East India Dock – został zamknięty w 1967 roku, a za nim poszły inne. Tymczasem w zagęszczonym Londynie był to jeden z niewielu terenów przydatnych dla wielkich inwestycji. Miał więc znaczenie regionalne i krajowe.

Doki londyńskie umierały co prawda powoli i można było się do tego jakoś przygotować, ale jak wytłumaczyć społeczeństwu, że powrotu do złotych lat portu londyńskiego już nie będzie? Gdy zamykano nierentowne kopalnie, protestowano na północy Wielkiej Brytanii. Tak samo było, gdy zamykano doki. Tym bardziej, że rządowe projekty były jasne: po starym nie zostanie kamień na kamieniu. W latach 60. i 70. zniszczono wiele XIX wiecznych budynków magazynowych, wiele innych popadło w ruinę. Największym problemem tej części miasta było komunikacyjne odcięcie od reszty aglomeracji, a także duży obszar, który zajmowały londyńskie doki. Ich wielkość powodowała, że nie można było tu przeprowadzić działań na małą skalę, które ratowałyby tylko fragmenty tkanki miejskiej. Należało się przyjrzeć temu problemowi całościowo. W latach 70 podjęto ogólnonarodową dyskusję, co dalej z dokami. Także kolejne propozycje przedstawione przez konsultantów w 1973 roku nie zostały dobrze przyjęte przez mieszkańców. W wyniku pracy szeregu grup lokalnych zdecydowano o powołaniu Wspólnego Komitetu Rady Wielkiego Londynu i pięciu władz lokalnych (Borough) obejmujących teren Doków, który opracował w 1976 roku Plan Strategiczny Dockland. Plan ten wywołał ostre podziały pomiędzy zwolennikami jakiegokolwiek rozwoju (bo obiecywał miejsca pracy), a zwolennikami utrzymania struktury zatrudnienia odpowiadającej tradycjom obszaru. Nie zniwelował też różnic między zwolennikami bardziej spekulacyjnego i bardziej socjalnego budownictwa mieszkaniowego. Niektóre władze lokalne, zachęcone dotacjami, wznosiły tymczasem wysokie budynki mieszkalne, które wkrótce ulegały degradacji i wymagały intensywnych remontów lub rozbiórki. Opozycja „mieszkania czy biura” przenikała każdą dyskusję. W podtekście leżało pytanie, kto kontroluje zasoby i potencjały. Pytano, kto reprezentuje wspólnotę – legalnie wybrani przedstawiciele czy liderzy grup lokalnych; kto powinien odpowiadać za decyzje – miejscowi planiści czy nieokreślone „siły” w City, jak dostać więcej pieniędzy od państwa bez wzrostu zewnętrznej kontroli, jak zwiększyć wpływy bez zdominowania terytorium przez aktywności (funkcje) nieodpowiadające lokalnym potrzebom i jak zapewnić prawdziwą partycypację miejscowej ludności. W końcu lat 70. utworzył się z tych pytań istny węzeł gordyjski. Dylematy te rozwiązał wkrótce rząd Thatcher, który uznał prywatne inwestowanie za jedyne możliwe rozwiązanie. Przygotowano szereg strategii dla poszczególnych dzielnic, kładąc nacisk na dostarczanie możliwości rozwoju dla biznesu i prywatnej inicjatywy. Rewitalizację zaplanowano w dobrym momencie, kiedy po reformach Margaret Thatcher nastąpił czas dynamicznego rozwoju gospodarczego i wiary w prywatną inicjatywę. Potrzebne środki były ogromne, dlatego strategia rozwoju została zaplanowana na wiele lat, zasadnicza część projektu trwała w latach 1981-1998. Jednak do dziś prowadzone są prace rewitalizacyjne. Realizacja wzięła pod uwagę zarówno tworzenie nowych miejsc pracy, jak budownictwo mieszkalne i publiczne. Nie zapomniano o przestrzeni społecznej ważnej dla miasta, jak parki place zabaw, architektura krajobrazu, brano także pod uwagę elementy ekologiczne. Przebudowa ta stała się więc jednym z pierwszych przykładów nowego podejścia do przestrzeni miejskiej. Nie wszędzie osiągnięto zakładane efekty, ale ogólnie rzecz biorąc rewitalizacja doków oceniona została jako duży sukces. Przebudowa odbiła się szerokim echem w całym świecie, a jej efekty urbanistyczne i architektoniczne stały się przedmiotem wielu analiz i opracowań. Zgodnie z danymi LDDC przyniosła ona podniesienie liczby ludności z 40 tysięcy do ponad 80 tysięcy, liczba nowych miejsc pracy wzrosła z 27 tysięcy do 72 tysięcy. Zbudowano ponad 21 tysięcy nowych budynków mieszkalnych i zrealizowano 2,3 miliona m2 budynków o charakterze komercyjnym, co zwiększyło 2,5 razy ilość prywatnych firm na tym terenie. Publiczne inwestycje sięgnęły 1,8 biliona funtów, co przyciągnęło 6,5 biliona funtów inwestycji prywatnych. Wszystkie te wydatki nie wystarczyły jednak na całkowitą rewitalizację i pewnie jeszcze lata upłyną, zanim tereny te staną się w pełni wizytówką Londynu. Wszakże już dziś traktowane są jako jedna z atrakcji turystycznych. Istnieje nawet specjalnie powołane biuro turystyczne zajmujące się propagowaniem atrakcyjności doków.

Historię doków można poznać w Museum of Docklands. Są tam wiernie odtworzone stare uliczki portowe (z dzielnicy Wapping), gdzie można zobaczyć, a nawet poczuć, jak wyglądało portowe życie. Muzeum zlokalizowane jest przy stacji DLR West India Quays, zajmuje stare budynki magazynowe przy pierwszym z wybudowanych doków londyńskich – West India. W chwili powstania, w 1802 r., magazyny mogły pomieścić – według informacji inwestora – 100 tysięcy beczek rumu. Doki West India zamknięto w 1988 r..

Bilbao

Efekt Bilbao to niemal magiczny termin odnoszący się do dynamicznego rozwoju miasta Bilbao, który w potocznym mniemaniu zawdzięcza ono powstaniu jednego obiektu - oddziału Muzeum Guggnheima projektu Franka Gehry’ego. Wiele miast na całym świecie pragnie powtórzyć u siebie efekt Bilbao. Temat ten jest dodatkowo interesujący z uwagi na fakt iż Hiszpania przeżywa obecnie głęboki kryzys gospodarczy - związany między innymi z tym że wiele inwestycji z poprzednich lat było nietrafionych. Bilbao to przeszło 350-tysięczne miasto położone na północy Hiszpanii na terenie Autonomii Baskijskiej. Dziś uznawane za jeden z czołowych światowych ośrodków designu, jeszcze przed trzydziestoma laty było podupadającym miastem postindustrialnym, kojarzonym w świecie niemal wyłącznie z baskijską terrorystyczną grupą ETA. Niezwykła zmiana wizerunkowa ostatnich lat związana jest z przyjętą w Bilbao strategią rewitalizacyjną. Jej flagową inwestycją było ożywienie Abandoibarry – nabrzeżnej poprzemysłowej, centralnie położonej części miasta.

Przez długi czas, Bilbao było prężnie rozwijającym się ,,oknem na świat’’. W XX wieku pozycja Bilbao jako nowoczesnego ośrodka przemysłowego stopniowo słabła. Najtrudniejszy okres postępował od lat 70-tych, gdy do Hiszpanii doszły echa kryzysu naftowego. Tak jak w pozostałych krajach europejskich wymusiły one podjęcie reform polityczno-gospodarczych. Dla przemysłu baskijskiego, który dawno przestał już być konkurencyjny – tak ze względu na opóźnienia technologiczne, jak i wysokie koszty produkcji – lata 70-te były okresem niezwykle trudnych przemian gospodarczych upływających pod znakiem deindustrializacji. Szacuje się, że w latach 1975-85 zatrudnienie w przemyśle baskijskim spadło o 24 proc., co odpowiadało cięciom 94 tys. 700 etatów, prowadząc do zamykania wielu zakładów w sektorze produkcji żelaza i stali, a także w przemyśle stoczniowym. Bilbao z wizytówki nowoczesności przeistoczyło się w latach 70-tych i 80-tych w archetyp upadającego ośrodka postindustrialnego. Konieczność przywrócenia potencjału miasta dostrzeżono jeszcze pod koniec lat 80-tych. Jedną z pierwszych inicjatyw była prezentacja w maju 1989 roku projektu Generalnego Planu Zagospodarowania Przestrzeni Miejskiej Bilbao (Plan General de Ordenación Urbana, PGOU), w którym zwracano uwagę na postępującą utratę przez miasto jego dawnej, centralnej pozycji i zaznaczano, że celem nadrzędnym polityki miejskiej powinno stać się zatrzymanie tego procesu i przekształcenie Bilbao w dynamiczne centrum finansowo-usługowe. Plan ten wyróżniał cztery obszary rewitalizacji, a jednym z nich była Abandoibarra obejmująca obszar 35 ha położony wzdłuż nabrzeżnej części miasta usytuowanej w jego centrum. W tym samym roku, z inicjatywy rządu baskijskiego, Deputacji Vizcai i Rady Miejskiej Bilbao zainicjowano działania zmierzające do sformułowania Planu Strategicznego Rewitalizacji Metropolitarnego Obszaru Bilbao (Plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano), który określał kluczowe obszary działań mających poprawić sytuację miasta. Dla każdego z nich przedstawiał zakres konkretnych celów, środków i strategii ich realizacji. Zanim jednak rozpoczęto te przemiany, na rubieżach Europy funkcjonowało ponure, biedne, pogrążone w kryzysie górniczo- -portowe miasto. Bilbao dodatkowo narażone było na zagrożenia takie jak terroryzm i permanentny konflikt z władzami w Madrycie. Zarówno w przeszłości, jak i teraz Bilbao to przestrzeń społecznie, kulturowo, językowo, politycznie, geograficznie, historycznie i ekonomicznie odmienna od reszty hiszpańskiego państwa. Jednak cechy te można było równie dobrze traktować nie jako mankamenty, lecz specyfiki stanowiące punkt wyjścia – inspirację dla zmian:

 • specyficzne ukształtowanie terenu – mały kraj (góry, morze, rzeka)
 • specyficzny klimat (ciepło i wilgotno),
 • specyficzna roślinność (zielone miasto),
 • specyficzna grupa (etnos, kultura, język),
 • specyficzna architektura (wiele obiektów postindustrialnych).

Do warunków wyjściowych rewitalizacji w Bilbao trzeba zatem zaliczyć wieloaspektową odmienność, trudne relacje z Hiszpanami, a także biedę, bezrobocie, istotny udział czynników industrialnych (w tym również zabudowę tego rodzaju i nie zagospodarowaną, brudną rzekę). Wydawać by się mogło, że z tak zdegradowaną przestrzenią materialną i społeczną nic nie da się już zrobić. A tym bardziej przy pomocy sztuki. Już na etapie planowania rewitalizacji postulowano m.in. rozbudowę sieci komunikacji lądowej, portu morskiego i lotniczego, budowę osiedli mieszkalnych, stworzenie emblematycznych budowli pozwalających na promocję społecznego i kulturalnego wizerunku miasta. Następnie istotnymi kwestiami stały się: rozwój partnerstwa pomiędzy inicjatywami publicznymi i prywatnymi w zakresie efektywnego planowania i zarządzania procesami regeneracji przestrzeni miejskiej. A także, co istotne, budowę Muzeum Guggenheima i Palacio Euskalduna de Congresos y de la Música pozwalających na promocję Bilbao jako centrum kulturalno-kongresowego.

Zgodnie z postulowanym w planie partnerstwem pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi, kluczowymi instytucjami w procesie reorganizacji i ożywienia przestrzeni miejskiej były dwie publiczną – prywatne inicjatywy (partnerstwo): powstała w 1991 roku Bilbao Metropoli 30 oraz utworzona w rok później Bilbao Ría 2000. Bilbao Metropoli 30 (BM 30) powołano z inicjatywy zarówno instytucji publicznych, w tym rządu baskijskiego, Deputacji Vizcai, Rady Miejskiej Bilbao, jak i wielu organizacji prywatnych, w tym instytucji finansowych, naukowych oraz przedsiębiorstw działających w różnych obszarach aktywności ekonomicznej. Od początku swojego istnienia BM 30 definiowało swoje cele w sferze działań dotyczących planowania, badań i promocji. To właśnie BM 30 wzięło na siebie ciężar konstruowania globalnej koncepcji rewitalizacji i prowadzenia działań integracyjnych i koordynujących. Uważa się, że w 1989 roku Bilbao stworzyło strategię, która miała pomóc miasto w przemianie z industrialnego w postindustrialne, z modernistycznego w postmodernistyczne. Z kolei Bilbao Ría 2000, formalnie prywatna organizacja non-profit, której udziałowcami były wyłącznie instytucje publiczne (prawa własności podzielone były w równej części pomiędzy administrację centralną i baskijską), powołana została do realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym – uznawanej za najbardziej emblematyczną inwestycję w Bilbao – rewitalizację obszaru nadrzecznego Abandoibarra. Megaprojekt Abandoibarra od początku traktowany był priorytetowo, stając się swego rodzaju wizytówką procesu rewitalizacyjnego Bilbao. Obszar ten już w projekcie PGOU z końca lat 80-tych wymieniany był jako tzw. „obszar możliwości”. Jego szczególny potencjał wynikał z dwóch zasadniczych kwestii. Po pierwsze, z niezwykle korzystnego położenia w nabrzeżnej i zarazem usytuowanej centrycznie części miasta, która w okresie industrializacji była przestrzenią wykorzystywaną do działalności przemysłowo-portowej, a która po zamknięciu w początkach lat 90-tych znajdujących się tam stoczni Euskalduna, przestała pełnić funkcje użytkowe. W 2001 roku, przy współudziale 300 liderów lokalnych, opracowano uaktualnienie strategii z 1989 roku, hasłem: ,,Bilbao jako miasto globalne’’. Wypracowano wówczas 8 priorytetowych obszarów działania:

 1. Inwestycje w kapitał ludzki – podnoszenie kwalifikacji i umiejętności lokalnej siły roboczej;
 2. Zmiana modelu funkcjonowania miasta – Bilbao jako wielofunkcyjny ośrodek centralny na tzw. Europejskiej Osi Atlantyckiej, jako centrum usług wyższego rzędu, wykorzystujące tradycje w dziedzinie bankowości, rozwijając sektor ubezpieczeń, przemysł wysokich technologii oraz specjalistyczny handel (m.in. poprzez budowę parku technologicznego oraz przyciągnięcie do miasta międzynarodowych instytucji, jak European Software Institute oraz European Agency for Safety at work);
 3. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej: budowa metra, rozbudowa lotniska, rozbudowa portu, integracja systemu transportowego;
 4. Ochrona i rekultywacja środowiska naturalnego (m.in. oczyszczenie rzeki Neviron);
 5. Odnowa urbanistyczna – projekty rewitalizacji poszczególnych dzielnic i części miasta;
 6. Kultura jako główna funkcja stymulująca rozwój miasta;
 7. Wspólne zarządzanie rozwojem miasta przez sektory publiczny i prywatny oraz zaangażowanie w projekt wszystkich aktorów determinujących rozwój miasta;
 8. Działania społeczne i socjalne nakierowane na poprawę jakości życia.

Do zaprojektowania obiektu władze miasta zaprosiły Franka O. Gehry`ego. Ten zaproponował budynek, jakiego jeszcze na świecie nie było - pełen krzywizn i powyginanych brył. Do zmaterializowania swojej dekonstruktywistycznej wizji architekt wykorzystał jako pierwszy komputerowy program Catia, służący wcześniej do modelowania kadłubów samolotów. Bryła samego Muzeum, jest delikatna i kolorowa dzięki krzywiznom metalowych tafli, tytanowej blasze odbijającej wodę, niebo, zabudowę miasta, mieniąca się srebrem i błękitem. Jednocześnie, pomimo tej subtelności i próby wkomponowania bryły w miasto, jest ona przejawem władzy. Stanowi rzeczywisty symbol miasta, władzy nowego Bilbao nad starym, dominacji usług nad przemysłową przeszłością. Jeremy Clarkson, popularny brytyjski dziennikarz, trafnie podsumowuje wzajemny stosunek Bilbao i Muzeum, twierdząc, że obiekt: „nieodparcie dominuje nad każdym miejskim widokiem i każdym procesem myślowym. Znajduje się na końcu każdej ulicy, a jeśli go tam nie ma, zastanawiasz się, dlaczego”. Warto jednak podkreślić, że nie była to inwestycja przyjęta przez mieszkańców z entuzjazmem, a wręcz przeciwnie. Podczas konsultacji społecznych okazało się, że budowa nowego, drogiego gmachu dla muzeum amerykańskiej fundacji nie wzbudziła aprobaty mieszkańców pogrążonego w kryzysie miasta. Jak przyznaje były prezydent Bilbao Ibon Areso Mendiguren: „na początku lat 90. byli [oni] przeciwni budowaniu kosztownego muzeum z ich podatków. Uważali, że pieniądze te można przeznaczyć na inne cele. Można ich zrozumieć, bo budowa kosztowała 133 mln euro, które można by np. rozdać bezrobotnym. Ale my wierzyliśmy, że inwestycja w kulturę się opłaci. I mieliśmy rację. Już w pierwszym roku po otwarciu muzeum miasto zarobiło o 148 mln euro więcej”. W czasie krótszym niż rok zwrócił się całkowity koszt budowy muzeum, przez kolejne lata dochody miasta rosły głównie dzięki nowym inwestycjom; hotelom, restauracjom, biurowcom międzynarodowych korporacji.

Na budowę otwartego w 1999 roku obiektu konferencyjno- kongresowego wydano 71 milionów dolarów. Projekt madryckich architektów F. Soriana Pelaeza oraz D. Palarios odwołuje się doi stoczniowej przeszłości tego obszaru, formą przypomina bowiem statek w suchym doku. Obiekt o powierzchni 53 000 m2 dysponuje też podziemnym parkingiem na 475 samochodów. Wielofunkcyjny budynek jest także siedzibą działającej od XIX wieku Orkiestry Symfonicznej Bilbao, posiada 3 sale muzyczno- teatralne z rozbudowanym zapleczem, 4 duże pomieszczenia konferencyjne oraz kilka mniejszych połączonych z salą ekspozycyjną i restauracyjne W wyniku rozwoju turystyki i pokrewnych gałęzi gospodarki znacząco spadło bezrobocie. W samych tylko hotelach i restauracjach pracę znalazło 4 tys. ludzi, a miasto zaczęło być postrzegane jako nowoczesna, dynamiczna i ciekawa metropolia. Wreszcie, co podkreśla Mendiguren, głównie dzięki nowemu muzeum i projektom w jego otoczeniu, oddano miastu rzekę. W dawnych portach powstały parki, a nabrzeża zamieniono w bulwary. Ważne jest tu słowo sukces, ponieważ stosuje się je do sfery symboliczno- marketingowej (w tym odnowy przestrzeni publicznej) oraz miejskiej gospodarki, bazującej na rozwoju turystki i instytucjach kulturalnych. Podkreślić trzeba, że taki finansowy sukces, chociaż rzeczywiście niespotykany, mimo wszystko nie oznacza bezpośrednio sukcesu „rewitalizacji”, a wzrost PKB czy spadek bezrobocia, nie są jedynymi wyznacznikami jakości życia w mieście. Wydawałoby się, że są to truizmy, jednak w opisie „efektu Bilbao” kwestie te są najczęściej pomijane. W tym przypadku dla właściwej oceny istotny może być zarówno sukces finansowy, jak i brak współudziału mieszkańców podczas tworzenia projektu, instytucji i przestrzeni.

Należy ponadto zaznaczyć, że Bilbao, mimo niewątpliwego sukcesu dotychczasowych projektów, nadal jest rewitalizowane – autorzy przemian nie spoczęli na laurach, lecz kontynuują rozpoczęty program poprawy jakości przestrzeni miejskiej. Jak wiadomo, impulsem do przemian w stolicy Euskadi było pojawienie się w obszarze tego portowo-górniczego miasta muzeum Guggenheima. Znaczenie tej instytucji i jej wpływ na rewitalizację Bilbao jest powszechnie znany, jednak często zapomina się, że przyczyną ostatecznego sukcesu było wprowadzenie złożonego i długofalowego programu gruntownych przemian, dla którego ten obiekt był jedynie katalizatorem – albo raczej: wyzwalaczem. Warto zaznaczyć, że w programie od razu uwzględniono priorytety, których jednoczesna realizacja gwarantowałaby zadowalający efekt. Były to:

 • ciągłość (przez 5 lat realizowano różne projekty po kolei),
 • spójność (przyjęto całościową perspektywę w zakresie decyzji i działań związanych z przebudową),
 • konsensus (założono z góry konieczność dialogu pomiędzy administracją a lokalną społecznością oraz rozmaitymi organizacjami i instytucjami ją reprezentującymi).

Głosy sprzeciwu wobec ,,efektu Bilbao’’, rzecz jasna, obecne są cały czas. Nie wszystko się udało. Pojawia się zarzut populizmu, wabienia za pomocą wielkich nazwisk i symboli, wykorzystywania przez władze Bilbao socjotechniki w celu przyciągnięcia do miasta kapitału Niewątpliwie, muzeum Guggenheima spełniło rolę współczesnej katedry, stało się jasnym, jednoznacznym sygnałem na zewnątrz. Czy w takim samym stopniu jest projektem ważnym dla mieszkańców? Nawet jeśli nie, to jego budowa pociągnęła za sobą wielowymiarową przemianę znacznych obszarów miasta. To ogromna inwestycja i na pewno także w tym przypadku nie uniknięto błędów. Niezbyt przekonująco brzmią jednak utyskiwania nad losem kilku lokalnych artystów zdominowanych rzekomo przez ich bardziej znanych kolegów, których prace wystawiane są w muzeum Guggenheima. Dobra sztuka być może obroni się sama, zdegradowana tkanka miejska, społeczna i kulturowa – na pewno nie. Ocena całokształtu przemian jest pozytywna i trudno przypuszczać, by ktokolwiek porównując Bilbao sprzed rewitalizacji i obecne nie zauważył wyraźnej poprawy jakości przestrzeni miejskiej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców i atrakcyjności stolicy Euskadi dla inwestorów i turystów.

Zakończenie

Poprzedni okres finansowania ze środków UE nie był najlepszy dla projektów rewitalizacyjnych w Polsce. Działania były w dużej mierze ograniczone do remontów, bez uwzględnienia działań “miękkich” skierowanych do mieszkańców, nie włączano także lokalnego biznesu. Samorządy podejmowały działania wybiórcze, bez spójnej wizji wyprowadzania danego obszaru ze stanu kryzysowego. Ograniczono się najczęściej do jednego źródła finansowania. W skutek rozumienia rewitalizacji jako remontowania zniszczonej zabudowy czy infrastruktury drogowej, środki na rewitalizację nie dotarły tam, gdzie naprawdę były potrzebne. „Rewitalizacja” często zatrzymywała się na fasadach i nie docierała na podwórka, nie interesowała się tym, co dzieje się w mieszkaniach i firmach, nie rozpoznawała społeczno- -gospodarczych źródeł upadku obszaru. Bardzo często działania podejmowano jedynie w celu poprawy płynności ruchu turystycznego. Nie badano wnikliwie miast, nie badano szczegółowo obszarów zdegradowanych, nie tworzono map potrzeb i problemów. Nie było wiadomo, jakie długofalowe korzyści mają przynieść wdrażane projekty, nie zastanawiano się, jak pomóc mieszkańcom. Bardzo rzadko prowadzono rzetelne konsultacje z mieszkańcami i użytkownikami zmienianej przestrzeni. Za główne przyczyny nieudanych rewitalizacji, Paweł Kołacz i Piotr Wielgus uważają:

 • niezrozumienie istoty rewitalizacji przez decydentów samorządowych, podejście wybiórcze, nastawione na szybki wynik,
 • brak wnikliwych badań, postawienie na błędne cele i rozwiązania,
 • brak trafnej diagnozy, ƣƣ instrumentalne traktowanie środków na rewitalizację,
 • niewystarczająca wiedza, niechęć do korzystania z pomocy ekspertów,
 • niewystarczający dialog z interesariuszami; zbyt mało działań edukacyjnych dla mieszkańców,
 • niewystarczające zaangażowanie mieszkańców, lokalnych liderów i organizacji pozarządowych.

Na szczęście rozumienie i podejście do rewitalizacji zmieniają się. Słynne hasło „Rewitalizacja to NIE remont”, które było domeną społeczników, dziś już coraz częściej usłyszeć można z ust urzędników i polityków. Sukces Bilbao, Doków Londynu czy przestrzeń rekreacyjna zamkniętego lotniska Tempelhof w Berlinie, można powtórzyć. Przytoczone przykłady mogą posłużyć jako inspiracje, nie jako gotowce gdyż każde miasto posiada unikatową tożsamość społeczną, historię i uwarunkowania. Indywidualizm i wizja miasta przyszłości zdają się być kluczowe w realizacji skutecznej strategii rewitalizacji.

Bibliografia

 • Analiza – o rewitalizacji po angielsku, (w:) www.purpose.com.pl.
 • Billert, A. Założenia, modele i planowanie polityki rozwoju miast. Próba konfrontacji dwóch światów jednej Unii Europejskiej.
 • Farelnik E., Rewitalizacja. Jak to robią po europejsku, (w:) www.portalsamorzadowy.pl.
 • Dorboniak P., Wodne miasto, (w:) www.znowudobroniak.com.
 • Efekt Bilbao i wybrzeże atlantyckie Hiszpanii – rewitalizacja terenów poindustrialnych, (w:) www.sarp.lublin.pl.
 • Gałązka A., Jadach-Sepioła A., Przegląd definicji i uporządkowanie pojęć stosowanych w literaturze i praktyce dla określenia różnych elementów i aspektów procesów rewitalizacji, opracowanie przygotowane w ramach projektu badawczego PBZ-MNiSW-4/3/2006, SGH, Warszawa.
 • Herbts K., Społeczny sens rewitalizacji, Ekonomia społeczna 2009.
 • Kołacz P., P.Wielgus, Przepis na rewitalizację, Fundacja dla Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego 2015.
 • Małkowski T., „Tylko rewolucja kulturalna uratuje Katowice, wywiad z Ibon Areso Mendiguren’em”, w: Gazeta Wyborcza Katowice, 2008.
 • Murzyn – Kupisz M., Kultura w rewitalizacja miasta. Przykład Bilbao, Kraków 2003.
 • Orzechowska – Wacławska J., Sukces Bilbao możliwy tylko z Bilbao, (w:) www.instytutobywatelski.pl.
 • Podręcznik rewitalizacji, GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit przy współpracy Institut für Wohnen und Umwelt Darmstadt,Warszawa 2003.
 • Przewodnik architektoniczny Bilbao – top 10, (w:) www.bryla.pl.
 • Sekuła E. A. , Rewitalizacja po baskijsku, (w:) www.nck.pl/blog-kultura-sie-liczy.
 • Węcławowicz – Bilska E., Współczesne tendencje rewitalizacji miast europejskich, Kraków 2012 r.

8. STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Uruchom lektora:
Rozmiar czcionki: A | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych działa od 2003 roku. Naszym celem jest udzielanie szerokiego wsparcia osobom indywidualnym i podmiotom ekonomii społecznej, w tym spółdzielniom socjalnym i innym przedsiębiorstwom społecznym. To między innymi wsparcie formalno-prawne, tworzenie warunków do rozwoju oraz prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Na przestrzeni lat 2012 – 2018 Stowarzyszenie wsparło przedsiębiorstwa społeczne w utworzeniu ponad 500 stabilnych miejsc pracy. Około 300 z nich zostało utworzonych w subregionie konińskim.

Od 2010 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzi Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (OWES). Od 2015 roku OWES prowadzony przez SNRSS posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, świadczącą o wysokiej jakości usług świadczonych przez Ośrodek. Zespół naszego Ośrodka to ponad 20 specjalistów, regularnie wspieranych przez kolejnych kolejne kilkanaście osób – co pozwala na realizację wielu, różnorodnych przedsięwzięć z zakresu włączenia społecznego.

Do realizacji naszych celów podchodzimy kompleksowo. Od edukacji, poprzez animację i budowanie przyjaznego środowiska, do wspierania w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy. Docieramy do środowisk lokalnych w całym kraju. Promujemy idee związane z rozwojem JST w kierunku stosowania społecznie odpowiedzialnych rozwiązań. Wśród nich znajdują się m.in. takie działania jak:

 • Podejmowanie inicjatyw i edukacja w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
 • Działania na rzecz włączania rewitalizacji społecznej w procesy rewitalizacyjne gmin, powiatów i miast.
 • Promocja społecznie odpowiedzialnych wykonawców i dostawców usług i produktów dla biznesu i JST.

Realizujemy projekty międzynarodowe – m.in. w ramach programu Erasmus+ oraz edukacyjne. Promujemy idee spółdzielcze i jako jedna z pierwszych organizacji w kraju angażujemy się w działania na rzecz edukacji z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Organizujemy spotkania w szkołach, ale także mniej formalne inicjatywy w zakresie edukacji jak społecznie zaangażowane seanse kinowe. Regularnie wydajemy Magazyn Spółdzielczy SOC oraz inne publikacje specjalistyczne.

Kontakt:

www.spoldzielnie.org

www.woes.pl

 

 

CZĘŚĆ PIĄTA - WOES na zdjęciach